חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

שנות עליונות אוירית 70 חיל האויר בקרב-

,101 צבוﬠ בצבﬠי הסוואה מנומרים, ומטוס שני ובו מפקד טייסת שנועדה להכניסו ראשונה לשרות, סא"ל הרצל בודינגר, הפגין את יכולת המטוס באויר. המטוס הראשון הועבר לניסויים מבצﬠיים בטייסת הקרב הרא - שונה של חיל-האויר. היות ורוב המבנה של המטוס ומערכותיו היו זהים לאלה של הנשר, לא נדרשו שינויים גדולים מדי ברוב

,1973 ביוני 4- לאחר סדרה של ניסויי קרקﬠ, הוא המריא לאויר ב מוטס ﬠל ידי אסף בן-נון, טייס הניסוי הראשי של פרויקט הכפיר, הﬠתיד ללוות את הפרויקט ﬠד להשלמת אבטיפוס מטוס הכפיר. בתוך זמן קצר ערך אסף טיסות שקבעו נקודות ציון בפיתוח המטוס: שתי טיסות נערכו לבדיקת תגובות הגאים ופתיחת מﬠ ,1973 ביוני 21- טפת הטיסה של המטוס. בטיסתו השלישית, ב

26- הוא עבר את מהירות הקול ובטיסה מספר שמונה שנﬠרכה ב ,1973 בדצמבר 10 , . בסוף השנה 2 ביוני, הוא חלף מעבר למאך מאך, ושישה ימים אחר-כך 2.4 הגיﬠ המטוס למהירות שיא של רגל. הביצועים של המטוס 75,000 הוא נסק ברציפות לגובה של 712-( היו מבטיחים ואותה ﬠת כבר יצא מטוס הכפיר הראשון ) לטיסת הבכורה. 712- שמספרו שונה ל 212 למעשה נשר מספר הכפיר על קו הייצור . J -79 בﬠקבות ההחלטה הוﬠבר מטוס נשר אחד להשתלת מנוﬠ המטוס החדש נבדל חיצונית מן הנשר התקני בסנפיר הגב ושני שימש תקופה 712 הכונסים במייצב הכיוון. אבטיפוס הכפיר ארוכה לבחינת ביצוﬠי המטוס וההתקנות השונות אשר פותחו עבורו. בשלב ראשון הוא היה מצויד בחרטום של הנשר, ובמטוס ,EL/M- 2001 B , הותקן מכ"ם טווח 714 האבטיפוס הבא, מספר שהפך למכ"ם התקני של הכפיר (כונה "חרב"). אגף לה"ב של התﬠשייה האוירית, תחת הנהלתו של משה קרת, לימים מנכ"ל התﬠשייה האוירית, נﬠרך להסבת הקו לייצור המטוס החדש. של ישראל, נחשף 27- , ﬠרב יום הﬠצמאות ה 1975 באפריל 14- ב מטוס הכפיר לראשונה, בטקס מיוחד אשר נﬠרך ברחבת המוס - כים המרכזית של בדק מטוסים בלוד. ﬠל הקרקﬠ הוצג מטוס אחד האבטיפוס הראשון של המטוס מסיע לאחר אחת 712 כפיר מטיסות הניסו

מקבעי המטוס, וקצב הייצור היה גדול. אולם המטוס סבל מאותן בעיות מהן סבל הנשר בימים הראשונים. , יכול היה 1976 שנתיים אחר-כך, במטס סיום קורס טיס בשנת מטוסי כפיר במבנה גדול, ﬠדות לקצב 25 חיל-האויר להציג

הייצור הגדל והולך של המטוס. יירוט ראייה וקרבות אויר יום

לאנשי המבצעים של חיל האויר, היה ברור כי הכפיר נועד להיות "סוס העבודה" של מערך הקרב ומבצעי התקיפה של חיל האויר F -15- (זאת למרות שמהירותו היתה גבוהה בדומה לזו של ה ). בשל כך הוגדרו ייעודי 1976 שעמד להכנס לשרות בדצמבר המטוס החדש ﬠל ידי חיל-האויר בשתי משימות אלה: - יירוט ראייה וקרבות אויר, יום - תקיפת קרקﬠ, יום. למﬠשה פירוש המשימות האלה היה, כי המטוס נוﬠד לתקוף מטרות בזירת המזרח התיכון, בלי צורך בליווי של מטוסי קרב אחרים. הוא נועד להיות מטוס חדירה מהיר נושא חימוש רב. בתחום הדרישות לקרבות אויר היווה תכנון הכפיר בﬠייה, משום ,2 שמשקלו בתצורה של שני מכלי דלק נתיקים, ושני טילי שפריר ק"ג, בעוד שטח הכנף שלו (שלא הוגדל בהשוואה 11,630- הוא כ למירז') יצרו מטוס בﬠל ﬠומס כנף גבוה, ובעקבות כך היה גם כושר התמרון שלו נמוך יותר. מטוסי הכפיר נצבעו בשתי סכימות צביﬠה ﬠיקריות: המטוסים

592

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker