חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

שנות עליונות אוירית 70 חיל האויר בקרב-

בית הספר האימפריאלי לטייסי ניסוי בבריטניה. הוא השתתף כטייס ניסוי מטעם חיל האויר בפרוייקט ה"טכנולוג", וביצע את .1970 הטיסה השנייה של המטוס בספטמבר ניסוי מערכות אוטוקומנד אחד הנושאים הראשונים בהם טיפל אורי יערי לאחר שובו מהקורס, היה פיתוח מערכת האוטוקומנד המשופרת עבור מטוסי במטוס 1971 בדצמבר 10- המירז' של חיל האויר שנבחנה החל מ . מערכת זו הותאמה לאחר מכן גם למטוסי הנשר 47 מירז' מספר והכפיר. גורם רב חשיבות שעודד את הקמת מנ"ט היה פיתוח מטוסי הקרב בתעשיה האוירית. חיל האויר ביקש לבחון בעצמו את מערכות החימוש של המטוס. לאחר מלחמת יום כיפור, במסגרת הארגון מחדש של חיל האויר, בו עסק מפקד החיל בני פלד, הוחלט על הקמת מנ"ט. בני פלד איחד את כל גופי הניסוי בחיל האויר- ינ"ט (יחידת ניסויי טילים), ממד"ס, מנ"ט, מחלקת פיתוח כולל ענף תיכון אוירונאוטי - והקים את "בסיס בחינה וניסויים" בבסיס פלמחים, שאז עסקו בבנייתו, עבור פרויקטים אחרים של חיל האויר וצה"ל. מנ"ט או "מרכז ניסויי טיסה" נועד להתמחות בצורה

ועוד. מטווח הניסויים משמש את מערכת הביטחון לשיגור לוייני הביון "אופק", ניסויי הטילים נגד טילים במשפחת "חץ", "שר - ביט קסמים", "כיפת ברזל" ועוד הקמת מרכז ניסויי טיסה מיום הקמת חיל האויר, יצאו טייסים מן השורה לבחון את המטו - סים היוצאים משיפוץ או אלה שהורכבו ביא"א בתל נוף. אלה לא היו תמיד בעלי הכשרה טכנית מתאימה. מפקדי חיל האויר לא ראו את הצורך בהקמת יחידה מיוחדת לנושא זה. מספר טייסים ומהנדסים פעלו להקמת יחידה. בין אלה היה הטייס רס"ן אורי יערי. לאחר המלחמה פנה יערי למוטי הוד בהצעה להקים מרכז ניסויי טיסה. יערי ביקש לצאת לקורס טייסי ניסוי ובקשתו אוש - ETPS ב- 29 הוא יצא לקורס טייסי ניסוי מספר 1969 רה. בשנת F-15I שלושה ממטוסי מנ"ט בטיסת מבנה.מימין לשמאל: סופה F-16I ברק ומוביל F-16D רעם,

שימשה לטיסות סחרור, וליווי טיסות ניסוי 674 צוקית מספר

מקצועית בכל הקשור בניסוי של מטוסים ומערכות, לתת תשובות לבעיות מבצעיות ולשינויים וכן לתמוך בפיתוח של אמצעי לחימה חדשים עבור מטוסי חיל האויר. מנ"ט הוקם לפני השלמת טיסות הניסוי של הכפיר בתע - שיה האוירית, עת הוחלט

588

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker