לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

I:::!. n.!. ~ n.!. ~ n.!. ~ n.!. ~ n.!. Z :· n.!. ~ n.!. Z:· n.!. z:. n.!. Z:· n.!. Z :· n.!. c n- c n - c n - c n - c c: c n- c c: c c: c c: c c: c c ,.,, ,.,, ,.,, ,.,, ,.,, r.:- Z · r::: Z· r::: Z · r::: Z · r::: ·c, J"-• C:• 'f):· C:• 'f}:· C:• °f}:· C:• 'f):· C:• Pl .r-- r: .r-- r: J'·· r: .r-- r: J"-·· r:• r: z ,_ z ,_ z ,_ z ,_ z . .- . .- . .- .,- J'o·· J> A• J> A• J> A• J> A• J> I:! o:· . - .,- . .- •r- . .-

·~~ ~:

Pl . .- F: ,.,, ,.,, A- r:• r ,. Pl• ~: Pl• ,_ .. ,.,. I:!- r: Zi r: ,. J> j!!·

c r:• A• a:· ;::: ~ r A- ,.,. .r-1 n - ,.

A~

J:!:

I:! A• A·· .r-1 0 0 c:- 0 r:• r: ·c· n ·c· c I:! Ii):· Zi

J:-: A- J> r' J> J> J> r: r:• ,.,. ·c· ,. ·c: ·c:

r::: A• r::: j:!: r::: I:!- r::: I:!·· r::: ·~· Z:· ·~· Z :· ·~· r.;1 ·~· .g ~- .r.-: a :· Z: Zi z : C• Z: C• z : r: c: r: c: r: ,. r: .r-• J-:· c .r-:· fll:· .r-:· fll:· .r-:· ,. . .- ,. ,. ,.

n ,. ,.,, . .- 0 r:• r: ~

I:!· , ..

r a :·

,. ~·,..

r.';1 A- ~~ ~

ZI r:•

,. r:• r:• r:• r:• r:• r:• .. .. z ..

r:•

Pl

. .-

f):·

~:

. .- . .- .,...

.r-1

Pl

f}:·

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online