לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

0'~~1iJ '~=?~ cwi TM~ :i1mu:i O\' :ii»

,~,~~ i''717.? '!:;ill i'?; .ili~i~il ::J'::JO iol37 c~no~ T I - ' 1 I - '' - I ,~,~~ i''71~ '!:;ill ,~~ . il~!~'Q ?!{! i~'?'~ TW~7?~ ,~,~~ i''71~ iw Ti?.! . ~l{!n:;;.il{! iiMi) n~ ·w~IJ7?~ ,~,~~ i''717.? im ?¥i!:l ."il!}l¥1$iJ" n~ ~1.i'lll1 ,~,~~ ilR'71~ "n~:;;.i n1R~" .il'1'' niol37 nM n?w::Jo~ T 0 ." T I I - '•' •t '•' - I ,~,~~ ilR'71~ n'JJl ilWi:t .il"n niil ?37 n::>i::Jo~ T •,• - •• - '." ','T l

~i''71D C'1~il7 Ti''?'~ ilWW ... C'!~,~~ Ti''?'~ ilWW

? 1iJ~ ~~ ?~ ~::J~ CiJ ~~':f~

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online