לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

it r--

{:, r

{:, ...

~:: .r-: ,.

~ J'-1 r:-

·h.. ...

...

,-:· ~

~I - ,--

~ ... a a n=·

t:!· 1J1 ,.

... "' ...

A•

~ r- i;::

~::

~::

J:;· ,.

~I >I- .r--

r::·

~i A·

·r-

"i n ......

...

,.,:. ....

-

i:;: ,.

n =· a

,.

A: ,.

M:

n=· a

it r:• ". r• a :I'- 1J1 - r:1 .,.._ - t:!· t:!• i; 1J1 -r- ,. - no.. .- r · ·r- .. . r:1 A r-- "" r:1 a .,.._ ii:- r:- r:1 13 --

A :I'-..

r: J'o• r:- 1J ~ ...... ,.,:.

J'o r:-

i:; c ·r- n ·r: r"1:• >11

a .,....

t:t- :>11

~

A•

r:-

r:1

r:

~

J'o

r:- F- ,. . ,.

r: - Ml c-

1J1

.-:.

r:1 .,.._

c

r:- a

r:- " A- r:-

r:

~ t:!· ,.

ii:- r:-

ii:- r ·

1J1 r:

~ r:

M r:-

~· .... t:!• i:; t:!·

M r:- ,.,:.

r· ...

:>11

c

~i

Ml c-

t:!·

r-1

~i

r: t:!• f'11 ,...:.

r:1 ... ... 1J1 - n• a- r:1 "' n · .,.._

A· f'11 r1 .,.._ no.. 9 ... -

1J1 r:- -

r-- ~ "'" -~,. .I'-• A· " - ...

r.1:• ::. 1J .r-: r: .I' ,...r. ,.-

~ .,. t:!· r-- r:- ·~- ~= -!' ,. .t: i;:1 - .,...

"' a 13 ,.

a ,. n ,.,:.

·~-

no.. ...... ....

i;:1 a

r:

..

t:!· ·ea

~: ... ... 1J r:1 r:- r.· D• n- n ... M ......

·~:·

.,....

~ ...... r

a

~

r:- a

1J1

"' ,. M r:- r--

C· ,.

Q-

r

t:!• .-:·

i:;

M

r:1

i:; .,.... ". n ....

"'":

-::::.. J'o·

r:• r:- r• n- :>1 "Q:· ......

i:; ......

t:!· 1J1 ...

Q- a D· ...

~- c- ,.. .:.... ...

A- r.:-

n: J'o

Ml J'o•

"i

~ i:;

A- Ill .,...

•r-

i:;

r:- ...

-

~=

~- r

1J:

1J:

1J:

C1 ,.

G

1J:

~r

i:;

i:;

0-

...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online