לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

"9- ..... - c !! c !!· ·~·· A· ·~ ..... ·~- ,..... ·r =· ,.... D ..... ..... r..;.

r:· r:· !!• "'" ~· A - r. r:• .r-- r:• .I'-· A- .-- C:· "'" .r-• i:;- A- i:;- A - i:;- A - ". " " . ..,_ c " . .r-- .r- n = .... r:· .... r:· .... r:· - r. ~- r. ·~- r. ·~-

I:;• n.:: ~ ~ Q r:· Q £l c .I'-· 0 ·~ (!: r• :>t=· A:· ~;: ·~ r. :>1- p r. .,..._ r. ,. ,. .r-- i;- ,.,.. I'.:::: r: ". ~· (!: P-:1. A- ·~ .r- ·~:· i:;o ,....~ r. ,. i;- r.'O ~

Q ,.. c c c c; r:• r:• " ,. c c !!· ..... .I'-· ..... .I'-· ..... Ii!- .... ..... .. -. r:• !!• n· r: n =·

Q :· ~ ·~:· .P- ~· Ill• .r- r:• s::!· ,,.._ r · ~ ,. ..... n= r· ·~· C• s::J:· .r-- ,. r::- ,.,.. ,.... "" C · :>t: ~ i!):· ~·

i:;o ;:-. r:• r::- i:;o 0 r::- 0 ·~· r::- r:• ,. A• .I'-• &• ~r i:;o {'"· ,..... !! J: r:• r !!· r:• I'.::::~· I'.:::: I'.:::: ,.,.- ..... r' ..,_

r.t:· l>:'I ·r =· r:: 0 t:;• c- !!· c Q - ·~-

A•

s::!• r - F• .... r:• !!· 0 ". ..... r:: r - ,. Ii!• '7 s::!

~ r: r: ,....

.r-: !!· r:• Ill t:;: -E ~ ,,.._

.,... c r::- r r::· c - A• A• r. Q - c

,. ,. :.- ,. ·~ r:• A• r:• "i n=· -

r: 0

!!• r:

r.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online