לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

li~",'™~ .. -: -

• i~::i '7~ CR lV'~ ,il'!lT7;' IJj?.'i? ,n'7"=Til nM nn'ie ... ·1- ... - •• .il~Milt.l ii!ll T • T •• T l ' n'?Y~::l il?'iY ' • - 1 - - ••• iilV~'7 Y'1At.l J TI ' - - ' - : n1t.l'iM il1'::>T~il •••••• .., • 1 - - ,,•i:7;' il~rev"

,M~~iJ '7~ :JW'i' ,c'i•il ?'nnil M.'7 i'iY ·- • I •

·,il~reiJ n~ illJ'ilV •T'i.t:l:¥v n~ M'J.'ii'

C'1il~il nYIV::l • -Tl T - - I ' ,il1'Yl CY lV'Mil T ' I ' ' T .~'7'i1:J1V? C'Cl:>l '' I - I ' T I' .iliYc~? 1lV' TT 1 ' - TT

76

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online