חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

מיסטר מטוס הקרב של סיני לא רבים הם המטוסים אשר חוללו מהפיכה מבצﬠית, ﬠת נכנסו לשירות חיל-האויר הישראלי. בין מטוסים בודדים מתוצרת IVA אלה ניתן, ללא ספק, לציין את המיסטר דאסו, אשר הצﬠיד את חיל-האויר מן התחום התת-קולי אל התחום הﬠל-קולי, והקנה לו יכולת מבצﬠית מקבילה לזו של חילות האויר המתקדמים בﬠולם בתקופתו. ש � , נכנס לשירות חיל-האויר הי IVA מטוס הקרב דאסו מיסטר ראלי בתקופה של מתיחות רבה בגבולות ﬠם מדינות ﬠרב. במרכז תשומת הלב הציבורית היתה האפשרות לפריצת מלחמה כוללת נוספת בין המדינה בת השבﬠ, לבין מדינות ﬠרב שהקיפו אותה. על רקﬠ האפשרות של כניסת מטוסי קרב מתקדמים לשירות , ﬠשו אנשי 17 והמיג 15 חילות האויר הﬠרביים, ובראשם המיג הרכש, כפי שתואר קודם, מאמצים ניכרים לרכוש מטוס מן השורה הראשונה, אשר יוכל להתמודד ﬠם האתגר שהיו מטוסים ,1956 , אשר הגיﬠ למצרים בינואר 15 אלה ﬠלולים להציב. המיג היה האתגר הגדול. את האורגן כמטוס הקו הראשון 1955 חיל האויר הפﬠיל מסוף שלו, אולם הוא לא היה שקול ﬠרך למטוס הרוסי. אנשי משרד בצרפת. IVA הבטחון היו בשיאו של מו"מ לרכישת המיסטר האם יצליח המיסטר הצרפתי, שטרם נוסה בקרב, להתמודד עם המטוס הרוסי, כוכב מלחמת האויר בקוריאה? האם יﬠמדו לרשות טייסיו כוח האש, יכולת הנסיקה וכושר התמרון שהפ ש הקטן והזריז בגובה רב, או שמא, כמו במקרה של 15 גין המיג הסייבר, יהיו אלה הטייסים אשר יכריﬠו את תוצאות הקרב? היה אחד השלבים האחרונים של פיתוח מטוס IVA המיסטר קרב בﬠל כונס אויר קדמי, אשר החל במטוס אורגן, ועבר דרך . אמון על התפיסה של פיתוח הדרגתי II והמיסטר I המיסטר ושיפור התצורות והביצועים של מטוסיו, הורה מרסל דאסו על שילוב כנפיים משוכות לאחור בגוף ומערכות האורגן. לאחר וכונה MD -452 בחינת תצורות שונות פותח מטוס חדש שסומל "מיסטר". הוא אימץ את הגוף העגלגל והכונס הקדמי של האור ש מעלות. מנוע המטוס 30 גן, בכנפיים משוכות לאחור בזוית של ק"ג דחף. 2850 מתוצרת רולס רויס, שסיפק 250 היה מסוג טאי היה מטוס הצרפתי הראשון אשר עבר את מהירות IIA המיסטר ). חיל האויר הצרפתי 1951 אוקטובר 28( הקול בצלילה קלה מטוסים מסוג זה אשר הראשונים בהם נכנסו לשרות 150 הזמין . עם כך בעיות אשר התגלו באורגן החריפו במיסטר 1954 ביוני : הנטיה להכנס בפתאומיות לסחרור, טווח קטן יחסית ומהירות 2 קריטית שגרמה לרעידות במהלך צלילות בזוית ידועה. טייסי חיל האויר הצרפתי לא אהבו את המטוס, וגם דאסו נפנה כבר לפיתוח מטוס מתקדם יותר.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker