אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - אפריל 2017

‡ƒ”•Œ ‡ŽŽ‡’ ‡„€Œ

2017 Š‡–’~ ˜–ƒ‚Œ

Š‡ ~‡Ž‚ ‚–ƒ” ‚Ž—Œ ‚‡Œ‚ ‹Šƒ

˜ƒ–‡—‡ ˜ƒŽŠ ‘‡ ˜ƒ‡•’‚ Š Š~–—‡ ‚‡‡Ž‚ ˜’ƒŽ˜ Š

"‹‡—Ž –‰— ‹‡–’ ˜ƒŒƒŠ… ‹‡–’Œ ‹€ ƒŽ ‚„

"‡—’ƒ…ƒ”– Š ‹˜–…— —‡€–‚Š ‹‰Š ‹‡Œ–ƒ€ ˆ‰

WWW.INFINITY.CO.IL

Made with