לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

ilR"Q'~iJ "7."7¥ n!1l¥ ~1:N7 1lpNiJ 'tt 11J'i'f ilf1_~iJ 11."!iJ . '~P.1?, 1°11$ 7i79rJ 11.1. n1.'.;til7 m::i¥~iJ n~tV n~ 7~R? '~10 ci:t 'l71J:I TN • : •• T 1?~7;) il1¥PiJ N'i'.1 im'f ilf1.~iJ 11.1.::iw :11'' '::l:JJ:I Nl ;N1 I T I - I • 1 • T - I il'?IJt;iiJiJ P1 N'iJ 11.1. 'f 'liO '~ .J:ll71' J:IN1 I - _,,. I - I w~niJ 7tt iJJi'f i1f1.~iJ 1T!iJ .::i~fiJ1 ;;i~m ''7.'iw~7;) 1T! n1.;i'il7 11.~? ;9 n;:i?,? ''?~mw 'r:i:n~ 1'7;)~ . :i~re::i 1T!~ .i11¥PiJ N'i'.1 :in~iJ 11.1.iJW n~1'i' T;115W Tl'~ :11'?~ • '~:;lT:1 N~ ;15 115 il'?i:rr;i::i::i P1 N'i'.l 1T! 'f 'l'iO '~ .J:17nnil J:IN1 I t - 1 ' I - I

58

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online