ג'וני ירושלים - שירים מהלב

פיית האהבה / ג'וני ירושלים

אֹור ַהֶשֶּׁמשׁ ָיַרד ֵמַעל ָהָרִקיַע ְוַהַלְּיָלה ָנַחת ִלי ְלֶעֶצב ַמְפִתּיַע א אֲַהָבה ְוֵאַלי ְכַּנָשּׂא ְל ִהִגּיָעה ֵפָיה ַמְדִהיָמה ְוטֹוָבה ִהיא אְָמָרה ִלי ְבּקֹול ֶזה ִיְקֶרה ֹפּה ַהיֹּום ָכּאן ַהיֹּום ִיְתַגֵּשּׁם ַהֲחלֹום וְּל א ָצפוּי הוּא ַיִגּיַע ִמָשּׁם ִמָמּקֹום ְוִתְרֶאה ֶזה ָנכֹון, ָנכֹון ָהִעתּוּי יְנס ְלגוִּפי ´ אָז ָלַבְשִׁתּי אָֹדם ְוִג ַהֵשָּׂער ִלי ִסַדְּרִתּי ִבְּמלֹוא ִתְּפאְַרִתּי ֵאי ָשׁם ַלָמּקֹום ְוָיָצאִתי ַלֶדֶּר ִמי יֹוֵדַע אוַּלי, ִיְתַגֵּשּׁם ַהֲחלֹום אַל ַתִּגּיד ֶבּן אָָדם ִכּי ֵאין ִתְּקָוה ְוַחֵכּה ָשׁם ְבֶּשֶׁקט, ַחֵכּה ַלֵפָיה ְוִתְמָצא ֶאת ַהטֹּוב ִהיא ַתִּגּיע ֵאֶלי ִמָקּרֹוב ֶשָׁיִּביא ֶאת ָהֹאֶשׁר ְל וִּפְתאֹום הוּא ִהִגּיַע, ְוָצַעד ְבַּמְפִתּיַע ִלי ָנַתן, ְואֹוֵתת, ֵכּן, ִסיָמן ְוִחיּוּ א ָמשׁוּ וָּפשׁוּט ִהְתאַַהְבנוּ ָהֵעיַנִים ִמַמָּבּט ֹכּה ָמתֹוק ִהְתאַַהְבִתּי ָקשֹׁות ָיָצאנוּ וַּמָמּשׁ ִהְתַחַבְּרנוּ ְואַַחר-ָכּ ְוַהֹכּל לֹו ִסַפְּרִתּי, ִכּי ָכָּכה ָבַּחְרִתּי הוּא אַָמר ִלי ָחֵבר, ַעל ַהֹכּל ִנְתַגֵּבּר ִכּי ִסַפְּרָתּ ָמֵהר ִמְבִּלי ְלַשֵׁקּר וֵּמאָז הוּא ִאִתּי, ֵכּן ָפּשׁוּט ִנְשָׁמִתי ְוָהֵאְיְדּס הוּא ִבְּכָלל ַהנֹּוֵשׂא ַהִמְּשִׁני ַחִיּים ָכּאן ְבַּיַחד ְכּמֹו זוּג יֹוִנים ֹאֶשׁר, ִשְׂמָחה, ֵכּן ָפּשׁוּט ְמַחְיִּכים ֶהֱאַמְנִתּי ָרִציִתי ְוִהֵנּה ֶזה ָבּא א ְצפוָּיה ְוַהֹכּל ָכּאן ָקָרה ְבַּדָקּה ֵכּן ַגּם ִלי ֶזה ִהִגּיַע ִעם ִחבּוּק ֲעָנִקי וָּמָצאִתי ָמָצאִתי ִלי ֶאת אֲַהָבִתי

להאזנה לשיר לחצו כאן

Made with FlippingBook HTML5