לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

1NWil O'N:!ri' i'1nN1 T I - • I T-1 - I 'lWil '1nN inN • •• - ••-1 - T •.• inN '1nN inN T •: ••-1 - T '•' .~N? - I , y~n~ O'f ~ o·Nz;l~ .ilR'1. n9~~i' tV~~'(zj lV' inN ?::>? J • •• T •: '!'.I O':::l~!Vn o~::> o·Nne ' 0 - 1 T... I 0 0'M7.l~ 0'17.ll3tV::> ?:JN ' ' ' 0 T I 0 '•' I T - 1 ... 0'~'~7?~ 0'17.liN Oil - "0'1nN ~'il'" ' I '" • •• - 1 I ' 1~¥ i'1 O~lJt'~~ .O'n:>itV1 •I I ,o'p~1r ni'!~'9 '?.1:;i .n1P.~~t1 1in:;n .0'17.liN Oil il:J::> ·- "! 0'1nN ~'il'" 'I '' T..T • •• - 1 I '

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online