לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

in~:i Ntc Ol7 T : - •

n:>'91V 'O':J ... ·.· - .. . n~Wi' iUIV' T •• I il:Jill m" n T ... I T -

ilRini il~iiR~ .n7:>r-iil m!:>:J '•'., I - - ' I

il:JilM ni7'7:J T - 1 - •• I il~T?.'q il7!:>M T ' ' -1 nRWm il~~? n1iliT ..... no7in ... ... •ilO"T1t=l ilt:>:JO T ' ' 1- T ... I n:>'91V n:JilM ••• ... - - - 1 - C'~:~ ,ni7'Y.~ ill:J7 il7"n TT I T - il~~~ ilt:>:JO T ... t .n7:>r-iil noiin::i '•' '' t - - '' 1- I

121

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online