קורום - סל שירותי תכנון וניהול

תכנון הדגמים חברת קורום בנתה סקר דיירים המותאם לסביבה הקיבוצית. מטרתו של סקר זה הוא למצוא את המכנה המשותף בין כל הדיירים, למצוא את המאפיינים הדומים והשונים בצרכים של המשפחות הבונות. מתוך סקר זה נבנה את עיקרי התכנון לדגמים, ונתחיל בתכנון הדגמים.

בתהליך התכנון נקפיד על צביון קהילתי, התאמת התכנון לשפה האדריכלית של הישוב הקיים, תוך שמירה על תכנון מודרני ברוח הסטנדרטים החדשים ואיכות ביצוע מעולה.

אדריכל הדגמים, יבחר על ידי חברת קורום בשיתוף עם המנהלת, ויוצג במנהלת לאישור. האדריכל יהיה כפוף מקצועית להנחיות מנהלת הפרויקט, וכל התוכניות אשר יוכנו על ידו לצורך הפרויקט, יידרשו לאישורה הסופי של מנהלת הפרויקט ו/או גורם מוסמך אחר שיומנה לצורך כך על ידי מנהלת הפרויקט. היתרי בניה ורשויות קורום תערוך את הבקשות להיתרי הבניה של יחידות הדיור, נפעל בצוותא עם נציגי הקיבוץ, אצל הרשויות המוסמכות לשם קבלת היתרי בניה ליחידות הדיור, בהתאם לתכניות שיוגשו לרשויות התכנון המקומית והמחוזית ומנהל מקרקעי ישראל.

סל שירותי תכנון וניהול קורום

4

Made with FlippingBook flipbook maker