לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

:ii::m:i nn; 7::>ii nN niw1'n~i ni~i ni::iwn~ ('N j't,M) • • • .pi:i ?i:Jlil nN 1:J1Y'IU (i'n':>) ciNil ?Y C'1:J1Y C'N?~l C'Yl1 101'P ClY ,pi:i 1~1l nN ilO:>O'IU ,il:JtUno 1~~0? il:JtUnoil J':l C'?1?Yi C'i'n~o C'N1l mY~:J piw ,C'N?~l C'Yl1 cmN:J ,,,n iwM (C':J1:>) n'm?in:i mwiJN? v'T' N? 'Nii:iw, pYltU? ciil? i1'10ni1 ino'IU) 11n:i C'NlO)'IU ,C'p10Y C''IU11'1UO nol c?1Yi1 i1'1Up ':> iY C'p10Y 1=> ?:> Ci11.im'NO inN ?:> ?w (? nm1l.'Oi1) C'Y,1' 1lnlN'IU:> ,,,~N ,C'1nN C''IU11'1U:J C~'?n:i?i CmN iipY? ...?:;m :ipil c?iY:iw * * * 'O'l~il ipw:i CY il?tU pm:i iwp:io ,n'~io:i :ii'i~:i :iwp J'O ,:iwin :i?nn:i pi Ni:i ~io ?:ii ?:>? ~io tU' c?iN •iJ:>in:iw 'IU'1 JOT J'N i:i C"ioo cipo? ,c'ioo cipo:i C'ioo JOTO i~Yo .?:>i1 * * * ,:iwin 'lN C'OY~? .Yli? :inilo ' ' nn? '':J mli m:iwno:i mli Ji1 .m:iwno ooiYo mo? ,:inim nlp 'OlY? nn? ' ' M:J'IU mYi:i m'iin:i ?:> nN ~w:>? molo ,mi?'i1 CY mpnwo ,i:iy:i Jil? i1N10 N? ,,,~N 'lN ':> ,mO'Yli11 m~'i1 i1?N nN ,,,~N1 .mi:i? ,,,:J Ji1'1U JO'O mN10 N? ,,,~N Ji1 ,C1'i1 '" 'lN'IU .miii 1wo:i :iolY? :im:iw ipw:i il'n ...C'1:J1Y'IU "C'N?~l C'Yl1" 'IU' Ci1? Cl , p * * *

70

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online