לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

11'~1;' n~~ i1~'~iJ ,~~~ mr-n ix ml::i ex T I - • T 1- T • rti'r;t7 ?~~r-t 1f P1 ':P .e?~ l'~ '~7?¥~

37~tgiJ 9i;iix xi.~ 1f ':P • 1f ':P , 1'?~ 371'( e~ ix :Jito? e~ 37~tgiJ 9i;iix xi.~ 1f ':P • 1f ':P .i1~ TX ,37i? ex ix :Jito? ex T T -T 0 - 0

147

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online