לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

win~ ;.,nnit; TT u • : - :

,C1N ,'7in TT --1

, 11?¥~ n~ il~ ~P1¥7 W7tW'z ltl ! C~l') C'1:::l~l0 C'~n '01T t •I - I • • - •• 1 • ,C'iWn nw '~1T ! Wtt wtin '7w il''' '.' •: T I - IJ'J!iJ '~ ~~!') ! 1wn ,n·;:,i ilOl37 - I 't' I T .w?o ,,N ,ni::::it>. ilO'lVl •:•,• T ' I ! 1lj~ ,c'7137il 'le '737 oin T T "t - •,••,• il~~ ,~iJ ,il01Nil 'l9 '737 n'1 T T-1 T '' I - - '' C'no '7w n'i . . .. ... - .. n1111w n1o1Vl ! T I ,illi~l'.l=il n137111 ?1lVN ·:

68

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online