אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - יולי 2017

2017 ‡Šƒ‡ ˜–ƒ‚Œ

 ‚–~ ‡‡ ‡‡ BUY BUY ‚’ƒ–‡~

…”ŽŠ Š•—Š ƒŽ˜

ƒ—~–‚ ~ƒ”‡‚ ‘Ž Š~–—‡ Š—

‡‰ ˜ƒ–•Š ˆ‡–” ‚Œ ƒŒ‰…‡ƒƒ–Ž ƒŽŠƒ‰— "•† ‡‡‚

~Š ƒ~ ‡•—‚Š "‡•—‚Š €Žƒ  ˜ƒ”ŠŒ‚

1

Made with