לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

011 ;w ,n,~ - ... :i•ii::i~i' '::11V'ln i::iT';!

,i17J1N N~N - T T-1 T •

? C'~tliJ C'!T;'tU?I? T~'iJ 'J:!l il'''m '1'inN7J - ' • : t T I - - •• -1 •• .C'"'''9i1 n'iitv '1'inN7J ' ' I - I •• - 1 '' N'iJ 1T!iJ il~ - ? C'ii'N ;w 'i7J,'iY; • •:t •,• T I ,'1'' ,iN7J i1!11N - 'I - I T ... - 1 . c'~TV~ i·v?~ N"~W PIJ1~

CTV c~ c~;:i - ? C':JY1~ C'''in C~!I ' '' I ' T ... '~W nis N°; - ' . ... -·: . • c'~?!i!D n~ 11 ctV

• ':;l117 ''? 17.~ - ! C'nis ''':JW ·wen; ' T l '' ' I '' - I • ;'~~ '1.=?R ;~ - •••C'J'i'''7J:!l m7J'.ll' Cil CW ' I ' I I I' •• T

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online