לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

.r-- O· ~i ,. ..... ,. ,. - ,. ,. O· r:• n- ~i ~i ,. ..... o - .....

f-t f-t ,. ,.

r:• .r- r:• .r- ,. ,,.. ,. ,,.. ,,.. ,,.. r:• .r- r:• ,. ,,.. ,. ,,.. ,,..

O• ~ O• ~ ..... ..... O• ~ O• .....

r' r' ,,__ ,,__

D ::-.- D ::-.- D ::-.- D

A• J:::· 'Eli:· J:::· ,. ,. 'Eli:· J:::· A• ,.

:>!• ,. :-.- 'Eli:· :-.-

~:· ~:· ..... n- a· .c; J:::· .c; ,. ,.

.c;. :>!•

D 'Eli:· 'Eli• 'Si:·

r::· C•

~:· o- ,;:.:, 0- .c;- ,..,,

fl:· Ii):·

D r: ~:·

.r-- .c;-

n- D ,.

'-:-

r:• fl:·

'Eli•

r 'Eli•

,;:.:,

r:

:>Ii .r-: ~i .c;- ,. ..... ~:·

r• ,,__ ,,__

.... . ,. ,.

r:· r::· .c;- 'Si:· D :>!• :>!• Eli• :-.- .r- ·,.,:

J:::· :-.- .c;. ,. O· ,. ,.

,..,_

A• :>!• ~

fl:·

D O ·

·:>!• :-.-

f-t

,.

-

.c;-

A:

fl:·

D

.r- ,,..

'Eli:·

\~ ,..,,

f-t

r'

~

J:::· ,.

::-.-

~:· .c;

O· ,.

:>!• :-.-

~i ..... ,.

~

r:• ,, .,...

'Eli:·

,. .,... r-:

~ .,...

D

A -

~· ..... ,.

O· ,.

1

~:· .c;

:>!•

~i ..... ,.

r::

~ .,...

~i ..... ,.

~· t-

n

r::

~:· .c;-

fl:·

~· D

D

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online