קורום - סל שירותי תכנון וניהול

כספים ומימון החברה תלווה את המשתכנים והקיבוץ במגעים עם בנק ו/או גורם מממן אחר, לצורך קבלת משכנתאות/איתור מימון מתאים עבור המשתכנים לשם ביצוע התשלומים לרבות שת"פ מלא מול גורמי המימון, בנקים וכד'. לחברה הסדרי מימון מועדפים מול מרבית הבנקים שיאפשרו יכולת מימון טובה יותר לדיירים. בכל מקרה, הסדר המימון נדרש להיות מאושר על ידי המנהלת. קורום כחלק מתפקידה בתכלול הפרויקט, תהיה אחראית על ניהול קופת הפרויקט, הנהלת החשבונות של הפרויקט, עריכת החשבונות למשתכנים, אישור חשבונות הקבלנים, ניהול ובקרה תקציב הפרויקט. ביצוע גמ"ח והחזרת עודפים לדיירים בתום הבניה במידה ויהיו.

מנהלת הפרויקט חברת קורום והקיבוץ יקימו מנהלת לפרויקט אשר תהיה מעורבת בהחלטות המהותיות של הפרויקט הקשורות בעבודות הבניה ותלווה את התנהלותו השוטפת והתקינה, ומטרתה קידומו היעיל של הפרויקט.

המנהלת ישתתפו נציגי הקיבוץ, נציגי הדיירים ונציגי החברה

המנהלת נפגשת אחת לחודש לעדכון בהתקדמות הפרויקט ולקבלת החלטות כלל הדיירים מקבלים סיכום. קיים שיח שוטף בין נציגי המנהלת לקורום באופן קבוע להעברת מידע ,עדכונים שנדרש ומעכב על נושאים הדרושים התייחסות כלל הדיירים – תשלומים, בחירת חומרי גמר וכו'.

סל שירותי תכנון וניהול קורום

6

Made with FlippingBook flipbook maker