קטלוג KOOLY

בע”מ 1970 קולי

תוכן עניינים

KOOLY ק ו ל י 3

5

אודות קולי

ציוד לנגררים כבדים ומשאיות

7 9

סרנים

29 39 49 55 63 73 77 85

הידראוליקה

אמצעי ריתום והרמה

חישוקים וצמיגים

מערכות חשמל ותאורה

מערכות אויר

כנפיים ומוצרי פלסטיק

פירזול

מערכות כיסוי לברזנט

מתקני הרמה

91

מנופים

95

צמיגים מילוי

141

ציוד לנגררים קלים

145 147 153 157 161 167 173

סרנים

אמצעי ריתום והרמה

חישוקים וצמיגים

פירזול

מערכות חשמל ותאורה

ווי גרירה

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

אודות קולי

Kooly 1970 Ltd. specializes in marketing quality products for trailers, truck-mounted cranes and hydraulic systems. We also operate a tire-filling plant, using technologies and materials developed by the world’s leading company in tire-filling and flat- proofing systems.

We have been exclusively representing some of the best manufacturers in these fields for over 15 years.

All our products are approved by the Ministry of Transportation and meet all the required standards.

Kooly’s management has several decades of experience in the Israeli heavy automotive industry and is well-connected throughout the country. We supply trailer parts to practically all of the trailer manufacturers and large transportation companies in Israel and the Palestinian Authority. We service customers from the private sector, government agencies and the defense industry, and our customer base is constantly growing.

4

Together with our dedicated team, we take pride in our long-term working relations with our clients as well as with our suppliers.

The transportation industry is extremely diverse, and the equipment and product selections are very wide. What unifies this diversity is the need for reliable and quality products. Kooly is committed to providing our clients with the highest quality products and service.

KOOLY ק ו ל י 5

בע״מ מתמחה בשיווק מוצרי איכות לייצור נגררים ומרכבי משאיות 1970 קולי וכן מנופים ומערכות הידראוליות המורכבים על רכבים כבדים. כמו כן, אנו – ACCELLA-ARNCO מפעילים מפעל למילוי צמיגים על פי זיכיון מחברת החברה המובילה בעולם לייצור מערכות מונעות תקרים. שנה אנו מייצגים יצרנים מהמובילים בעולם בתחום – חברת 15 - מזה כ ) מהולנד -הידראוליקה, מנופים, מערכות רמסע-, חברת גיגנט HYVA היווה ( ) - יצרנית חישוקי BETTER ) מגרמניה צירים לנגררים גדולים, בטר ( GIGANT ( ) SCHLEGL ) יצרנית צמיגים, חברת ( FULLRUN ברזל ואלומיניום, פולרן ( ) מסלובקיה- GALIA הגרמנית צירים לנגררים קטנים,חברת גליה ( ווי גרירה, ועוד. כל המוצרים שאנו משווקים הינם באישור משרד התחבורה ועומדים : IQC בכל התקנים כנדרש . בנוסף חברתנו עובדת עם תקן איזו באישור ISO 9001:2015 בין לקוחותינו נמנים מירב יצרני הנגררים בישראל, גופים ציבוריים, משרד הביטחון, רשות הנמלים ועוד. בעזרת הצוות המסור שלנו, אנו מתגאים בקשרי עבודה ארוכי טווח הן עם לקוחותינו והן עם הספקים שלנו. תעשיית התחבורה והתעבורה הינה מגוונת ביותר ומגוון הכלים והמוצרים גדול מאוד. מה שמאחד את כל המגוון הוא הצורך בכלים אמינים. עבור קולי זוהי מחויבות – להעניק ללקוחות שלנו מוצרים ושירות באיכות הטובה ביותר.

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

6

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות

7

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

8

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות

סרנים

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

9

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי 2

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 9,11,12 סרני דיסק

טון 9,11,12,14,16,18,20 סרני תוף

10

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 11- ו 9 סרני דיסק היגוי

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

טון 12 ו 11 LOW BED סרני תוף

11

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 7 ו 5.5 סרני דיסק

טון 7 ו 5.5 סרני תוף

12

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

מתלה אויר

מתלה עלים

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

סרנים לציוד כבד

13

מיכל אויר

מנגנון הרמה

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

!

טון 5.5 סרן דיסק

!" # $

% # " &' $

# $ ("% % #' $ $

) $ ( # ' *9+

14

"#"$% &'%($)* + ',-' ). / !0!1 #%(-$"' / '-23 4!0 5 6 !!! 0 / 7$83 4!0 5 6 !!! 0 /

$#-3 9:% $9 ;"#"$% "&:<*29:)

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 5.5 סרן תוף

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

15

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 9 סרן דיסק

! !

!!" #

#$

$"!%&'$ ( $ ) ( !' *+

$"( ,') #) (+

- ## , ( + . /

16

"#"$% &'%($)* + ',-' ). /

#%(-$"' / '-01 2 3 4

5 / 6$71 2 3 4

5 5 /

$#-1 89% $8 :"#"$% "&9;*089)

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 9 סרן תוף

! "

#"$

% &'

($! )* $ + $ ' , +

($!

+ - ' "'

+ +

. "" + - / 0

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

17

!"!#$ %&$'#() * &+,& (- .

/ 0 "$',#!& . &, 1 2 / 3 4

0 /5 . 6# 1 2 / 3 4

0 /5 5 .

#",1 78$ #7 9!"!#$ !%8:) 78(

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

SPARE PARTS

טון 9 סרן היגוי דיסק

SELF STEERING AXLE 9 t DISK BRAKE Ø430 - SO/SAO Ø127 - Offset 120 - 10 Stud M22-Ø335

DNOKH2 09010 4345H1

Version: 08/2016

Edition: 24/11/2016

Page: 1 (5)

18

gigant - Trenkamp & Gehle GmbH * D-49413 Dinklage * Tel.: +49 (0) 4443 96 20-0 * Fax: +49 (0) 4443 96 20-60 * E-Mail: contact@gigant-group.com

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 11 סרן דיסק

! " !!!

! " #

$ " ! %& '#

'

" # (!$ $ "& '# #

'

) # ( " & * +

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

19

#$#%& '(&)%*+ , (-.( */ 0

1 $&).%#( 0 (.!2 3 1 4 5

16 0 7%82 3 1 4 5

16 6 0

%$.2 9:& %9 ;#$#%& #':<+!9:*

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

SPARE PARTS

טון 11 סרן היגוי דיסק

SELF STEERING AXLE 10,5 t DISK BRAKE Ø430 - SO/SAO Ø127 - Offset 0 - 10 Stud M22-Ø335

DNKH2 10510 4345

Version: 05/2010

Edition: 27/08/2015

Page: 1 (5)

20

gigant - Trenkamp & Gehle GmbH * D-49413 Dinklage * Tel.: +49 (0) 4443 96 20-0 * Fax: +49 (0) 4443 96 20-60 * E-Mail: contact@gigant-group.com

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

SPARE PARTS

טון 11 סרן תוף דאבל

GEKH2 10210 4220 703011792

RIGID AXLE 10,2 t BRAKE DRUM 420x200 - ZO Ø127 - Offset 0 - 10 Stud M22-Ø335 Drawing: 703011792

Version: 11/2015

Edition: 28/11/2016

Page: 1 (3)

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

21

Pos.

Parts Number

Cnt.

Title

Meas.

1

Axle beam according to serie-no. of axle

3

709404037

2 Bush

Ø42x46/72,6

4

702411008

2 Grease nipple

M10x1 45°

4a

708702017

4 Grease nipple cap

gigant - Trenkamp & Gehle GmbH * D-49413 Dinklage * Tel.: +49 (0) 4443 96 20-0 * Fax: +49 (0) 4443 96 20-60 * E-Mail: contact@gigant-group.com

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

SPARE PARTS

טון 11 סרן תוף סינגל

GEKH2 10510 4220 110.072-4

RIGID AXLE 10,5 t BRAKE DRUM 420x200 - SO/SAO Ø127 - Offset 0 - 10 Stud M22-Ø335 Drawing: 110.072-4

Version: 04/2014

Edition: 14/04/2014

Page: 1 (3)

22

Pos.

Parts Number

Cnt.

Title

Meas.

1

Axle beam according to serie-no. of axle

3

709404037

2 Bush

Ø42x46/72,6

4

702411008

2 Grease nipple

M10x1 45°

4a

708702017

4 Grease nipple cap

gigant - Trenkamp & Gehle GmbH * D-49413 Dinklage * Tel.: +49 (0) 4443 96 20-0 * Fax: +49 (0) 4443 96 20-60 * E-Mail: contact@gigant-group.com

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

SPARE PARTS

טון 11 סרן תוף היגוי

GENKH2 10510 4220 112.019-4

SELF STEERING AXLE 10,5t BRAKE DRUM 420x200 SO/SAO Ø127 - Offset 0 - 10 Stud M22-Ø335 Drawing: 112.019-4

Version: 11/2014

Edition: 10/09/2015

Page: 1 (6)

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

23

gigant - Trenkamp & Gehle GmbH * D-49413 Dinklage * Tel.: +49 (0) 4443 96 20-0 * Fax: +49 (0) 4443 96 20-60 * E-Mail: contact@gigant-group.com

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

היגוי LOW BED סרן

!

!

"!#

$ %&

'# () # * # &

+ *

'#

* , & !&

* -*

. !! * , /<0

24

"#"$% &'%($)* + ',-' ). / !0! #%(-$"' / '- 1 2!0 3 4 !!! 05 / $ 1 2!0 3 4 !!! 05 5 /

$#-1 67% $6 8"#"$% "&79* 67)

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

ללא היגוי LOW BED סרן

! "

# ! $% "

&

! " ' # # !% (" )"

* " ' ! % +(,

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

25

!" #$"%!&' ( $)*$ &+ , -.- "%*! $ , $*/0 1-. 2 3 --- .4 , 5! 0 1-. 2 3 --- .4 4 ,

! *0 67" !6 8 !" #79'/67&

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

טון 9 מתלה אויר % & ' ( ) * +,)

! "!

! # $

"#

!"

#

$ % & " # #

'( && % " )#*

26

! - !. / 0 $ / 1 -+*+, !. 1 23 4+* 5 6 +++ *& 7 - 1 83 4+* 5 6 +++ *& 7 -& 1 -9 3 :"! : ; ! - " 2:"/

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות סרנים

!"

(

טון 11 מתלה אויר

# $ $% &$#'&

!"

!/' * 0 ! 1 *2

*

1 23* *2

& *

1 425

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ס ר נ י ם

27

# & )

&* +% , - ./ -+0 1 )232 #&*/

1 / 4 523 6 7 222 3 ) 1 ! 84 523 6 7 222 3 ) 1 )9 #/4 :'& : ; # & ) ' % :'+

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

28

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

הידראוליקה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ה י ד ר א ו ל י ק ה

29

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

FEE בוכנה

מספר שלבים קוטר 149 4 169 4 191 5 214 5

FE בוכנה

30

מספר שלבים קוטר 191 4 191 5 191 6 214 5 214 6 226 5

מספר שלבים קוטר 149 4 157 4 157 5 169 4 169 5 179 4 179 5

מספר שלבים קוטר 110 3 118 3 129 3 129 4 137 3 137 4 149 3

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

FC בוכנה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ה י ד ר א ו ל י ק ה

31

מספר שלבים קוטר 191 4 191 5 191 6 214 5 214 6

מספר שלבים קוטר 149 4 157 5 169 4 169 5 179 4 179 5

מספר שלבים קוטר 110 3 118 3 129 3 129 4 137 4 149 3

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

UNDER BODY בוכנה

32

מספר שלבים קוטר 191 5 191 6 191 7 191 8

מספר שלבים קוטר 149 5 149 6 169 4 169 5 169 6 169 7

מספר שלבים קוטר 093 3 129 3 129 4 129 5 149 3 149 4

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

DOUBLE ACTING בוכנה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ה י ד ר א ו ל י ק ה

33

בוכנה זו מגיעה בכל האורכים בכל המידות הן כסטנדרט והן לפי הזמנת לקוח. *

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

משאבה - גלגלי שיניים

ליטר 35 52 61 82 92

100 113

משאבה - בוכנתית

34

ליטר 25 40 47 53 64 70 80 84 108

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

שסתום הרמה כבל

שסתום מפצל

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ה י ד ר א ו ל י ק ה

שסתום מגביל בוכנה מכני

35

שסתום הרמה סמי

ידית פיקוד

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

מכלי שמן צד

ליטר למיכל 20-300 : כמות הליטרים

מכלי שמן גב תא נהג

36

ליטר למיכל 40-350 : כמות הליטרים

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות הידראוליקה

12/24 V מערכת הידראולית כולל יחידת כוח

כיסוי עליון לבוכנה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ה י ד ר א ו ל י ק ה

אטמים

37

ברקטים

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

38

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

אמצעי ריתום והרמה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת א מ צ ע י ר י ת ו ם ו ה ר מ ה

39

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

רגלי חנייה

רגלי חנייה

MJS S רגלי חנייה

40

CLS120C רגלי חנייה

CLS100C רגלי חנייה

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

OMS140RK רגלי חנייה

OMS100RK רגלי חנייה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת א מ צ ע י ר י ת ו ם ו ה ר מ ה

OMS100RKM רגלי חנייה

41

OMS100RKMG רגלי חנייה

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

”2 קינג פין

”3.5 קינג פין

42

”3.5 ” ל 2 אדפטור מ

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

וו גרירה אנכי

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת א מ צ ע י ר י ת ו ם ו ה ר מ ה

43

וו גרירה משיכה

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

”2 צלחת רתימה

”3.5 צלחת רתימה

44

”2 צלחת רתימה

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

מיסב צידוד

עין גרירה

עין גרירה מעוגנת

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת א מ צ ע י ר י ת ו ם ו ה ר מ ה

HD נועל מכולה

45

כיתוב לתמונה 3 : עין גרירה מאוגנת

תמונה 4 נועל מכולה OMS CTL-­‐35-­‐HD

נועל מכולה - מנעול מרובע

כיתוב לתמונה 4 : נועל מכולה HD

תמונה 5 נועל מכולה מנעול מרובע CTL-­‐35-­‐4 OMS

נועל מכולה - מנעול משולש

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי כיתוב לתמונה 5 : נועל מכולה מנעול מרובע

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות

אמצעי ריתום והרמה

חלקי חילוף וו גרירה

Ricambi - Spare parts Ersatzteile - Pièces de rechange Запчасти

46

ATTENZIONE!: Pos. 23 NON è inclusa nella fornitura del gancio standard.

ATTENTION!: Pos. 23 is NOT included into the standard order code. ACHTUNG!: Pos. 23 NICHT im lieferumfang der Standardkupplung.

ATTENTION!: Pos. 23 Elle N'EST PAS comprise dans la fourniture du crochet d‘attelage standard.

ВНИМАНИЕ! Поз. 23 не входит в стандартный код заказа

Tutti i tipi All types Alle Typen Tous les types Все типы

Tipo - Type - Typ - Type - Тип

POS.

E 503 E 503

E 504

E 505

E 506

E 509

E 510

RG00034 RG00064

1 2 3

RG00076 RG00216 RG00216 RG00182 RG00217 RG00196

RG00175 RG00189 RG00189 RG00195 RG00183 RG00196

RG00175 RG00189 RG00189 RG00192 RG00183 RG00196

RG00175

RG00175

RG00175

4A 4B

RG00173

RG00173

RG00173

RG00088

5 6 7 8 (2,5,8,9) 9M

RG00583 RG00184 RG00426

RG00352 RG00184 RG00426

RG00372 RG00374 RG00426

RG00427 RG00428 RG00199 RG00529 RG00193 RG00190 RG00188 RG00179 RG00178 RG00181 RG00091 RG00191 RG00185 RG00186 RG00187 RG00176 RG00177 RG00269 RG00270 RG00433

9P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1990 100 F

21A 21B 22A 22B 23 24M 24P 25

RG00130

RG00131

RG00132

RG00132

RG00132

RG00132

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות אמצעי ריתום והרמה

חלקי חילוף צלחת רתימה

Ricambi - Spare parts Ersatzteile - Pièces de rechange Запчасти

x 12

x 2

x 12

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת א מ צ ע י ר י ת ו ם ו ה ר מ ה

47

Tutti i tipi -All types Alle Typen Tous les types Все типы

Tipo - Type - Typ - Type - Тип

POS.

F2T2A20

F2T2A30

F2T2G20

F2T2G30

RR00054 RR00055 RR00019 RR00057 RR00058 RR00059 RR00060 RR00061 RR00007 RR00006 RR00005 RR00037 RR00078 RR00048 RR00079

1 2 3 4 5 6 7 9

1990 488 A

RR00056

RR00056

10 11 12 13 18 19 20 21 22 25

RR00072

RR00073

RR00072

RR00073

RR00081

RR00081

KIT

RR00050 RR00083 RR00082 RR00031

24 26 2-6-7 3-12-13

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי PROGRAMMA DI PRODUZIONE

15

V. ORLANDI SPA

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות חישוקים וצמיגים

48

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות חישוקים וצמיגים

חישוקים וצמיגים

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ח י ש ו ק י ם ו צ מ י ג י ם

49

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות חישוקים וצמיגים

חישוק ברזל

50

חלוקת חורים אופיסט סוג חור

רוחב 6.75 8.25

קוטר 17.5 19.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

ישר ישר

146 175 175

225/10 335/10 335/10 335/10 335/10 335/10 335/10

9 9

קונוס

ישר ישר ישר ישר

0

11.75 11.75

120

0

14 14

120

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות חישוקים וצמיגים

חישוק אלומיניום

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ח י ש ו ק י ם ו צ מ י ג י ם

51

חלוקת חורים אופיסט סוג חור

רוחב

קוטר 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

ישר ישר ישר ישר ישר

175

335/10 335/10 335/10 335/10 335/10

9

0

11.75 11.75

120

0

14 14

120

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות חישוקים וצמיגים

צמיגים לרכב מסע

877 דגם

כמות רבדים

מידה

20 20

315/80 R 22.5

13 R 22.5

700 דגם

52

כמות רבדים

מידה

18 18

315/80 R 22.5

13 R 22.5

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות חישוקים וצמיגים

צמיגים לרכב מסע

707/709 דגם

כמות רבדים

מידה

20 20

315/80 R 22.5

13 R 22.5

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת ח י ש ו ק י ם ו צ מ י ג י ם

668 דגם

53

כמות רבדים

מידה

18 20 20 20

295/80 R 22.5 315/80 R 22.5

13 R 22.5

385/65 R 22.5

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

54

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

מערכות חשמל ותאורה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת חשמ ל ו תא ו ר ה

55

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

מערכת חשמל לד פול טריילר

מערכת חשמל לד סמי טריילר

56

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

מערכת חשמל פול טריילר

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת חשמ ל ו תא ו ר ה

מערכת חשמל סמי טריילר

57

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

פנס אחורי לד ימין

פנס אחורי לד שמאל

פנס רגיל ימין

58

פנס רגיל שמאל

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

כיסוי פלסטיק לפנס אחורי (בקלית)

פנס צד

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת חשמ ל ו תא ו ר ה

פנס מיקרופון לד

59

פנס מיקרופון לד

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

פנס מספר

פנס עבודה אחורי

זמזם

60

תקע

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות חשמל ותאורה

שקע

למשאית E.B.S כבל מסולסל

24 V פינים 15 כבל חשמל

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת חשמ ל ו תא ו ר ה

61

מחזיר אור (רפלקטור) מלבני

מחזיר אור (רפלקטור) משולש

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

62

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

מערכות אויר

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת א ו י ר

63

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

בוסטרים / מגברי בלם

בוסטר אמריקאי

גדלים

24/24 24/30 30/30

בוסטר תא בודד

גדלים 24 30

בוסטר דיסק בודד

גדלים 16 20

64

בוסטר דיסק כפול

גדלים 16/24 20/24

מיכל אויר

גדלים ליטר 60 ליטר 80

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

כף אויר עם שסתום חירום/שירות מחברים / ניפלים (אדום - חירום) M 16/1.5 212 EB 011 (צהוב - שירות) M 16/1.5 212 EB 013

כף אויר חירום/שירות

(אדום - חירום) M 16/1.5 212 EB 001 (צהוב - שירות) M 16/1.5 212 EB 003

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת א ו י ר

מחבר ראקורד לצינור גומי

M 22/1.5 213 EB 019 M 16/1.5 213 EB 017

65

מחברים

P 5-90 M 16/1.5 זוית

252 FT 114 P 5- T M 16/1.5 252 FT 134 P 5- L M 16/1.5 252 FT 144

P 5 M 16/1.5 צלב שוכב

252 FT 174

מחברים לצינור

מ”מ 10 לצינור 1/4 מחבר מ”מ 8 לצינור 1/8 מחבר

SE 248261 SE 248262

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

מחברים / ניפלים

P -5 מחבר

M 12/1.5 252 FT 102 M 16/1.5 252 FT 104 M 22/1.5 252 FT 105

פ/ח 90 0 מחבר גוף זוית

M 16/1.5 251 FR 304 M 22/1.5 251 FR 305

מחבר ישר (קורא)

251 FB 206

66

מחבר בסיס

S קצר מכסה לבן | M 12 258 FR 099 R רגיל מכסה ירוק | M 12 258 FR 102 S קצר מכסה לבן | M 16 258 FR 100 R רגיל מכסה כחול | M 16 258 FR 104 HD גדול מכסה לבן | M 16 258 FR 106 R רגיל מכסה ירוק | M 22 258 FR 105 HD רגיל מכסה כחול | M 22 258 FR 107

T 3 מחבר

M 16/ M 16/ M 16/1.5 הברגות 3 251 FR 414

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

שסתום ניקוז למיכל אויר מחברים / ניפלים

M 22/1.5 202 EB 001

אום ללא אטם

M 16/1.5 251 FR 534 M 22/1.5 251 FR 535

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת א ו י ר

לצינור P 5 מחבר זוית

מ”מ 6 253 FR 114 מ”מ 8 253 FR 112 מ”מ 10 253 FR 116 מ”מ 12 253 FR 111 מ”מ 15 253 FR 115

67

אטם + אום

M 12/1.5 251 FR 522 M 16/1.5 251 FR 524 M 22/1.5 251 FR 525

לשסתום 1/8 פילטר

109 AB 062

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

מחברים / ניפלים

פקק לשסתום

M 12/1.5 251 FR 512 M 16/1.5 251 FR 514 M 22/1.5 251 FR 515

מופה

M 12/1.5 251 FR 402

חיבור מהיר

מ”מ 6 / 1 מ”מ 8 / 1

252 FT 000 252 FT 010 252 FT 020 252 FT 050 252 FT 070

68

מ”מ 10 / 1.25 מ”מ 12 / 1.5

מ”מ 15 / 2

מחבר לצינור

M 12/1.5 מ”מ 6 258 FR 002 M 16/1.5 מ”מ 6 258 FR 004 M 12/1.5 מ”מ 8 258 FR 012 M 16/1.5 מ”מ 8 258 FR 014 M 22/1.5 מ”מ 8 258 FR 015 M 12/1.5 מ”מ 10 258 FR 032 M 16/1.5 מ”מ 10 258 FR 034 M 22/1.5 מ”מ 10 258 FR 035 M 16/1.5 מ”מ 12 258 FR 054 M 22/1.5 מ”מ 12 258 FR 055 M 16/1.5 מ”מ 15 258 FR 074 M 22/1.5 מ”מ 15 258 FR 075 M 22/1.5 מ”מ 18 252 FT 095

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

מחברים / ניפלים

לצינור ABC מחבר זווית

מ”מ 15 258 FR 115 מ”מ 12 258 FR 111 מ”מ 10 258 FR 116 מ”מ 8 258 FR 112 מ”מ 6 258 FR 114

לתלייה T מחבר

258 FR 147

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת א ו י ר

מחבר בדיקת לחץ

258 FR 155

69

מחבר נעיצה לצינור

מ”מ 6 258 FR 122 מ”מ 8 258 FR 123 מ”מ 10 258 FR 125 מ”מ 12 258 FR 126 מ”מ 15 258 FR 128

יציאות 4 מחבר צלב שוכב

258 FR 138

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

מחברים / ניפלים

מחבר בדיקה לחץ אויר

M 16/1.5 202 EB 010 M 22/1.5 202 EB 011

פילטר קו

M 22/1.5 212 EB 041

ברז הפעלה למקסי

M 22/1.5 212 EB 033

קיט גומיה לשסתום גובה כריות - קומפלט

70

309 CA 001

גומיה לשסתום גובה כריות

309 CA 002

בנד מתכת לצינור גומי

11/4

302 VU 051

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות אויר

מחברים / ניפלים

גומיה לכף אויר

212 EB 031

דיאפרגמה לבוסטר

42 בוסטר | 227 EB 303 30 בוסטר | 227 EB 304

צינור אויר ספירלי למשאית (אדום)

211 EB 011

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת א ו י ר

צינור אויר ספירלי למשאית (צהוב)

71

211 EB 012

מטר חבילה) 100( צינור אויר

116 EB 102 116 EB 103 116 EB 105

6/1 8/1

10/1.25

מטר חבילה) 40( צינור גומי

11/4 213 EB 002-40

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות כנפיים ומוצרי פלסטיק

72

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות כנפיים ומוצרי פלסטיק

כנפיים ומוצרי פלסטיק

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת כ נ פ י י ם ו מ ו צ ר י פ לסט י ק

73

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות כנפיים ומוצרי פלסטיק

כנפיים

430/2175 כנף לבלון קטן 500/2140 כנף בלון 680/2175 כנף לדאבל ג'נט

74

ארגז פלסטיק 100 | 80 | 60

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות כנפיים ומוצרי פלסטיק

סבוניה + מיכל מים

קופסא למטף

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת כ נ פ י י ם ו מ ו צ ר י פ לסט י ק

סד עצירה

75

קצר, ארוך, צד | מגני בוץ

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

76

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

פירזול

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת פ י ר ז ו ל

77

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

מצמד מכולה

מותחן כבל קידמי / ימין

מותחן כבל

מותחן רצועה

78

כבל לכננת

רצועה לכננת

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

מ”מ 6 וו קשירה ראש עגול

מ”מ 14 וו קשירה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת פ י ר ז ו ל

וו קשירה קל / כבד

טבעת נגמ”ש

79

טבעת הסטה

ארוך + קפיץ יצול קצר

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

ידית נעילה פליז ימין/שמאל

ידית נעילה גרמני ימין/שמאל

טבעת שקועה יצוקה

טבעת שקועה לנגרר קל

80

תופס כנף פלסטיק

תופס כנף ברזל

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

צינור לכנף

ציר סיכה יצוק

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת פ י ר ז ו ל

ציר אקורדיון

מ”מ 30 ציר ספר

81

ציר כנף

ציר גלידה קטן

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

ציר גלידה בינוני

ציר גלידה גדול

ידית סגר קפיץ

חלקים / אהרון 2 ידית

82

שקל לאומגה

אמרלוק

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות פירזול

בית + פין

מותחן

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת פ י ר ז ו ל

קילו 2000 שרשרת עד

קילו 3500 שרשרת עד

83

1/19 כבל

6/7 כבל

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות כיסוי לברזנט

84

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות כיסוי לברזנט

מערכות כיסוי לברזנט

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת כ י ס ו י ל ב ר ז נ ט

85

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות כיסוי לברזנט

1/40 גיר

מנוע חשמל

86

קונטקטור

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות כיסוי לברזנט

גיר ידני/מכני לברזנט

מ”מ 140/170 גלגל אלומיניום לברזנט

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת כ י ס ו י ל ב ר ז נ ט

גלגל גדול מותחן כבל

87

גלגל קטן מותחן כבל

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות כיסוי לברזנט

קראדן לברזנט

מופה חיבור מוט גיר

מ”מ 8 נועל כבל

88

פין חלול לריתוך קשת ברזנט

צי וד לנגררים כבדים ומשאי ות מערכות כיסוי לברזנט

שקל קליפס לברזנט

לברזנט 205 מייסב אומגה

צ י ו ד ל נ ג ר ר י ם כב ד י ם ו משא י ו ת מ ע ר כ ו ת כ י ס ו י ל ב ר ז נ ט

כיסוי כובע למנוע

89

6/7 מ”מ מידה 6 תוף כבל לברזנט

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מתקנ י הרמה

90

מתקנ י הרמה

מתקנ י הרמה

91 91

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מתקנ י הרמה

92

צי וד

מכ ו לה

דגם T12 T14 T16 T18 T20 T22 T26 T30

כושר הרמה

סוג

min-max אורך

טון 12 טון 14 טון 16 טון 18 טון 20 טון 22 טון 26 טון 30

S S S S

3.4-6.4 3.4-6.6 3.6-6.8 3.7-7.3 3.1-7.6 3.1-7.6 3.1-7.6 3.4-7.8

S,SK S,SK S,SK S,SK

מתקנ י הרמה

מתקני הרמה

מחזור

מתק נ י ה ר מ ה

עבודות כלליות

93

עבודות תשתית

חקלאות

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

94

מנ ופים

מנ ופים

95

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 101

LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

96

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2290X2230X670 2290X2230X670 2300X2230X670 2300X2230X750 2300X2230X820

30 30 30 30 30

70 70 70 70 70

1195 250 1290 250 1380 250 1470 250 1600 250

15 15 15 15 15

403 403 403 403 403

9.2

9.8

HC101 E1 HC101 E2 HC101 E3 HC101 E4

- - - -

11.1 13.0 14.8 17.8

HC101 E3J2

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

97

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 131

LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

98

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2450X2330X825 2450X2330X825 2450X2330X825 2450X2330X895 2450X2330X895 2450X2450X940 2475X2497X940

30 30 30 30 30 30 30

130 130 130 130 130 130 130

1610 290 1725 290 1830 290 1930 290 2020 290 2125 290 2230 290

20 20 20 20 20 20 20

425 425 425 425 425 425 425

12.2 14.4 16.5 18.7 21.0 19.9 22.0

12

HC131 E2 HC131 E3 HC131 E4 HC131 E5 HC131 E6

- - - - - -

HC131 E3J2 HC131 E4J2

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

99

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 131K

LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

100

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2455X2330X825 2455X2330X825

40 40

130 130

1525 300 1625 300

20 20

425 425

10.9 12.9

12.5 HC131K E2

-

HC131K E3

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

101

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 143

LCS LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה:

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

102

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2450X2330X825 2450X2330X825 2450X2330X825 2450X2330X895 2450X2330X895 2450X2450X940 2475X2497X940

30 30 30 30 30 30 30

130 130 130 130 130 130 130

1610 305 1725 305 1830 305 1930 305 2020 305 2125 305 2230 305

20 20 20 20 20 20 20

425 425 425 425 425 425 425

12.2 14.4 16.5 18.7 21.0 19.9 22.0

12.4

HC143 E2 HC143 E3 HC143 E4 HC143 E5 HC143 E6

- - - - - -

HC143 E3J2 HC143 E4J2

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

103

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 153 X

P-LCS PROPORTIONAL LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה פרופורציונלית: תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

104

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2450 X 2330 X 825 2450 X 2330 X 825 2450 X 2330 X 825 2450 X 2330 X 895 2450 X 2330 X 895 2450 X 2450 X 940 2475 X 2497 X 940

60 60 60 60 60 60 60

130 130 130 130 130 130 130

1610 325 1725 325 1830 325 1930 325 2020 325 2125 325 2230 325

20 425 12.2 20 425 14.4 20 425 16.5 20 425 18.7 20 425 21.0 20 425 19.9 20 425 22.0

13.9

HC153XE2 HC153XE3 HC153XE4 HC153XE5 HC153XE6 HC153XE3J2 HC153XE4J2

- - - - - -

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

105

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 161

LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

106

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2475X2330X825 2475X2330X825 2475X2330X825 2475X2330X905 2475X2330X905 2475X2615X957

40 40 40 40 40 40

130 130 130 130 130 130

1740 300 1870 300 1990 300 2100 300 2195 300 2360 315

20 20 20 20 20 20

425 425 425 425 425 425

12.2 14.4 16.5 18.7 21.0 21.9

15.3

HC161 E2 HC161 E3 HC161 E4 HC161 E5 HC161 E6

- - - - -

HC161 E3J3

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

107

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 161K

LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

108

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2455X2330X825 2455X2330X825

40 40

130 130

1630 300 1755 300

20 20

425 425

10.9 12.9

15.4 HC161K E2

-

HC161K E3

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

109

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 173

LCS LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה:

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

110

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2475X2330X825 2475X2330X825 2475X2330X825 2475X2330X905 2475X2330X905 2475X2615X957

40 40 40 40 40 40

130 130 130 130 130 330

1745 310 1875 310 1995 310 2105 310 2200 310 2365 330

20 20 20 20 20 20

425 425 425 425 425 425

12.2 14.4 16.5 18.7 21.0 21.9

15.7

HC173 E2 HC173 E3 HC173 E4 HC173 E5 HC173 E6

- - - - -

HC173 E3J3

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

111

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 183 X

P-LCS PROPORTIONAL LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה פרופורציונלית: תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

112

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2475X2330X825 2475X2330X825 2475X2330X825 2475X2330X905 2475X2330X905 2475X2615X957

60 60 60 60 60 60

130 130 130 130 130 130

1745 330 1875 330 1995 330 2105 330 2200 330 2365 340

20 20 20 20 20 20

425 425 425 425 425 425

12.2 14.4 16.5 18.7 21.0 21.9

17.3 HC183X E2

- - - -

HC183X E3 HC183X E4 HC183X E5 HC183X E6

- HC183X E3J3

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

113

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 221 X

LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

TCU – TOTAL CONTROL UNIT יחידת בקרה כוללת:

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

מערכת בקרה שפותחה על ידי חברת היווה ומאפשרת שליטה על כל חלקי המנוף כולל האביזרים. צג דיגיטלי מראה למפעיל את מצב המנוף ותוכנת אבחון מאפשרת בקורת ותחזוקה שוטפת.

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

114

LCS LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה:

תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2520X2300X1040 2520X2300X1040 2520X2300X1040 2520X2300X1040 2520X2300X1040 2520X2300X1040 2520X2300X1100 2520X2300X1100 2520X2565X1150 2520X2450X1150

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

2140 300 2290 300 2440 300 2580 300 2700 300 2800 300 2915 300 3000 300 3180 300 3120 300

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

10.0 11.9 13.8 15.8 17.8 19.9 22.0 24.1 23.9 25.4

19.8 HC221X E1

- - - - - - -

HC221X E2 HC221X E3 HC221X E4 HC221X E5 HC221X E6 HC221X E7 HC221X E8

- HC221X E4J3 - HC221X E6J2

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

115

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 241

LCS LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה:

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

116

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2520X2330X1005 2520X2330X1016 2520X2330X1016 2520X2330X1016 2520X2330X1016 2520X2330X1016 2520X2330X1095 2520X2330X1095 2520X2615X1140 2520X2615X1140 2520X2495X1140

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

2210 325 2360 325 2510 325 2650 325 2770 325 2890 325 2990 325 3090 325 3160 325 3250 325 3190 325

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387

9.9

21.4

HC241 E1 HC241 E2 HC241 E3 HC241 E4 HC241 E5 HC241 E6 HC241 E7 HC241 E8

- - - - - - - -

11.8 13.8 15.7 17.8 19.9 22.0 24.1 22.1 23.9 25.4

HC241 E4J2 HC241 E4J3 HC241 E6J2

-

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

117

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 291

LCS LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה:

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

118

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2510X2350X1010 2510X2350X1010 2510X2350X1010 2510X2350X1040 2510X2350X1060 2510X2350X1160 2510X2350X1180 2510X2705X1190

50 50 50 50 50 50 50 50

180 180 180 180 180 180 180 180

2635 325 2795 325 2950 325 3090 325 3215 325 3330 325 3430 325 3790 325

22 22 22 22 22 22 22 22

425 425 425 425 425 425 425 425

11.9 13.8 15.8 17.9 20.1 22.4 24.7 29.1

27.3

HC291 E2 HC291 E3 HC291 E4 HC291 E5 HC291 E6 HC291 E7 HC291 E8

- - - - - - -

HC291 E6J4

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

119

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 331

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

120

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2405X1170 2540X2490X1300 2540X2550X1300 2540X2620X1330 2545X2620X1330

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

3050 300 3280 300 3500 300 3730 300 3900 300 4060 300 4180 300 4300 300 4570 290 4740 290

25 25 25 25 25 25 25 25 30 30

397 397 397 397 397 397 397 397 397 397

9.9

31.2

HC331 E1 HC331 E2 HC331 E3 HC331 E4 HC331 E5 HC331 E6 HC331 E7 HC331 E8

- - - -

11.8 13.8 15.8 18.1 20.4 22.7 25.0 25.7 28.0

- - -

HC331 E4J4 HC331 E5J4

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

121

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 361

LCS LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה:

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית. LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

122

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2355X1170 2540X2405X1170 2540X2490X1300 2540X2550X1300 2540X2620X1330 2545X2620X1330

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

3050 310 3280 310 3500 310 3730 310 3900 310 4060 310 4180 310 4300 310 4570 310 4740 310

25 25 25 25 25 25 25 25 30 30

397 397 397 397 397 397 397 397 397 397

9.9

32.4

HC361 E1 HC361 E2 HC361 E3 HC361 E4 HC361 E5 HC361 E6 HC361 E7 HC361 E8

- - - -

11.8 13.8 15.8 18.1 20.4 22.7 25.0 25.7 28.0

- - -

HC361 E4J4 HC361 E5J4

מנ ופים

מ נ ו פ י ם

123

03.9075051 | בע”מ 1970 קולי

מנ ופים

HC 501 X

LAS – LIFTROD ARTICULATING SYSTEM כושר הרמה קבוע: מערכת החיבורים מבטיחה כושר הרמה קבוע בכל זווית של המנוף.

EES –EXTRA EXTENSION SPEED תוספת מהירות הארכה :

שסתום מיוחד העושה שימוש חוזר בשמן בעת הארכת המנוף מאפשר מהירות גבוהה מבלי לפגוע בבטיחות ההפעלה של המנוף.

TCU – TOTAL CONTROL UNIT יחידת בקרה כוללת:

124

SDS - SMOOTH DESCENT SYSTEM מערכת ירידה חלקה:

מערכת בקרה שפותחה על ידי חברת היווה ומאפשרת שליטה על כל חלקי המנוף כולל האביזרים. צג דיגיטלי מראה למפעיל את מצב המנוף ותוכנת אבחון מאפשרת בקורת ותחזוקה שוטפת.

המערכת מתקנת תנודות של המנוף ומאפשרת הורדה חלקה לאורך כל שלבי פעילות המנוף.

LCS LIFT CONTROL SYSTEM מערכת בקרת הרמה:

תוספת בכושר 10% המערכת מאפשרת עד ההרמה על ידי הורדת מהירות כאשר המנוף נמצא קרוב לקיבולת ההרמה המקסימלית.

קיבולת מהירות מידות

כושר פתיחה זווית מהירות לחץ משקל הרמה מרבית סיבוב סיבוב עבודה כולל

דגם

מיכל שמן זרימת שמן

(ללא מייצבים)

מרבית

°

MM BXHXS

L/M

L

KG BAR S/180°

M TM )ton/meter(

2505X2460X1275 2505X2460X1275 2505X2460X1275 2505X2460X1285 2505X2460X1285 2505X2460X1400 2510X2480X1400 2515X2725X1470

80 80 80 80 80 80 80 80

210 210 210 210 210 210 210 210

4040 315 4290 315 4570 315 4810 315 5010 315 5200 315 5380 315 5880 315

25 25 25 25 25 25 25 25

400 400 400 400 400 400 400 400

12.1 14.1 16.1 18.2 20.3 22.5 24.7 30.1

45.0 HC501X E2

- - - - - -

HC501X E3 HC501X E4 HC501X E5 HC501X E6 HC501X E7 HC501X E8

- HC501X E6J4

Made with FlippingBook HTML5