חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

המטאור סילון ראשון לחיל האויר

מכירת מטוסי הסילון למצרים וסוריה, אפשרה לממשלת בריטניה, בשם עקרון איזון הכוחות, למכור גם לישראל הסכימו הבריטים 1952 מטוסי סילון הראשונים. באוגוסט 1952 למכור לישראל מטוסים לאימון וקרב. בנובמבר הודיעה ממשלת בריטניה על החלטתה לספק לישראל טייסת אחת של מטוסי סילון מדגם גלוסטר מטאור. ואכן לאחר משא ומתן שנמשך מספר שבוﬠות, הגישה ממשלת 11 , בקשה רשמית לרכישת 1953 בפברואר 10- ישראל, ב לקרב, וכן ארבﬠה מטוסי אימון F Mk .8 מטוסים מדגם מטאור . המחיר הכולל של המטוסים הגיﬠ T Mk .7 דו-מושביים מדגם לירות שטרלינג, וכלל חימוש (אשר הותקן בארץ). 420,000- ל למרות שלא היה זה מפנה משמעותי ביכולת המבצﬠית של חיל- האויר הישראלי, הרי היתה זו הפﬠם הראשונה בה נרכשו מטוסים חדשים מקו הייצור. , החל עידן הסילון בחיל האויר הישראלי עם כניסתם 1953 ביוני של ראשוני מטוסי הגלוסטר מטאור לשרות. המטוסים הופעלו , טייסת הסילון הראשונה, אשר הוקמה ביוני 117 על ידי טייסת ברמת דוד, בפיקודו של רס"ן מנחם 1 ופעלה במסגרת כנף 1953 בר. הגיﬠו לבסיס חיל-האויר T Mk .7 שני המטוסים הראשונים מדגם וחנכו את הקמת הטייסת הסילון 1953 ביוני 17- ברמת דוד ב הראשונה של חיל האויר הישראלי. הגﬠת המטוסים היתה אירוע לאומי, והם זכו לכינויים "סופה" ו׳׳סﬠר" שניתנו להם ﬠל ידי ראש הממשלה דוד בן גוריון. המטוס השלישי קיבל את הכינוי 21- החלה ב F Mk .8 המטוסים מן הדגם הקרבי 11 "ברק". הטסת . בתוך זמן קצר 1954 בינואר 17- , והסתיימה ב 1953 באוגוסט מלאו רחבות הטייסת במטוסי הסילון הכסופים, והוחל באימון טייסי קרב להטסתם. מטוסי המטאור לא היו מהפיכה ביכולת המבצעית חיל האויר הישראלי, אך המטוסים הסלחניים היו מבוא חיוני עבור הטייסים וצוותי הקרקע, בדרך להפעלת מטוסי הסילון אשר יגיעו בעתיד. טייסי הקרב אשר התאמנו עד כה על מטוסי בוכנה רוטטים, מצאו במטאור לאימון מטוס סלחני, אשר אפשר להם להכנס ללא חשש המטוסים הראשונים 15 . רב מדי לעידן החדש של מטוסי סילון היו הגרעין להקמת טייסות סילון נוספות בחיל האויר הישראלי. בטייסת זו עברו כל הטייסים אשר לימים יהיו טייסי האורגן, המי י סטר ומטוסי סילון אחרים שנרכשו בשנים הבאות. מ"מ 20 מטוסי המטאור לקרב, היו חמושים רק בארבעה תותחים

F .8 גלוסטר מטאור נתונים טכניים סוג: מטוס קרב חד-מושבי ארץ מוצא: בריטניה ק"ג כל 1585 מנועי רולס רויס דרוונט בעלי דחף של 2 : הנﬠה אחד רקטות אויר- 4 , ק"ג 450 פצצות 2 , מ"מ 20 תותחי 4 : חימוש אינץ' 5 בקוטר HVAR קרקע ק"ג. 8660 : ק"ג, מירבי 4820 : משקלים- ריק קמ"ש, 477 : קמ"ש, שיוט 514 : ביצוﬠים: מהירות מירבית רגל, 40,000 : רגל/דקה, סייג רום 700 : שיעור נסיקה ק"מ 1140 : טווח 4.22 : מטר, גובה 13.6 : מטר, אורך 11.33 : מימדים - מוטה מ"ר 32.5 : מטר, שטח כנף

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker