קורום - סל שירותי תכנון וניהול

סל שרותי תכנון וניהול פיתוח | ניהול | תכנון

1

סל שירותי תכנון וניהול קורום

סל שירותי תכנון וניהול

ניסיון רב ומצטבר בתהליכים קהילתיים וקיבוציים תכנון מקצועי שמתאים לסביבה קהילתית ידע במימון וחיבור עם מערכות פיננסיות מהמובילות בישראל מומחיות וידע רב בתחום הרישוי מול רשויות התכנון יכולות גבוהות בתכלול כלל הפרויקט על כל גורמיו וענפיו

נעים להכיר

חברת קורום הנדסה וניהול הינה חברה מובילה ליזום, ניהול, והובלת תהליכים בתחום הבניה והתשתיות. החברה מתמחה בתהליכים הקשורים לבניה כפרית וקהילתית - משלב החזון וגיבוש הרעיון ועד שלב הכניסה לבית. החברה מקדמת פרויקטים מורכבים הדורשים שילוב של היבטים ציבורים, חברתיים, משפטיים, כלכליים והנדסיים. החברה מעסיקה יועצים מומחים לקידום הרעיונות והצרכים בתחומי פעיליותיה, בזאת מבטיחה החברה את מגוון הפתרונות בכתובת מקצועית ומנוסה אחת. ערכים ותפיסת עולם החברה מספקת שרות אמין לפי כל כללי האתיקה: מקצועיות, אמינות, הגינות ומחויבות עמוקה לתוצאות הלקוח עומד במרכזו של השרות, שביעות רצונו והפקת תוצר ללא רבב עבורו - הם כללים העומדים כנר לרגלי פעילות החברה. שותפות לדרך יצירת קשר מתפתח, רחב ואמיץ לכל משך הפרויקט ואחריו. ערכי ליבה אמון וכבוד הדדיים, מחויבות ונאמנות לכל אורך הדרך. מנהיגות ואחריות גיוס והובלת השותפים הרבים למטרות משותפות וליעדי הפרויקט. עבודת צוות תפיסת עולם סינרגטית. הוויית פעילות החברה בפועל.

סל שירותי תכנון וניהול קורום

2

עיקרי השרות שאנו מספקים בקיבוצים השונים: שמחים שבחרתם בחברת קורום

בניית לוחות זמנים ואבני דרך לפרויקט בתחילת עבודתנו ניצור מתווה עבודה סדור תוך שימת לב לכל מרכיבי הפרויקט, ומתן פתרונות לכלל הגורמים המעורבים בתהליך, הכוללים את כל המרכיבים ליצירת מתווה עבודה מתואם ומסונכרן - משלבי התכנון המוקדמים ועד הכניסה לבית, בשיתוף פעולה מלא ותיאום מול הישוב.

החברה אחראית ללוות את הקיבוץ בכל התהליכים הקודמים לתחילת הבניה כולל סקר דיירים, ליווי מול הרשויות השונות (ממ"י, מועצה אזורית, ו.מ. לתכנון ובניה וכיו"ב) וליווי מול יועצים הקשורים לפרויקט. כמו כן תקיים החברה השבחה (אופטימיזציה) של התכנון ומפרטי הפרויקט, שימוש בניסיון מצטבר של כל הגורמים ההנדסיים, שיפור המוצר תוך התייחסות למסגרת התקציבית.

3

סל שירותי תכנון וניהול קורום

תכנון הדגמים חברת קורום בנתה סקר דיירים המותאם לסביבה הקיבוצית. מטרתו של סקר זה הוא למצוא את המכנה המשותף בין כל הדיירים, למצוא את המאפיינים הדומים והשונים בצרכים של המשפחות הבונות. מתוך סקר זה נבנה את עיקרי התכנון לדגמים, ונתחיל בתכנון הדגמים.

בתהליך התכנון נקפיד על צביון קהילתי, התאמת התכנון לשפה האדריכלית של הישוב הקיים, תוך שמירה על תכנון מודרני ברוח הסטנדרטים החדשים ואיכות ביצוע מעולה.

אדריכל הדגמים, יבחר על ידי חברת קורום בשיתוף עם המנהלת, ויוצג במנהלת לאישור. האדריכל יהיה כפוף מקצועית להנחיות מנהלת הפרויקט, וכל התוכניות אשר יוכנו על ידו לצורך הפרויקט, יידרשו לאישורה הסופי של מנהלת הפרויקט ו/או גורם מוסמך אחר שיומנה לצורך כך על ידי מנהלת הפרויקט. היתרי בניה ורשויות קורום תערוך את הבקשות להיתרי הבניה של יחידות הדיור, נפעל בצוותא עם נציגי הקיבוץ, אצל הרשויות המוסמכות לשם קבלת היתרי בניה ליחידות הדיור, בהתאם לתכניות שיוגשו לרשויות התכנון המקומית והמחוזית ומנהל מקרקעי ישראל.

סל שירותי תכנון וניהול קורום

4

בחירת קבלן מבצע קורום אחראית להכין, בתיאום עם מנהלת הפרויקט, את חוברות המכרזים, החוזים והמסמכים לקבלן הבניה (לרבות המפרטים הטכניים), לבחור, בתיאום עם המנהלת, את הקבלנים המשתתפים בתהליך ההתמחרות, לערוך את ההתמחרות ולנהל את המו"מ מול הקבלן/נים הזוכה/ים. בתהליך בחירת הקבלנים ישוקללו מספר נתונים, התאמת הקבלנים לפרויקט, אמינותם הפיננסית, כיסויים ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי צד ג' וביטוח קבלנים, ועמידתם במחיר תחרותי ובלוחות הזמנים.

תיאום ותכלול בין גורמי מקצוע בפרויקט במסגרת סל השירותים המקצועיים שמעניקה החברה, תבצע החברה עבור המשתכנים את הניהול, התיאום והפיקוח על התכנון והבניה. תיאום בין קבלנים וספקים, תאום בין קבלן הבניה וקבלן התשתיות הקיים בפרויקט, פיקוח שהבניה מתבצעת בכפוף להסכם לקבלת שירותי הבניה. עריכת ביקורות לפני מסירת יחידות הדיור למשתכנים ובדיקות בתום שנה ממועד מסירת יחידות הדיור למשתכנים ("שנת הבדק"). חברת קורום תפעל ככל יכולתה לשם הבטחת זכויות המשתכנים ולשמירה על האינטרסים של המשתכנים.

5

סל שירותי תכנון וניהול קורום

כספים ומימון החברה תלווה את המשתכנים והקיבוץ במגעים עם בנק ו/או גורם מממן אחר, לצורך קבלת משכנתאות/איתור מימון מתאים עבור המשתכנים לשם ביצוע התשלומים לרבות שת"פ מלא מול גורמי המימון, בנקים וכד'. לחברה הסדרי מימון מועדפים מול מרבית הבנקים שיאפשרו יכולת מימון טובה יותר לדיירים. בכל מקרה, הסדר המימון נדרש להיות מאושר על ידי המנהלת. קורום כחלק מתפקידה בתכלול הפרויקט, תהיה אחראית על ניהול קופת הפרויקט, הנהלת החשבונות של הפרויקט, עריכת החשבונות למשתכנים, אישור חשבונות הקבלנים, ניהול ובקרה תקציב הפרויקט. ביצוע גמ"ח והחזרת עודפים לדיירים בתום הבניה במידה ויהיו.

מנהלת הפרויקט חברת קורום והקיבוץ יקימו מנהלת לפרויקט אשר תהיה מעורבת בהחלטות המהותיות של הפרויקט הקשורות בעבודות הבניה ותלווה את התנהלותו השוטפת והתקינה, ומטרתה קידומו היעיל של הפרויקט.

המנהלת ישתתפו נציגי הקיבוץ, נציגי הדיירים ונציגי החברה

המנהלת נפגשת אחת לחודש לעדכון בהתקדמות הפרויקט ולקבלת החלטות כלל הדיירים מקבלים סיכום. קיים שיח שוטף בין נציגי המנהלת לקורום באופן קבוע להעברת מידע ,עדכונים שנדרש ומעכב על נושאים הדרושים התייחסות כלל הדיירים – תשלומים, בחירת חומרי גמר וכו'.

סל שירותי תכנון וניהול קורום

6

שרות לקוחות אנו מייחסים חשיבות רבה לתחום שרות הלקוחות.

שרות הלקוחות המהווה ציר חשוב ומשמעותי בכל פרויקט אותו אנו מנהלים.

קבוצות הנקלטים בפרויקטים שלנו, וכן בעלי התפקידים הרלוונטיים בקיבוץ, זוכים כולם בכתובת אחת ברורה ונאמנה, דרכה ניתן לקבל מענה לפניות ושאלות בכל שלבי הפרויקט.

כמו כן נבצע עדכונים משירות לקוחות לגבי אירועים מיוחדים ו/או עדכון חודשי שוטף ממנהל הפרויקט והמפקח על התקדמות הבניה.

כנסים ועדכון הדיירים לאורך הפרויקט יתקיימו מפגשים לכלל הדיירים: כנס הכרות קורום והפרויקט

כנס הצגת דגמים כנס שינוי דיירים כנס תחילת בניה כנס חומרי גמר ועוד...

7

סל שירותי תכנון וניהול קורום

תודה נשמח להיפגש עמכם בהקדם לצורך קידום הפרויקט

קורום ב- | office@korom.co.il | www.korom.co.il | ‏ 08-6755886 לפרטים נוספים:

סל שירותי תכנון וניהול קורום

8

Made with FlippingBook flipbook maker