לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

* ,il:nun:::i C'i:::iiM C'Yli T •• - 1 - • I • T I , ClJ~1'1:t:;l C'!:tiY C'!IJ~ ill?Wf C'!W C'~t,?R C'!R~ • J~1iJ Tinf tU'2'.( tU'2'.(1

,ilr-'IM M·?i 'lM M? i1T T - I "-1 "•" .inM ~ilW~ i1T .. - ·.· - ... ? il!f il~ ... - ,??:i:::i :::i~'IUn M? ilT T I • T '.' 1 !) '!> T • .C1ttv Y;J~ '~l;i 1~ ':;>

145

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online