אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - יוני 2017

2017 ‡Žƒ‡

˜ƒ‰‡—ŒŒ –ŠƒŠ‚ ˜ƒ–… ‹‡—…‚…‡Œ” ‡ƒŽŒ ~ƒ”ŒŠ

˜ƒ…ƒŒ‚ ‹‡‰‡—ŒŒ ‚ŒŠ "Š~–—‡Œ…ƒ–Š

Š~–—‡ ‹‡‡…‚ ƒ~–‡ ˆ‡~ "‹ƒŠ—‚ ‡–…~

ƒƒ‚ ƒŒ‰ ‡~— ƒƒ˜ ‚•—‚Š ‡ƒ~– †Š…‚— ‡

1

Made with