לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

••• l"lJl"li ... : i?il ,,, mm T '.''.' ••' I :l::JiN i'IJil Ct[/il ::iwin iYl m;n " - - •• • I il~,, J':;1~ pJJi'IV c?in TR! ;im1 ·w9n7) •• - I

il:Jt:l ... .n~l

'lN il~in • -1 ••• 1 Ct[/il i'OilV .n~l

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online