לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

.n::l~iit .n~n.n~ •.• •.• -T --: - :

,n:::i:::iin nmn::l it :::i7:::i •: •,•-T --1 - 1 T '•' '." .C'llV 1::J::> il::>n"" ' T T I '.' - I ... '~7 q? ?''? ! ~l;:J, T ... I .n:::in"" •: - I r~1 ::J':;l~ •iz:i9 • ~i:n ·w~IJ7?~ r~1ii;i~ pmw1 ,~,N ... 7~~7? ... IJ~il nit mnn::l it :::i7::> TT T-1 - I T '•' '•' ,C'~IJ1~7 n'z~~ N~il ill11 C'llV 1::J:::l •,• • T T I ! c·wl7 I'

! ni'r;t'? ! ni'il' I• .i'R 7~ i1!~7r;i n~~""T;l P1 x·71

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online