לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

A- ::: A• "' Ill• r:-• r:• ::: b A- SJ· "i c- ·~ Pl ,. .I'- ·~,.no::""· ·~:· SJ· Pl· t:;:· t:;:· r. ,. . r. r. .I'- r. p " ,.,_ " " p ,. a a n:· ..- ". r- A- ::: P- "' "' r: "' r: r: ::: ·~:·

~· r. ·~ ~ i:; ~- " C• 0 r i:;- .... a ,. r. .I'- ,., I!;•

IE!• o- ·~,. r. A C• .I'-- .I'· IE!• o- - C• r · ,.,, ,. . a - a r:• "' ,. ,..., ..... ". r:• IE!· .r.-:· ,.,:. ,. - i:; n i::- .,., n n :· A : "'" p "'' :>1- .,... :.r- ,. . i::~ ,. A: t:;:· I!;• r i:; n• I!;• "' a SJ: ~· n•

". f:o C• r- r:: ,_.:. ,. i:;- :>Ii t:;• a n· tr "' r:• ,. . r: ,. ~· .-:. SJ- "i o- r: r. A• b~ ::: ,.,_ ,. A• .,... "'" a a r: ~ r.

SJ- ,.,. A: .I'· r c r:· ·r: r c ·~· ,.,. ·~:· ,. i:;- " r:: ,.,. .I'· r. r. ,. a

r. r. ·~- "' ,. >.'!- n:· ::: r:• r. r:· ..- a .I'- ·~- Pl• r- r:. a a a

"i r: ,. ' IE!- ,. r:· ,.,. "'. c : tr SJ- n• Pl i:;- n ·

a r- r. tr ..- SJ: A· A- -li~~ ::: r- C• ::: " ji!: ,. - ..- 'Eli

i:; ~ r- tr SJ• - :>1· .I'· i:; ,. I!;• • ,. A:- -.-:. - - A .,...

:::

c- i:;- I!;• i:;- p n • " r· .I'- ". .,... SJ• ,-- .,... SJ: ,.

". ,., A:- ji!:

SJ• r. i:; ". ~ r. ..-

J'-:- a tr ,.

~ ". r-• "' r-• A-

":

a r:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online