לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

l!l1~,.l ,~ ow?

.c~:no 11m~ i:ix¥~ ! r.ii?iJ T 1- ,il~~!J 11i7:)iM 97f¥~7 ti'~~ ! il~R t\1~~ • '1'r:r~ iltJ!$~ ti:;iwr:i ilT nx C;'IViY ~J;:;iw J:lY1' M? t • 0• •00 • T .... •.• T I ~ ,c?~'? ii?.V?'? ti'~"! , 97t¥~7 nx·1 iit;'iY iltJ!$~ 9~i'7f!:P ti'7.?.v l't°? ~;!;l~ ilXii - ilxiiw '?l)tV r.iYi' x·; f •,• • 0• •0• • •.• T r ~ ClViJ - C!Vi~!V '7:) .. .. ·.· . .x·; - l't°;w '7:)~ ... . ? il~~~ C¥ tLh~l~ iltJ!$ 1'~ ? ili:J::> l't°? l't'il T " I 0 9'?':;Jo/:;1 l11Jl$ 1iY '7 tll~ •..iiYi iiYi nnx iiYi r r - - 1 ? niJ:;i? il~R 1~ ?~ il~v c~ c;i4'? ~~,~ .n~~~

142

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online