לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

7j?.~~ ,~~,, 0'¥ li?.! ;i;,;::,r;

,c1tt~ C'P'!. n'i:J'in: ?j?.~1 11 8 1J C¥ Ti?.! pi • 1~1 ;:i?~w - 1'¥v '7.i:if r~ 11.t:i

1107~ 17.'iil '70!:>0 i1N'i1 T I - '•' .:JW'l"l01 •• - I • i'ie~1 c'i?q C¥ Ti?.! ...Yl1? :JIV'in - ·.·1 .. ... ?~q ,ir;t~1? rl¥R CR •1::>117 1'W1?~1 ?j?.~1 11 8 1J C¥ '1!10 rl¥R 'Ti?.! :Jt?.''i' :Jt?.''in 1~1J1? CR •17.'ii11 ?j?.~1 11~r:i C¥ Ti?.! 'i0¥~ l':;l~ .l"l~1

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online