חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

הספיטפייר חביבם של טייסי הקרב הספיטפייר היה לסמלו של הקרב על בריטניה, ומן האייקונים הבולטים של מלחמת העולם השניה, בה שרת מן היום הראשון ועד האחרון, בדגמי משנה רבים. הספיטפייר היה גם לסמל בחיל האויר הישראלי עת ועד לצאתו משרות בראשית 1948 היה מטוס הקרב המוביל בין השנים שנות החמישים. ואכן, מﬠטים הם המטוסים אשר זכו לתהילת ﬠולם, כפי שזכה לה מטוס הסופ ו רמרין ספיטפייר הבריטי. המטוס המﬠוצב ביד-האומן של רג׳ינלד מיצ'ל, היה שיאו של פיתוח טכנולוגי בתחומי האירודינמיקה, ההנﬠה ומבני המטוסים. לאחר )1936 מותו המוקדם של מיצ'ל (כשנה לאחר המראת האבטיפוס הראשון - מרס המשיך את הפיתוח צוות בראשותו של ג'וסף סמית, אשר הפך אבטיפוס יחיד ונסיוני, לסדרה ארוכה של מטוסי קרב מעולים, שביצוﬠיהם שופרו מדגם לדגם. הספיטפייר פותח בﬠקבות דרישה של חיל-האויר הבריטי למטוס קרב מתקדם, אשר יהיה חד-כנפי, שיוכל לשאת שמונה תותחים, ויהיה בﬠל כן-נסﬠ מתקפל. כבר מן השלבים הראשונים של הפיתוח היה ברור, כי נולד כאן מטוס חדש ומיוחד, אשר היה מהפכני יחסית למטוסי שנות השלושים, ﬠת שלטו בכיפה מטו ו סי הקרב הדו-כנפיים: גוף מתכת אירודינמי במתכונת "מונוקוק", נטול סמוכות וכבלים, כנף אליפטית נקיה, כן נסﬠ מתקפל ומנוﬠ בוכנה בﬠל מגדש, בו היה טמון פוטנציאל רב להמשך הפיתוח. נקודת ציון נוספת המיוחדת את הספיטפייר היא הﬠובדה, כי הוא היה בשירות מן היום הראשון של מלחמת העולם השניה, וﬠד לסיום המלחמה (כפי שהיה גם דגמי משנה לדרישות חיל האויר 45- ), והותאם ביותר מ 109 מתחרהו המסרשמיט והצי, שﬠלו בﬠקבות הקרבות ומול הצורך להתמודד ﬠם המטוסים הגרמניים החדשים שפותחו.

בחיל-האויר הישראלי שמור מקום מיוחד לספיטפייר, שהיה ,) S -199 מטוס הקרב השני אשר נכנס לשירות (לאחר האויה ולאחר המלחמה היה, למﬠשה, חוט השדרה של טייסות הקרב 109 משך תקופה ארוכה. שלא כקודמו, אשר היה נצר למסרשמיט הגרמני ודרש מיומנות מיוחדת בהטסתו, הספיטפייר היה חביב על טייסיו, במיוחד טייסי המח"ל, שרובם הפﬠילו אותו בתקופת מלחמת הﬠולם השניה. ביצוﬠיו המﬠולים היוו תשובה הולמת למטוסים שהפעילו חילות האויר הערביים במשך השנים בהן היה בשירות מבצﬠי. חיל-האויר הישראלי הפﬠיל כﬠשרים מטוסי ספיטפייר במלחמת הﬠצמאות, מתוכם פחות מתריסר היו שמי ו שים, בהם אחד שהותאם כמטוס צילום והיה, למﬠשה, גם מטוס הספיטפייר הראשון אשר נכנס לשירות מבצﬠי בישראל. הספיטפייר הראשון רכש מטוסי קרב ﬠבור חיל-האויר הישראלי היה אחת המטרות החשובות שהוטלו ﬠל שליחי היישוב בחו"ל. ברם, בﬠקבות

Mk.IX סופרמרין ספיטפייר נתונים טכניים סוג: מטוס קרב ותקיפה. ארץ מוצא: בריטניה

כ"ס. 1720 בﬠל הספק מירבי של 66 הנﬠה: רולס רויס מרלין 12.7 מקלעים 2 , מ"מ מתחת לכנפיים 20 תותחים 2 : חימוש ק"ג ורקטות אויר-קרקע 359 מ"מ, פצצות במשקל ק"ג. 3370 : ק"ג. מירבי 2545 : משקלים- ריק קשר. 283 : קשר, שיוט 346 : ביצוﬠים: מהירות מירבית רגל. 42,000 : רגל/דקה. סייג רום 4105 : שיﬠור נסיקה ק"מ. 700 : טווח 3.48 : מטר, גובה 9.56 : מטר, אורך 9.93 : מימדים - מוטה מ"ר. 21.5 : מטר. שטח כנף

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker