לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

~ J'-• ::O.i n IJ ,... :=-.: i;; ::-. .,... ,. r: J: "' "ila• J'- n :· .,... .,... :=-.: ,... r.- A· ~ r.- r: .,... .,.... ". r· r · ,.. 'El·

IJ· r::• "i:)• C• A• J:• ,.... r.- r ·~- r:• r: "i r:• ,... p ,... ,.... r:: n- . ,... " . r.- n• "' .,.. . ,... ~ ~:· ... J'- .. . ,....

IJ• :=-.: a- r· IJ• ,.. ,.. r.- IJ• "'" n· " J'-.. IJ· :=-.: ,.. n· ,.. Cl• a a " r: IJ• r:... ,... a ,.. . O:· A• ,.. ..... ...

=-i· D· " ·~- IJ· IJ• J: O· 0 r:... r:• ..... ,.. J:· a .,... IJ· n- J'-·· a ,.. . .,... ~ ,.. "' J'-• 1'!1 a .r:; ,.. ,.. a ,.. r::· n ,.. a "i:):· - "ila• Cl· ,.... J'- ... "'" q ,.... . n-

IJ• ..... A• .,... Ea: r:... J'- ·~ ,.. r: ..... J'- F ,.. . a .,... a ,..

J'-

==--·

I I Jl'I· - r · r.:.:. O• r:. ,.. r:... n·

..,, ,.. a ::-. J'-• ,... P• r: n IJ· r:• a

J:•

r: n

,..

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online