חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

בין מלחמות- עידן הסילון במזרח התיכון

צים רוסיים שהיה ידוע כי נכנסו לשרות מבצעי. מטוסי המטאור ראו פעילות מבצעית בשמי קוריאה בהצלחה מעטה, וכאשר , והא הופעל גם בשמי צפון 15 הכניסו הרוסים לשרות את המיג קוריאה, הוצאו המטאורים משרות מבצעי. ומפייר DH .100 דה הוילנד הומפייר היה מטוס הסילון המבצעי השני אשר פותח בבריטניה בשלהי מלחמת העולם השניה. תכנון המטוס היה מקורי, ונשען על התפיסה לפיה יש לתכנן את כונס האויר והצינורות המובילים למנוע, קצרים ביותר כדי לאפשר למדחס לקבל אויר-מגח. כמו כן היתה מקובלת התפיסה כי על מפלט המנוע להיות קצר כדי שלא לאבד דחף בשל חיכוך וחום בצינור הפליטה. אבטיפוס המ י . הומפייר 1943 בספטמבר 20- טוס ביצע את טיסת הבכורה שלו ב לא הצטיין בביצועיו- הוא היה בעל יחס דחף/משקל נמוך, כושר נסיקה מתון יחסית, ובגובה רב היה חסר אונים. שני מטוסים אלה - המטאור והומפייר, היו מטוסי הקרב הראשו י נים אשר רעמו בשמי המזרח התיכון, והם נכנסו לשרות חילות האויר של כל מדינות ערב בראשית שנות החמישים. חיל האויר

שני מטוסי מטאור קרב של חיל האויר הסורי

המצרי היה הראשון: פחות מחצי שנה מתום מלחמת העצמאות כבר קיבלו נציגיו אישור אוהד של ממשלת בריטניה לרכישת הוטסו למדינה זו 1950 למאי 1949 מטוסי מטאור. בין אוקטובר חד-מושביים לקרב, ושלושה נוספים F Mk .4 מטוסים מדגם 12 לאימון. מטוסים נוספים נרכשו לאחר מכן. T Mk .7 מדגם חיל האויר הסורי היה החיל השני באיזור אשר הכניס לשרותו הוזמנו שני מטוסים לאימון והסבה 1950 מטוסי מטאור. בינואר אולם אלה לא F Mk .8 מטוסי קרב מדגם 12 ועוד T Mk .7 מדגם . קבוצה שניה של מטוסים נמסרה לידי 1952 נמסרו אלא בדצמבר . מטוסי ומפייר נמכרו למצרים, 1956 חיל האויר הסורי בשנת ירדן ועיראק. כניסת מטוסים אלה לשרות מדינות ערב, התקבלה בדאגה רבה בחיל האויר הישראלי, אשר מטוסי הקרב המתקדמים ביותר שלו היה המוסטנג. היה ברור כי העתיד טמון במטוסי סילון וחיל האויר שאף לרכוש מטוסים מסוג זה ולהכניסם לשרות.

מטוס קרב ומפייר של חיל האויר המצרי

169

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker