חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

המבצר המעופף המפציץ שהכריע את המערכה באויר

שלושת המפציצים הגדולים ﬠשו דרכם בנהמת מנוﬠים חרישית בשמי הים התיכון. זה ﬠתה חצו את קו היבשת האירופית, לאחר שהמריאו מבסיס האויר בזאטץ שבצ'כיה. האחד נסק לגובה רב. שני האחרים, שהיו נטולי מﬠרכת חמצן, רגל. השלושה טסו באיטיות לﬠבר מטרותיהם. מﬠל 10,000- נשארו מתחת ל הים התיכון הם התפצלו: המטוס המוביל יצא דרומה לﬠבר המדבר המﬠרבי, רגל, הוא פנה מזרחה לﬠבר קהיר. 25,000 ומעל שקע קאטרה, בהיותו בגובה שני המטוסים האחרים פנו לﬠבר רצוﬠת ﬠזה, מתוך כוונה לתקוף את ﬠזה ושדה התעופה המצרי באל ﬠריש. בתוך מספר שﬠות התקרב המטוס הראשון לﬠיר הבירה של מצרים. הטייס, ביל כץ ועמו ריי קורץ, ישבו ליד הגאי המטוס. בתא לידם היה גם סגן מפקד חיל-האויר הישרא ו לי, היימן שמיר. האלחוטן כיוון את המטוס לﬠבר יﬠדו ﬠל פי משואת הביות של שדה בﬠרב. הבירה המצרית היתה מוארת, ולא קשה 21:40 התעופה בפאיד. השﬠה היתה כבר היה לזהות אותה גם מרחוק. גם מסלול שדה התﬠופה של קהיר היה מואר. כץ הפנה את המטוס ללב הﬠיר, שם הצליח לזהות את המטרות ללא כל קושי. הוא פתח את דלתות 250 תאי הפצצות, וכאשר היה מﬠט לפני היﬠד, הוא שחרר אותן. שמונה פצצות במשקל ק"ג כ"א, נתקו מטה בשריקה. הן היו מכוונות 70 ק"ג כל אחת, ושמונה פצצות במשקל לבית הספר לקצינים של הצבא המצרי, ולארמון המלך פארוק בלב הﬠיר. מטרות אלה לא איש ועשרות התושבים 30 נפגעו, אך בלב הﬠיר התﬠוררה מהומה רבתי בעקבות מותם של שנפצﬠו. המפציץ התרחק מן הﬠיר ויצא צפונה אל ﬠבר פורט סﬠיד ומשם אל הים. בתוך זמן קצר הוא נחת בשדה בית דארס בצפון הנגב. שני המטוסים האחרים, ובהם נורמן מוניץ ואל רייזין, טסו לﬠבר ﬠרי הרצוﬠה, אולם שניהם לא הצליחו לגלות את המטרות והטילו את פצצותיהם ﬠל הﬠיר רפיח - היישוב הראשון המתגלה בצפון סיני לכל היוצא מן הים האפל.

הפצצות אלה היו מפנה בתולדות מלחמת העצמאות: אותו לילה, , תקף חיל-האויר הישראלי לראשונה את בירת 1948 ביולי 15- ה מצרים, והוכיח לראשי מדינות ﬠרב וגם למפקדי הצבאות שלהן, כי לבד ממטוסי קרב, יש ברשות החיל שאך זה נולד, גם יכולת

"המבצר המעופף" B- 17 G בואינג נתונים טכניים סוג: מטוס הפצצה כבד ארץ מוצא: ארה"ב 1200 בעלי הספק של R-1820 מנועי רייט סייקלון 4 : הנﬠה כ"ס כ"א ק"ג בתא 2700 מ"מ, פצצות במשקל 7.62 מקלעי 13 : חימוש ומתחת לכנפיו ק"ג. 24,950 : ק"ג. מירבי 14,840 : משקלים- ריק קשר. 158 : קשר, שיוט 249 : ביצוﬠים: מהירות מירבית רגל. טווח: 35,000 : רגל/דקה. סייג רום 900 : שיﬠור נסיקה ק"מ. 2896 5.82 : מטר, גובה 22.66 : מטר, אורך 31.36 : מימדים - מוטה מ"ר. 131.92 : מטר. שטח כנף

הפצצה אסטרטגית משמﬠותית. אל שווימר מחפש מפציצים

, היה בﬠליו TWA אל שווימר, מהנדס טיסה בחברת התﬠופה של מפﬠל לשיפוץ מטוסים בברבנק קליפורניה. לאחר המלחמה ובהשפﬠת אנשי הרכש של ההגנה, הוא שוכנﬠ לﬠזוב את פﬠילותו השלווה משהו, כדי להיכנס להרפתקה אוירית ותﬠשייתית אשר תימשך כשלושים שנה, הרחק מחופי קליפורניה. בראשית שנת ﬠת נקראו אנשי הרכש לﬠשות כל מאמץ לרכישת מטוסי 1948 13 לחימה, לקראת המלחמה הצפויה, הצליח שווימר לרכוש , B -17 G מטוסי תובלה, אולם גם ארבﬠה מפציצים מסוג בואינג דולרים למטוס. 15,000 "המבצר המﬠופף", במחיר של ארבﬠת המטוסים האלה יוצרו בשנה האחרונה של המלחמה,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker