קורום - סל שירותי תכנון וניהול

בחירת קבלן מבצע קורום אחראית להכין, בתיאום עם מנהלת הפרויקט, את חוברות המכרזים, החוזים והמסמכים לקבלן הבניה (לרבות המפרטים הטכניים), לבחור, בתיאום עם המנהלת, את הקבלנים המשתתפים בתהליך ההתמחרות, לערוך את ההתמחרות ולנהל את המו"מ מול הקבלן/נים הזוכה/ים. בתהליך בחירת הקבלנים ישוקללו מספר נתונים, התאמת הקבלנים לפרויקט, אמינותם הפיננסית, כיסויים ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי צד ג' וביטוח קבלנים, ועמידתם במחיר תחרותי ובלוחות הזמנים.

תיאום ותכלול בין גורמי מקצוע בפרויקט במסגרת סל השירותים המקצועיים שמעניקה החברה, תבצע החברה עבור המשתכנים את הניהול, התיאום והפיקוח על התכנון והבניה. תיאום בין קבלנים וספקים, תאום בין קבלן הבניה וקבלן התשתיות הקיים בפרויקט, פיקוח שהבניה מתבצעת בכפוף להסכם לקבלת שירותי הבניה. עריכת ביקורות לפני מסירת יחידות הדיור למשתכנים ובדיקות בתום שנה ממועד מסירת יחידות הדיור למשתכנים ("שנת הבדק"). חברת קורום תפעל ככל יכולתה לשם הבטחת זכויות המשתכנים ולשמירה על האינטרסים של המשתכנים.

5

סל שירותי תכנון וניהול קורום

Made with FlippingBook flipbook maker