לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

*

''''llJ i:::i':t ell •"I TT - ,,,y ?::ir.ic;i? C'Yii' CM TT •• - I • I " I 0 I" T

- '::l:i•n i:::i':t ni'il? ?t::>'

TT

.n':::i:i•n ili:ii::J

T

I

* .M.1R'? ,¥'~ Y1 .n~1'? '1:P M"!l~T;l ?25 * ? ilnM 'O .lU •'JM Miil 'JM .n noi'v mYowo 'ilo .w

,nMT::l 'n'i1 'JM M? .C"P 'JM '::> y,,, 'JMlU C1lUO C"P 'JM .n ,::l"n 'JJ'M p? .C"v C"Plll ilO ,C1'Pil lU1:>1 'JM1 'llli:>i Miil ci'pil C"v 'JMlU:>i (C"p 'JJ'M 'JM '::>) C"p U'M Ci'pil ?::> 'iY?::l ; (Ci'pil Miil 'JM) C"p ?:>il 'JMi ' ' 1"lll iJ'MlU ,'?Ci::l'JiMil Ci'pil) C"p Ci'pil ?::> 'iY?::l . ,~,'i' Miil 'Oi'v mYOlUO .C"P Miil 'n'Mi (Miil Ul'M ?mio;i i;io .w •'n 'JM ,'n 'JMlU JOT ?::> .n cli ~ic T'M ~ic? ,ni'io? 7n'J U'Mi ,,,on Miil 70Til .il?nn;i T'M ;i?nn;i? C'llllio ?:i;i 1c:::i Jil 'i:>i ;i?nn;i .~ic ,c"n ,mio io:> C'?'o ??::> ,,,::l) 7mYiOM::l C'Y'::lO ilnJMi iJ:>in:::i C'O"P 1lUM .("ni'Y::l" ? il?'Oil 'ilO .lU .ilOil.' ilY::lilil M?i ill.'::lil? 'YiOM M'il il?'Oil .n

156

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online