חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

S -199 אויה מטוס הקרב של מלחמת העצמאות

, "סכין" וכינויים Meze k, S -199 , אויה 109 מסרשמיט רבים אחרים, ליוו את מטוס הקרב הקטן, הזעפן משהו, אשר היה חלוץ מטוסי הלחימה של חיל האויר הישראלי. אנשי טייסת הקרב הראשונה לא אהבו אותו- אך הוא היה קרש ההצלה היחיד של ישראל בימים הראשונים והסוע ו רים של מלחמת העצמאות. האויה הקטן, הוביל את מבצעי טייסת הקרב הראשונה בחודשים הראשונים של הלחימה. מטוס הקרב הראשון של ישראל הקנה מימדים חדשים לשליטה של חיל האויר הישראלי בשמי המדינה שאך זה נולדה. . שבוﬠיים לאחר הכרזת ﬠצמאות 1948 במאי 29- יום שבת, ה מדינת ישראל, היה יום קשה בכל החזיתות. צבאות מדינות ערב פלשו אל הארץ מדרום, ממזרח ומצפון. רק יישובים בודדים, שבהם פﬠלו יחידות צבאיות קטנות, ﬠמדו מול הכוחות הפולשים. החל צבא מצרי סדיר את פלישתו בדרך החוף 1948 במאי 14- ב מﬠזה לﬠבר מרכז הארץ, וצפונה לעבר חברון. הוא תקף את כפר דרום ונירים והצליח לכבוש את יד מרדכי, הנקודה הﬠיקרית אשר חצצה בינו לבין מג'דל, לימים אשדוד. מטוסי ספיטפייר מצריים נתנו סיוﬠ אוירי לכוחות המתקדמים והם שלטו, למﬠשה, בשמי הזירה. כוחות הלגיון והצבא הﬠיראקי פﬠלו ביהודה ושומרון, ובצפון הארץ הצטרפו אליהם כוחות סוריים. במאי היה יום גורלי במלחמת העצמאות. ביום זה התעכבה 29- ה החטיבה המצרית שנעה מדרום ליד גשר שפוצץ ﬠל ידי חבלני כלי רכב ﬠמדו בשיירה ארוכה והמתינו 500- חטיבת "גבﬠתי". כ לתיקון הגשר. מפקדי הכוח המצרי לא חששו מהתקפה אוירית ולא הקפידו להורות ﬠל פיזור הכוחות. גשר עד הלום , נראו באויר ארבﬠ נקודות 19:45 דקות אחדות לאחר השﬠה קטנות שהגיﬠו ממﬠרב. המטוסים התפצלו לזוגות וצללו לפתﬠ לעבר הטור המצרי. המטוס הראשון שהוטס בידי לו לנרט, טייס מרינס מארצות הברית שהתנדב לחיל האויר, הנמיך טוס והטיל את פצצותיו. הוא המשיך במﬠבר חזרה מדרום, תוך שהוא יורה במקלﬠיו ותותחיו לﬠבר כלי הרכב. לאחר ﬠשרת הפגזים הראשו ו נים נﬠצרו תותחי המטוס והוא שב לעקרון. המטוס השני הוטס בידי מודי אלון (קליבנסקי), ונכנס לתקיפה בתוך אש הנ"מ הקר ו קעית הכבדה, שכבר ציירה קווי אש זוהרים בשמים הכהים. הוא הק"ג, במרכז ריכוז הרכב, וחזר 70 הטיל את שתי הפצצות, בנות למﬠברי צליפה. גם הוא הצליח לחזור לבסיס, אולם בשﬠת נחיתה אירﬠה תקלה בכן הנסע הימני. הגף השני בפיקודו של ﬠזר ויצמן פנה לתקיפה מדרום. המטוס המוביל צלל לﬠבר ריכוז המכוניות,

S -199 אויה נתונים טכניים סוג: מטוס קרב ותקיפה. ארץ מוצא: צ'כיה (גרמניה). כ"ס. 1060 בﬠל הספק מירבי של 211 הנﬠה: יונקרס יומו מ"מ מתחת 20 תותחים 2 , מ"מ בחרטום 13 מקלﬠים 2 : חימוש קשר. שיעור 249 : קשר, שיוט 318 : ביצוﬠים: מהירות מירבית 850 : רגל. טווח 28,500 : רגל/דקה. סייג רום 2165 : נסיקה ק"מ. 2.59 : מטר, גובה 8.94 : מטר, אורך 9.92 : מימדים - מוטה מ"ר. 16.2 : מטר. שטח כנף ק"ג. 70 פצצות 2 ק"ג או 250 לכנפיים, פצצה ק"ג. 3740 : ק"ג. מירבי 2650 : משקלים- ריק

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker