חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

הרברד מטוס האימון שנשלח לתקיפה רבים מזהים את מטוסי ההרברד, המטוסי הצהובים והרﬠשניים, כמטוסי אימון שהכשירו דורות רבים של טייסים בתקופת מלחמת הﬠולם השנייה ואחריה. גם בחיל אויר הישראלי היו מטוסים חד-מנוﬠיים אלה, מטו ו סי ההדרכה המתקדמים של בית הספר לטיסה. זאת ﬠד לכניסת מטוסי האימון הסילוניים מסוג פוגה מגיסטר לשירות בראשית שנות השישים. אולם מטוסי ההרברד היו גם מטוסי תקיפה קלים, חמושים במקלעים, פצצות ורקטות. ואכן, המשימות הראשונות אשר יוﬠדו למטוסי ההרברד בשירות חיל- האויר הישראלי, היו תפקידים מﬠט פחות פרוזאיים מאשר אימון טייסים ברזי הטיסה הישרה והאופקית, או בהמראות ונחיתות ברוח צולבת. ראשוני המטוסים, אשר הגיﬠו לארץ בשלהי מלחמת הﬠצמאות, שימשו כמפציצי צלילה - למﬠשה, המטוסים היחידים בתפקיד זה בתולדות חיל-האויר הישראלי. , נרכשו בארצות 1948 בתקופת ההפוגה השניה, שנמשכה ﬠד אמצﬠ אוקטובר ב � , והם הו AT -6 מטוסי הרברד מדגמים שונים, רובם מדגמי 11 הברית ובקנדה , מפורקים לחלקים אשר אוחסנו בארגזי מטﬠן. 1948 באוקטובר 24- רחו לארץ ב המטוסים נפרקו בחיפה בשבוﬠ האחרון של חודש אוקטובר, והובלו לשדה ﬠקרון שם הורכבו ונבחנו בטיסות ראשונות. מפעיל את המטוסים 35 גף אשר הפﬠיל מטוסים חד-מנוﬠיים מסוג 35 הם צורפו לגף 1948 בחודש נובמבר נורודויין נורסמן, מתוך כוונה להקל בתחזוקת המטוסים שהיו בﬠלי מנוﬠ רדיאלי מ � . מטוסי הנורסמן שימשו באותה תקופה כ R -1340 זהה מסוג פראט אנד וויטני טוסי תובלה לאתרים מנותקים, במיוחד סייﬠו באספקה לסדום ואיזור ים המלח. באוקטובר ﬠת 20- אולם הם שימשו לﬠתים מזומנות גם להפצצה, כפי שהיה ב תקפו את באר שבﬠ לפני כיבושה במהלך מבצﬠ "יואב". , בפיקודו של המתנדב הקנדי 35 הגף אורגן מחדש, והפך לטייסת

המסור טד גיבסון, ואליה הוﬠברו טייסים רבים אשר הגיעו לישראל כמתנדבים מארצות הברית, מקנדה, מדרום אפריקה ומרוסיה. עבור טייסי הגף המיוחד, שהיו ותיקי מלחמת הﬠולם השנייה, טיסות הפצצה תוך כדי צלילה, בדומה לאלה שבוצעו על ידי ׳׳שטוקה׳׳ הגרמניים, מטוסי הדוגלס "דאונטלס" J u-87 היונקרס והקרטיס "הלדייבר" האמריקניים ואחרים, לא היו זרות להם. להם נוﬠדה המשימה להפﬠיל את מטוסי האימון השלוים משהו, בתפקיד מסמר שיﬠר זה: הם התאמנו בהצללת המטוס מגובה קשר, 100 קילומטרים לﬠרך) ומהירות של 2.7( רגל 9,000 של מﬠלות מטה לﬠבר המטרה, ושחררו 70-60 בזווית אימתנית של את פצצותיהם בהגיﬠם לגובה של פחות מקילומטר אחד. המטוס קשר. 300- השמיע צווחה מצמררת בהגיעו למהירות של יותר מ אחד הטייסים בטייסת מטוסי הצלילה השווה את שיטות הפעולה של המטוסים לצלילתו של השלדג - הציפור העטה על טרפה

הרברד AT -6 נורת' אמריקן נתונים טכניים סוג: מטוס אימון מתקדם ותקיפה. ארץ מוצא: ארה"ב וואספ רדיאלי בﬠל הספק R -1340 הנﬠה: פראט אנד וויטני כ"ס. 550 מירבי של 7.62 מקלעי כנף בקוטר 2 , חימוש: מקלע בראונינג אחורי ק"ג 230 מ"מ רקטות ופצצו במשקל ק"ג. 2393 : ק"ג. מירבי 1814 : משקלים- ריק קשר. 126 : קשר, שיוט 182 : ביצוﬠים: מהירות מירבית רגל. 24,000 : רגל/דקה. סייג רום 1645 : שיﬠור נסיקה ק"מ. 1014 : טווח 3.56 : מטר, גובה 8.99 : מטר, אורך 12.8 : מימדים - מוטה מ"ר. 23.6 : מטר. שטח כנף

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker