אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - פברואר 2018

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

הון חודשי

בשוק ההון המקומי והעולמי 2018 סקירה פיננסית לסיכום ינואר

ארה"ב:

מבט עולמי

צ � לעומת הצפי ל 2.6% צמח בשיעור של 2017 התוצר ברבעון הרביעי של בשני הרבעונים הקודמים. 3%- ו 3.2% , זאת לאחר גידול של 2.9% מיחה של החולשה הגיעה מעלייה בגירעון המסחרי ומגידול במלאים. לעומת זאת, וההשקעות במשק נסקו בשנה האחרונה 3.8%- הצריכה הפרטית עלתה ב . שיעור הריבית נותר ללא 2.3% הסתיימה עם צמיחהשל 2017 . שנת 6.8%- ב , בדומה לצפי. מדד המחירים לצרכן ללא מחירי 1.25%-1.5% שינוי ברמהשל ע � ), המדד המו Core PCE המזון והאנרגיה, המבוסס על הצריכה הפרטית ( , בדומה לצפי. 1.5% דף על הבנק הפדרלי, עלה בדצמבר בקצב שנתי של ו � ברבעון הרביעי, בד 0.6% האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של מה לצפי, זאת בהמשך לצמיחה דומה ברבעון השלישי. מדובר ברבעון נרשמה צמיחה 2017 ברציפות של התרחבות כלכלת הגוש. בשנת 19- ה . הבנק המרכזי 2016 בשנת 1.9% , זאת בהמשך לצמיחה של 2.7% של ) הותיר את הריבית ללא שינוי, בדומה לצפי. המדיניות המוניטרית ECB ( מיליארד 30- נותרה גם היא ללא שינוי עם היקף רכישות אג"ח חודשי של כ . מריו דרגי ציין שאין עדויות חד משמעותיות לכך 2018 אירו עד ספטמבר שהאינפלציה תעלה, לכן הסיכויים לעליית ריבית השנה נמוכים. מדד המ י בינואר, בדומה לצפי, זאת לאחר 1.3%- חירים לצרכן בגוש האירו עלה ב בדצמבר. 0.9% לעומת 1%- בדצמבר. מדד הליבה עלה ב 1.4% עלייה של , בדומה לצפי. 8.7% שיעור האבטלה בדצמבר נותר ללא שינוי ברמה של ח � לעומת ת 0.5% כלכלת בריטניה התרחבה ברבעון הרביעי בקצב של הואטה הצמיחה הכלכלית במדינה 2017 . בשנת 0.4% זית קודמת של צ � , קצב הצמיחה החלש ביותר מזה חמש שנים. ע"פ הערכות, ה 1.8% -ל .1.4%- מיחה הכלכלית בבריטניה תואט השנה ל אירופה

כלכלני קרן המטבע הבינלאומית עדכנו תחזיתם לצמיחה העולמית כלפי . לדעתם, הכלכלה הגלובלית תצמח 2018-2019- ב 3.9%- ל 0.2%- מעלה ב בקצב המהיר ביותר מזה שבע שנים בהשפעת רפורמת המס בארה"ב שת י עודד השקעות של חברות. הקיצוץ במס החברות יעניק לכלכלת ארה"ב .2.7% לכדי 0.4%- ב 2018 זריקת עידוד ויאיץ את צמיחתה בשנת

ישראל

, השיעור החד ביותר 3.5% ברבעון השלישי צמח המשק בשיעור של מראשית השנה. העלייה בתוצר משקפת בעיקר עלייה בהוצאה לצריכה פרטית, השקעה בנכסים קבועים וירידה בהוצאה הממשלתית. מדד המ י הסתכמה 2017 . האינפלציה בשנת 0.1%- חירים לצרכן בדצמבר עלה ב . בנק ישראל, כצפוי, הותיר 0.5%- , כאשר המדד, ללא דיור, ירד ב 0.4%- ב את הריבית ללא שינוי. 3.4% תחזית המאקרו של מחלקת המחקר מניחה השנה צמיחה של (עודכן 1.1% לעומת התחזית הקודמת), אינפלציה של 0.1% (עליה של ביחס לתחזית קודמת) והעלאת ריבית ראשונה של 0.1%- כלפי מעלה ב ברבעון רביעי (ללא שינוי). המדד המשולב של בנק ישראל רשם 0.25% , בדומה לקצב ההתרחבות החודשי הממוצע 0.32% בדצמבר עלייה של י � . המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וב 2017 בוא התשומות בדצמבר, ומהעלייה ביצור התעשייתי ובפדיון השירותים בנובמבר. מנגד, את קצב עלייתו של המדד מיתנה הירידה הקלה ביצוא 4.0% הסחורות בחודש דצמבר. שיעור האבטלה ירד בדצמבר לרמה של שיעור האבטלה ירד 25-64 בנובמבר. בקבוצת הגילאים 4.3% לעומת בנובמבר. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה לרמה 3.7%- מ 3.5%- ל בנובמבר. שיעור החוב הממשלתי ירד בשנת 63.9% לעומת 64.0% של .2016 בשנת 60.7% , לעומת 59.4% לכדי 2017

בשנת

> המשך בעמ' הבא

13

Made with FlippingBook Online document