חוברת תרופות כשרות לפסח תשפ"ג של מאוחדת

Animated publication

ועלון הלכתי לקיום מצוות החג במצבי חולי שונים שע"י מכון המחקר של מאוחדת ומוקד ה.ר.ב. חוברת תרופות כשרות לפסח תשפ״ג דואגים לכם ברמה אחרת

בס"ד ב"ה

לקוחות יקרים בליל הסדר אנו מחוייבים במספר מצוות, חלקן חובה מן התורה וחלקן חובה מדרבנן. המצוות בהן אנו מחוייבים מן התורה הינן אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים – קריאת ההגדה. המצוות שבהן אנו מחוייבים מדרבנן הינן אכילת מרור, שתיית ארבע כוסות יין (לפי סדר ההגדה), אכילה ושתיה בהסיבה. מוגש לכם בזאת מידע רפואי הלכתי למצבי בריאות שונים.

המידע וההנחיות נערכו בשיתוף רופאי הקופה הבכירים והמקצועיים ביותר בתחומים השונים ויש לפעול על פיו בהתאם לצורך. מכיוון שישנם דרכי פסיקה נוספים וישנם מצבים רפואיים שונים חובה על כל מי שמצבו הרפואי אינו תקין להתייעץ עם רופאו בקשר לקיום מצוות החג ולהביא את המלצת הרופא לרבו לפסיקת ההלכה הייעודית עבורו. הרב אשר לנדאו ראש תחום תורה רפואה והלכה במכון המחקר 0529466571 : טל

בראשות ובהכוונת הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

ערב פסח תשפ"ג

הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א אשר סמך את ידיו על הלכות אלו. עדיין נמצאים אנו תחת הרושם הנורא של הסתלקותו לגנזי מרומים, של מורנו הרב בעדני זצ"ל אשר היה לנו למאיר עיניים ומורה דרך. זכינו ואת רוב הנכתב הספקנו להעביר לעיונו והגהתו ולקבל את הסכמתו גם לבני עדות המזרח. הסתלקותו היא אבדה גדולה עבורנו, ואבל יחיד עשינו לנו בתוך האבל הגדול של כלל ישראל. בעצה אחת עם מרנן ורבנן שליט"א הננו להודות ולברך את קופת חולים מאוחדת אשר השכילה להבין את הצורך החיוני בחיבור ושיתוף הפעולה בין תחומי ההלכה והרפואה למען ציבור שומרי התורה והמצוות. הנהלת הקופה בהובלת מנהל המגזר החרדי הרב משה ברים עומדים לימיננו, יוזמים ותומכים בנושאים רבים הקשורים לרפואה והלכה, כמו חוברת מיוחדת זו המצטרפת לקודמותיה בהלכות רפואה, ובמיוחד בתגבור מיוחד של מוקד ה.ר.ב. לקראת החגים והתעניות. מוקד אליו מנותבות אלפי שיחות של יהודים החפצים לקבל מענה מדויק ומוסמך על פי .)02-5020202( ההלכה המסורה מדור דור

מוקד ה.ר.ב. - מענה הלכתי רפואי בינלאומי - בית הוראה לענייני הלכה ורפואה זמין בכל יום ובכל שעה, בטלפון ובמייל. מוקד ה.ר.ב הינו כתובת עולמית במשך כל שעות היממה, בשאלות הנוגעות לרבדים הלכתיים למצבים וטיפולים רפואיים בראשה עומדים גדולי הדור, והרבנים המשיבים בה הם בעלי מומחיות מיוחדת בהלכות רפואה כאשר ההכוונה ההלכתית הינה בראשותו של הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א רב שכונת "אור החיים" ותלמידו של מרן בעל "שבט הלוי" זיע"א, המוכר בעולם כולו כאוטוריטת על בתחום סבוך וקשה זה זו כבר מסורת של שנים שיש לנו את העונג והכבוד לעבוד בשיתוף פעולה עם 'מאוחדת' אשר תמיד שמה לנגד עיניה את טובת המטופל ורווחתו. גם השנה, לקראת חג הפסח תשפ"ג אנו זוכים להפעיל את המוקד עבור שאלות הנוגעות ללמצוות החג ביחד עם "מאוחדת" ורופאיה הבכירים. כמו"כ אנו שמחים להיות שותפים בהוצאה לאור של חוברת הנחיות הלכתיות רפואיות מהודרת ומקיפה שבה סיכום מקיף ובהיר של ההלכות הנוגעות לחולים בלילי הסדר בפרט ובחג הפסח בכלל, בכתיבתו ועריכתו של הגאון רבי אשר לנדאו שליט"א ראש תחום תורה רפואה והלכה במכון המחקר של מאוחדת, ובהסכמת הגאון

בברכה פסח כשר ושמח ורפואה קרובה לבוא הרב ישראל פינחס טירנואר, יו"ר מוקד הרב

2

מצוות אכילת מצה כתב בשו"ת חתם סופר (חו"מ סי' קצ"ו): "מצות עשה של אכילת מצה משומרת בליל פסח, היא יחידה נשארת לנו מכל מצות אכילה שבכל התורה. אין לנו פסח ולא קדשים ולא תרומה ולא מעשר שני, רק מצוה אחת משנה לשנה". מצוות אכילת מצה לרגישי גלוטן על מנת לצאת ידי חובת אכילת מצה אנו נדרשים לאכול מצה מקמח של חמשת מיני דגן, ובעדיפות גבוהה לקמח חיטה, וכך נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים הלכות פסח סימן תנג סעיף א): "אלו דברים שיוצאים בהם ידי חובת מצה, בחטים ובשעורים ובכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון, (והמנהג ליקח לכתחלה חטים), (מהרי"ל), אבל לא באורז ושאר מיני קטניות, וגם אינם באים לידי חימוץ". מסביר המשנה ברורה (ס"ק ב): "והמנהג וכו' - משום דהוא חביב לאדם ביותר ואיכא משום הידור מצוה, ואם אין לו חטים יקח למצות מאחד מהד' מינים החשוב לו ביותר כדי שיאכל לתיאבון". מדין תורה חייב אדם לאכול בליל הסדר פעם אחת כמות ובזה הוא 2 בתוך משך זמן של 'אכילת פרס' 1 של 'כזית מצה' יוצא ידי חובתו (שולחן ערוך סימן תעה ס"ז). אך נפסק בשולחן ערוך שחייב אדם לאכול מצה בליל הסדר שלוש פעמים. פעם ראשונה בכמות של 'שני כזיתים' כאשר מברכים את ברכת 'המוציא לחם מן הארץ' וברכת 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה' (שו"ע סימן תעה ס"א), פעם שניה למצוות 'כורך' (שם) ביחד עם 'כזית' מרור, ופעם שלישית למצוות 'אפיקומן' .) 3 (שו"ע סימן תעז ס"א נשאלת השאלה מה יעשו אנשים שמאובחנים כרגישים לגלוטן וכיצד הם יקימו את מצוות אכילת מצה בליל הסדר?

ברור הדבר שמי שגלוטן מזיק לו עד כדי סכנת נפשות – פטור מאכילת מצה מדין 'פיקוח נפש'. לדעת הרבה רופאים הסיכון קיים רק במיעוט של האנשים הרגישים לגלוטן ולכן יש לכל אחד לברר את מצבו האישי. במאמר זה ברצוני לברר פתרונות ואפשרויות לקיום מצוות אכילת מצה גם לרגישים לגלוטן. מצות מעמילן חיטה ללא גלוטן בשנים האחרונות משווקים 'עמילן חיטה ללא גלוטן' שממנו ניתן לייצר לחמים ומאפים שונים לטובת הרגישים לגלוטן. במבט ראשון נראה שזה יכול להיות פיתרון גם למצוות אכילת מצה לרגישים לגלוטן. מה עוד שבהעדר הגלוטן העיסה גם אינה מחמיצה ואם כן במצה כזו אין בכלל חשש חמץ. אלא שדעת הרבה פוסקים שמציאות זו שעמילן החיטה אינו מחמיץ היא הסיבה שלא ניתן לקיים במצות מעמילן חיטה ללא גלוטן את חובת אכילת מצה. הסבר הדבר: כאמור לעיל, ניתן לעשות מצה למצוות אכילת מצה רק מחמשת מיני דגן ובהסבר הדבר כתב בעולת שבת (סימן תנג ס"ק א): "ומפרש הטעם בש"ס [פסחים לה ע"א] דכתיב [דברים טז, ג] לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל מצות, דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא ידי חובתו בפסח, יצאו מה שאינו מחמשת המינים שאינם באים לידי חימוץ כי אם לידי סרחון, ולפיכך אינו יוצא ידי חובתו בפסח משום מצה". כלומר התורה קבעה תנאי למצות למצוות אכילת מצה רק מחומר שיכול להחמיץ שזהו חמשת מיני דגן, אבל אם הכינו מצות מחומר אחר כמו קמח אורז, קמח קטניות וכדו' לא יוצאים בזה ידי חובה למצוות אכילת מצה כי זהו חומר שאינו מחמיץ. נחלקו הראשונים מהי כוונת חכמים בדרישה של חומר שמחמיץ, האם נדרש שחומר הגלם הוא מסוג שיכול להחמיץ או שצריך לעשות מצה מעיסה ברת חימוץ (שכמובן שומרים שלא תחמיץ), שלדעת הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה פ"ו ה"ה) הכוונה לחומר גלם שהוא בר חימוץ ולכן אם אפה מצות מקמח חיטה אותו לש במי פירות (שאינם מחמיצים את העיסה) – המצה כשרה למצוות אכילת מצה, ולדעת הרמב"ן (מלחמות פ"ב דפסחים) נדרש לעשות מצה מעיסה ברת חימוץ, ולכן אם לש קמח חיטה במי פירות – לא יוצאים במצה זו ידי חובה למצוות אכילת מצה בליל הסדר. (לעצם כשרות לפסח של מצות שלש במי פירות נקיים, יש מחלוקת הפוסקים בין מרן הבית יוסף שמכשיר והרמ"א שאוסר). השולחן ערוך בסימן תס"ב סעיף א' פסק כדעת הרמב"ן שכדי לצאת ידי חובת אכילת מצה, נדרש שהמצות תהיינה מעיסה

גרם. 17 גרם לכזית, ובשעת הדחק עד 27 . שיעור כזית במצת יד - יש לחשב לפי 1 גרם כמצה מרובעת 29 שיעור "כזית" במצת מכונה - לדעת מר"ן הגר"ע יוסף זצ"ל משקל גרם - כשני 27 שלימה, לדעת מרנן הגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אוירבך והגר"נ קרליץ זצ"ל כמשקל גרם מצה – כחצי מצה מרובעת. 17 שליש מצה מרובעת, ולדעת החזו"א כמשקל דקות את 4 . נדרש לאכול כזית בתוך זמן של "אכילת פרס". המנהג המקובל לאכול בתוך 2 דקות. 9 דקות, עדיף. אך יש דעות שניתן לאכול בתוך זמן של 2 ה'כזית', ואם יכול לאכול תוך

. המשנה ברורה בסק"א כתב "ולכתחלה טוב שיקח שני זיתים אחד זכר לפסח ואחד זכר למצה 3 הנאכלת עמו". ודעת הרבה פוסקים שדין זה נאמר רק לגבי עורך הסדר אך למסובין די בכזית אחד [ולטעם דאין עושים חבילות לא חיישינן], וכך נהגו החזו"א והסטייפלער זצ"ל. ויש שראוי לתת גם חתיכה קטנה מהשלימה שלו לכל אחד מן המסובין, ללחם משנה.

3

קטנה דיה, ועל כן מאפשרים רופאי גסטרו רבים לחולי צליאק לאכול מצות אלו בליל הסדר (בכפוף לאישור ספציפי מהרופא בהתאם למצבו של החולה), בכדי לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה בליל פסח. דעת רוב הפוסקים ששיבולת שועל – קוואקר הקיים בימינו היא השיבולת שועל שנמנית מחמישה מיני דגן. ויש לדעת שיש שני סוגי קמח משיבולת שועל, סוג אחד קמח מגרעינים קלויים שטעמו טוב אך יש בו חיסרון שלאחר הקלייה אינו יכול להחמיץ, וסוג שני מגרעינים שאינם קלויים שטעמו מריר יותר אך הוא מין דגן שמחמיץ. נחלקו הפוסקים מה עדיף, מצד אחד הסוג שאינו קלוי עונה על הדרישה של הפוסקים שהבאנו לעיל שהוא בר החמצה אך מצד שני טעמו מר ואינו נעים לאכילה. הסוג הקלוי יש בו חיסרון שאינו בר החמצה אך יש בו חיבוב מצווה בהיותו טעים למאכל. (שהרי כתב המשנה ברורה ס"ק ב: "והמנהג ליקח לכתחלה חטים' - משום דהוא חביב לאדם ביותר ואיכא משום הידור מצוה). אלא שיש לדון בכשרות המצות משיבולת שועל מטעם אחר. שמכיוון שאין לנו מספיק ידע בצורת 6 כתבו חלק מהפוסקים ההחמצה של שיבולת שועל, יתכן שצורת השמירה שאנו משמרים את מצות החיטה שלא יחמיצו אינה מספיקה למצות משיבולת שועל ואם כן יש לחשוש שהם מחמיצים תוך כדי האפיה. לדעות אלו לכאורה יש להעדיף דוקא את המצות משיבולת שועל מקמח קלוי שלא ניתן להחמצה (ולסמוך על דעת הרמב"ם שהובא לעיל שנדרש רק מין מחמיץ). אך נראה לסמוך על מה שכתב הרב אפרים קסטנבאום במאמרו 'מצות משיבולת שועל הלכה למעשה', (פורסם בספר היובל מנחה לאי"ש, לזכרו של הרב אברהם ישעיהו דולגין, תשנא): "אחרי שהתברר שיש מספר ניכר של אנשים שאינם יכולים לאכול מאכלי חיטה, התיר הרב ווייס עצמו (בעל שו"ת מנחת יצחק) לרב ווסטהיים ולי, אחרי שרכשנו ניסיון רב בכל הצדדים ההלכתיים והמעשיים, להכין לפסח מצות משיבולת שועל (לא קלוי), וזאת, רק כדי לעזור לאנשים אלה". למסקנת הדברים נראה שמי שאין באפשרותו לאכול אפילו כזית מצה מקמח חיטה, ובאישור רופא או דיאטן מותר לו לאכול מצה מקמח שיבולת שועל, לכתחילה ישתמש בקמח ואם אין 7 שרובו לא קלוי ויוכל גם לברך על זה על אכילת מצה באפשרותו לאכול מקמח שיבולת שועל שאינו קלוי, יאכל כזית . 8 מצה מקמח שיבולת שועל קלוי

ברת חימוץ שמשומרת מהחמצה. מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל בקובץ שערי הוראה א' (שנת תשס"ג) הוסיף שלדעתו בעמילן חיטה ללא גלוטן גם הרמב"ם יודה שלא יוצאים בזה חובת אכילת מצה, משום שהעמילן חיטה עצמו אינו בר חימוץ, כיון שהוציאו לו את הגלוטן וממילא זה דומה לקמח קטניות. יוצא אם כן שלא ניתן לקיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר ממצות שיאפו מעמילן חיטה ללא גלוטן. בשו"ת להורות נתן (חלק ט"ז סימן כג) כתב שמה שאמרנו שמצה למצוות אכילת מצה צריכה להיות ממין שיכול להחמיץ, יתכן שכוונת חז"ל בזה לומר שמין שמחמיץ הוא הוכחה שזה מחמשת מיני דגן, אבל אין צורך שבזמן עשיית עיסת המצה העיסה תהיה ברת החמצה, ומוסיף שם שאף אם נאמר שנדרש שהעיסה תהיה ברת החמצה, אפשר לומר שאין צורך שכל העיסה תהיה ברת החמצה אלא די לי בזה שיש שם מעט קמח שיכול להחמיץ ובגלל זה צריך לשמר את כל העיסה שלא תחמיץ, וזה כבר מספיק לכשרות המצות הללו למצוות 4 אכילת מצה. יתכן לומר שלדעתו אם נוסיף מעט קמח רגיל לעמילן חיטה ללא גלוטן (אפילו כפית קמח לחצי קילו עמילן חיטה ללא גלוטן) זה יכשיר את המצות הללו למצוות אכילת מצה. (מותנה במצב רפואי כמפורט להלן). אלא שיש לדון בכלל בכשרות העמילן חיטה ללא גלוטן לפסח, שהנה כתב הרב יעקב אפשטיין בקובץ חבל נחלתו (חלק כד סימן י"ג) שתהליך ההפרדה בין העמילן לגלוטן הוא תהליך רטוב, ואמנם במציאות נראה שההרטבה אינה גורמת להחמצה בפועל, אך למיחש מיבעי, ובודאי שבפסח שישראל קדושים ומקפידים לאכול רק ממוצרים שיש להם כשרות לפסח. נראה אם כן שעמילן חיטה ללא גלוטן רגיל - לא ניתן להשתמש ואם יהיה מוצר כזה בכשרות לפסח, אזי בו למצות לפסח כלל. ניתן יהיה להשתמש בפיתרון שכתבנו ובתנאי שזה לא מהוה סכנה רפואית. שיבולת שועל מי שאינו יכול לאכול מצה מחיטים כלל לאחר שהתייעץ עם רופא או דיאטנ/ית, יאכל "מצה שמורה" העשויה משיבולת - (קוואקר). 5 שועל חולי הצליאק מאופיין באי אפשרות לעכל את הפפטידים שבגלוטן, שהם המרכיב העיקרי של חלבוני הדגנים כגון חיטה ושיפון. כמות הגלוטן בשיבולת השועל ממנה מיצרים את המצות

. לדעת המגן אברהם בסימן תנד סעיף א לענין מצה העשויה ממורסן וסובין נראה שמספיקה 4 אחת משתי האפשרויות או קליה של מין שמחמיץ כמו סובין שלא מחמיץ אך הוא קליפה של חיטה שהיא מין שמחמיץ או שיש מעט חיטה על הקליפה וזה כבר נחשב מין שמחמיץ. ועיין בשער הציון סימן תסה סק"א שדחה את דברי המגן אברהם. שבט 57 . ספר חזון עובדיה, פסח, תשס"ג, הלכות סדר ליל פסח, עמ' עו. הליכות שדה, גליון 5 , ספר נשמת אברהם שם עמ' תרנה ועוד. 11 ' תשמ"ט, עמ

. תשובות והנהגות או"ח סימן קל, שו"ת מנחת יצחק סימן מט 6 . חשב האפוד חלק ג' ס"ט, תשובות והנהגות חלק א ס"שב, הגאון רבי משה שאול קליין. 7 . שבט הלוי חלק ט ס' קיז 8

4

שאלה א' בעניין אכילת מצות בליל הסדר:

סיכום יש מספר דרגות בחולה שגלוטן עלול להזיק לו ולכן חובה להיוועץ ברופא או בדיאטנ/ית המכיר את מצבו של החולה ולפי רמות הסיכון יש לנהוג לפי המדרג הבא: לרגישים לגלוטן המאובחנים כחולי צליאק אין לאכל כלל מצות המכילות גלוטן. לאלה הסובלים מתופעות גסטרואנטסטינאליות באכילת גלוטן אך נשללה אצלם מחלת הצליאק ניתן לפעול ע"פ המדרג הבא: . א כזיתים מצה מקמח חיטה, יאכל כזית 3 מי שיכול לאכול לברכת "המוציא" ו"על אכילת מצה", כזית נוסף לכורך וכזית נוסף לאפיקומן. . ב כזיתים מצה מקמח חיטה, יאכל כזית 2 אם יכול לאכול רק לברכת "המוציא" ו"על אכילת מצה", וכזית שני לאפיקומן . 9 ומעט מצה לכורך . ג אם יכול לאכול רק כזית אחד מצה מקמח חיטה ) 10 – לדעת המגן אברהם (שהובא במשנה ברורה יאכל סעודה ללא נטילת ידיים ואכילת מצה ובסוף הסעודה יטול ידיים ויאכל כזית מצה לאפיקומן. יאכל את הכזית למצוות מצה 11 לדעת הגרי"ש אלישיב בתחילת הסעודה בברכת המוציא ועל אכילת מצה. כתב שאם עושה סדר לבדו ינהג כמגן 12 בשו"ת שבט הלוי אברהם אך אם עושה סדר עם משפחתו יאכל את הכזית בתחילת הסעודה. . ד מי שאינו יכול לאכול כזית שלם תוך הזמן של אכילת 'פרס' שיאכל כמה שהוא יכול כי גם בחצי 13 – כתב ב'אור לציון' שיעור יש מצווה, וישמע ברכת "על: אכילת מצה" מאחר שאוכל כזית. . ה גרם 15 בכל האפשרויות דלעיל ניתן להקל לשעור כזית של . 14 דקות 4 בזמן של . ו מי שאינו יכול לאכול מצה מחיטים כלל (לאחר שהתיעץ עם רופא או דיאטנ/ית) יאכל "מצה שמורה" העשויה משיבולת - (קוואקר) (לכתחילה מקמח מגרעינים שאינם 15 שועל קלויים וכמו שכתבנו לעיל). *יש לדעת שגם מצה משיבולת שועל עלולה לגרום לרגישות אצל חולי צליאק אשר רגישים ברמה גבוהה מאד ועליהם להימנע גם ממצה זו ע"פ הוראת רופא או דיאטנ/ית. מצורף תשובת מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל מקובץ צוהר חלק טז':

קיימות בשוק מצות מיוחדות המיוצרות מקמח שיבולת שועל שהוצא ממנו הגלוטן, אך כשרותן אינה המהודרות. ונשאלת השאלה, האם יש להדר במצות רגילות בשיעור קטן של ר"ח נאה ( לאלו אשר לא נגרם להם נזק מיידי), ואם כן אזי באלו כזיתים של ההלילה יש להקפיד יותר, ( שהרי לכאורה מצות הנעשות מחיטים עדיפות על פני מצות משעורים ושבולת שועל, וכמו שכ' המחבר בסי' תנ"ג ס"א בשם המהרי"ל) או שמא מאחר ומצות אלו ודאי מזיקות במידת מה לגוף אין לזה דין אכילה ראויה כלל [ואינם יכולים לברך על זה, וכדברי מהר"י אסאד באו"ח סי' ק"ס, דכ' דהוי מהב"ע] ועדיף לאכול מאותם המצות המיוחדות על אף שאינם מהודרות, או שמא יש להפסיד את מצות אכילת מצה בליל הסדר. תשובה: אם לדעת הרופאים אסור לאכול, אז אין לאכול בשום אופן ואין טעם להחמיר, שזהו מצוה הבאה בעבירה. אם הכשרות של המצות האחרות היא סבירה ועדיף לאכול אותם, אך אם יש חשש של חמץ, ודאי שאינו אוכל כלום וזהו אנוס גמור. כמו"כ אין לאכול שיעור פחות מחזו"א שאין זה שיעור כלל. ( גם לא שיעורו של הגר"ח מואלזין) מי שלעיסת מצה קשה עליו ינהג לפי המדרג הבא: . א יפורר את המצה לפירורים דקים ויאכל כשיעור כזית (לכתחילה יש לפורר לפני החג). 16 מהפירורים וניתן לברך על זה . ב אם פתרון זה אינו מספיק ניתן להרטיב את המצה במים 17 פושרים או קרים . ג אם לא יכול לאכול מצה ששרויה במים ניתן להטביל ביין . (אדם 18 או משקה אחר ואף לשרות ביין או שאר משקים בריא לא יוצא ידי חובה במצה שרויה ביין או שאר משקים). חולה בד' כוסות עלולה להשפיע על מי שנוטל תרופות 19 שתיית יין או מיץ ענבים שונות ועל חולים במחלות שונות כדוגמת 'סוכרת' 'מחלות כבד' ועוד. יש לשים לב שבחולי 'סוכרת' - סוכר הענבים שיש ביין יכול להעלות את רמות הסוכר ומנגד אלכוהול עלול לגרום לירידת

. משנה ברורה סימן תפ"ב ס"ק ו', וחזון עובדיה ח"א כרך ב סי' מד 9 . שם 10

שבט 57 . ספר חזון עובדיה, פסח, תשס"ג, הלכות סדר ליל פסח, עמ' עו. הליכות שדה, גליון 15 , ספר נשמת אברהם שם עמ' תרנה ועוד. 11 ' תשמ"ט, עמ

. דרכי הוראה חלק א 11 . חלק יא' סימן קכג 12 . ח"ג פ"טו תשובה טו', וכן בחזון עובדיה ח"א ד 13 4 . עין לעיל הערה 14

5

מד' כוסות ישתה במקומם ד' כוסות של מיץ אשכוליות או מיץ הדרים אחר מדין חמר מדינה כדי שלא לבטל מצוות ד' כוסות מיצי 25 (אם זה לא מזיק לו), אך לדעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל . 26 פירות אינם חמר מדינה ופטור ממצוות ד' כוסות יש לשים לב שמיץ אשכוליות אסור לשתייה בנטילת תרופות מסוימות ושמיץ פרי מכל סוג מכיל סוכר ולכן בעייתי לסוכרתיים. ניתוח בריאטרי . ה מי שעבר ניתוח בריאטרי (קיצור קיבה/שרוול/ מעקף, לאפוקי ניתוח 'אבנט שוודי' - טבעת), לפי בירור שערכנו, עד חודשיים מהניתוח יאכל רק כזית מצה אחד (ואפשר לדללו במים), וישהה שיעור עד כחמש דקות. עבר מהניתוח יותר מחודשיים יש לאכול את שאר הכזית הנצרכים, כורך ואפיקומן, אם אפשר כדרכו, ואם לאו ישרה במים כנ"ל. . ו ולענין שתיית ד' כוסות שיש סיכון בשתיית אלכוהול בחודשים הראשונים, לא ישתה יין אלא מיץ ענבים כנ"ל. . ז אכל או שתה והקיאו, אין צריך לאכול שוב, דכיון שעבר את בית הבליעה יצא ידי חובת המצוה.

סוכר (היפוגליקמיה) גם לאחר מספר שעות. חובה על חולי סוכרת ומחלות כבד ועל נוטלי תרופות שכתוב בהוראות שלהם ש"אין לשתות אלכוהול במהלך הטיפול", להיוועץ ברופא או בדיאטנ/ית בדבר שתיית ד' כוסות. להלן מדרג פתרונות אפשריים אך כאמור יש להיוועץ ברופא המטפל או בדיאטנ/ית. . א סמ"ק ובכל כוס ישתה 90-86 ישתמש בכוס שמכילה סמ"ק) ואם יכול בכוס אחרונה ישתה כוס 50- רוב כוס (כ . 20 שלימה . ב מים שבעצם יצא לו שרק חצי 50% ידלל את היין היבש עד כוס היא יין וישתה כמו בסעיף א'. . ג שהוא עושה 21 מי שנוטל אינסולין בהתאם לניטור סוכר מספר פעמים ביום - ישתה מעט מיץ ענבים ויגדיל את ובתנאי שניסה מראש ויודע 22 כמות האינסולין בהתאם בכמה יחידות עליו להגדיל לכל כמות מיץ ענבים. . ד מי שכל זה לא מתאים לו והיין או מיץ ענבים עלול להזיק לו הרי הוא פטור מד' כוסות. זצ"ל שמי שפטור 24 והגרי"ש אלישיב 23 כתבו מרנן הגר"נ קרליץ

תקציר ההלכות לקיום מצוות ליל הסדר במצבי בריאות שונים

אכילת מצה לרגישים לגלוטן ישנן מספר דרגות בחולה שגלוטן עלול להזיק לו ולכן חובה להיוועץ ברופא או בדיאטנ/ית המכיר את מצבו של החולה. לרגישים לגלוטן המאובחנים כחולי צליאק אין לאכול כלל מצות המכילות גלוטן. לאלה הסובלים מתופעות גסטרואנטסטינאליות באכילת גלוטן אך נשללה אצלם מחלת הצליאק ניתן לפעול ע"פ המדרג הבא: . א כזיתים מצה מקמח חיטה, יאכל כזית 3 מי שיכול לאכול אחד לברכת "המוציא" ו"על אכילת מצה", כזית נוסף לכורך וכזית נוסף לאפיקומן.

. ב כזיתים מצה מקמח חיטה, יאכל כזית 2 אם יכול לאכול רק לברכת "המוציא" ו"על אכילת מצה", וכזית שני לאפיקומן ומעט מצה לכורך. . ג אם יכול לאכול רק כזית אחד מצה מקמח חיטה – לדעת המגן אברהם (שהובא במשנה ברורה) יאכל סעודה ללא נטילת ידיים ואכילת מצה, ובסוף הסעודה יטול ידיים ויאכל כזית מצה לאפיקומן. לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל יאכל את הכזית להמוציא בתחילת הסעודה. בשו"ת שבט הלוי כתב שאם עושה סדר לבדו ינהג כמגן אברהם אך אם עושה סדר עם משפחתו יאכל את הכזית בתחילת הסעודה. . ד מי שאינו יכול לאכול כזית שלם תוך הזמן של אכילת 'פרס'

. שולחן ערוך סימן תס"א ביאור הלכה ד"ה "יוצא" ובשו"ת בנין ציון סי' כט' ובמשנה ברורה 16 47 הוצאת "דרשו" הערה . שם סעיף ד ומשנה ברורה ס"ק יח 17 . שם 18 . לדעת רוב הפוסקים לכתחילה יש לשתות יין אדום לד' כוסות ועיין במשנה ברורה הוצאת 19 34 דרשו ס' תע"ב הערה

. כדי לברך ברכה אחרונה. ואם שתה רק רוב כוס ישמע ברכה אחרונה מאחר ויצא ידי חובה. 20 . ניטור סוכר בשבת ובחג – יש לברר עם רבו כיצד לבצע. 21

6

- כתב ב'אור לציון' שיאכל כמה שהוא יכול כי גם בחצי שיעור יש מצווה, וישמע ברכת "על אכילת מצה" מאחר שאוכל כזית. . ה גרם 15 בכל האפשרויות דלעיל ניתן להקל לשעור כזית של . 27 דקות 4 בזמן של . ו מי שאינו יכול לאכול מצה מחיטים כלל (לאחר שהתיעץ עם רופא או דיאטנ/ית) יאכל "מצה שמורה" העשויה משיבולת שועל - (קוואקר) (לכתחילה מקמח מגרעינים שאינם קלויים). *יש לדעת שגם מצה משיבולת שועל עלולה לגרום לרגישות אצל חולי צליאק אשר רגישים ברמה גבוהה מאד ועליהם להימנע גם ממצה זו ע"פ הוראת רופא או דיאטנ/ית. מי שלעיסת מצה קשה עליו . א יפורר את המצה לפירורים דקים ויאכל כשיעור כזית מהפירורים וניתן לברך על זה (לכתחילה יש לפורר לפני החג). . ב אם פתרון זה אינו מספיק ניתן להרטיב את המצה במים פושרים או קרים. . ג אם לא יכול לאכול מצה ששרויה במים, יש לסמוך על המקילים להטביל ביין או משקה אחר ואף לשרות ביין או שאר משקים. (אדם בריא לא יסמוך על המקילים לצאת ידי חובה במצה שרויה ביין או שאר משקים). ניתוח בריאטרי . א עד חודשיים מהניתוח יאכל רק כזית מצה אחד (ואפשר . 28 לדללו במים), וישהה שיעור עד כארבע דקות . ב עבר מהניתוח יותר מחודשיים יש לאכול את שאר הכזית הנצרכים, כורך ואפיקומן, אם אפשר כדרכו, ואם לאו ישרה במים כנ"ל. . ג לענין שתיית ד' כוסות - כשיש סיכון בשתיית אלכוהול בחודשים הראשונים, לא ישתה יין אלא מיץ ענבים כנ"ל. ארבע כוסות לסוכרתיים ורגישי אלכוהול (גם בגלל תרופות) . א סמ"ק ובכל כוס ישתה רוב כוס 90-86 ישתמש בכוס שמכילה סמ"ק), ואם יכול - בכוס אחרונה ישתה כוס שלימה. 50- (כ . ב מים, כך שבעצם רק חצי כוס 50% ידלל את היין היבש עד

היא יין וישתה כמו בסעיף א'. . ג שתיית מיץ ענבים במקום יין והגדלת מינון אינסולין בהתאם. . ד מי שכל זה לא מתאים לו והיין או מיץ ענבים עלול להזיק לו הרי הוא פטור מד' כוסות. אכילת מרור לדעת רוב הפוסקים אכילת ירק מסוג 'חסה' למרור הוא לכתחילה. מי שרגיל לאכול ירק מסוג 'חריין' - 'חזרת' ויש חשש סיכון באכילת כזית – יאכל לכתחילה כשיעור כזית 'חסה' למצוות מרור וכזית 'חסה' עם המצה ל'כורך'. חולה שנדרש לקצר את ההגדה לכתחילה יש לומר את כל נוסח ההגדה כפי שמופיע בהגדה של פסח. חולה שאמירת ההגדה קשה עליו או שבגלל מצב רפואי צריך למהר ולאכול יקצר לפי הסדר הבא: בשולחן ערוך הרב (לרב בעל התניא) סי' תע"ג סעי' מ"ג כתב, "עיקר נוסח ההגדה שתיקנו חכמים, חובה על הכל הוא מתחילת עבדים היינו עד הרי זה משובח, ואח"כ מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו וכו' עד סוף דרוש פרשת ארמי אובד אבי (שבזה יוצאים את דברי המשנה בפסחים קט"ז ע"א, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, הן לדעת שמואל (בגמ' שם), שאומר, מאי בגנות, עבדים היינו, והן לדעת רב (שם) שאומר, מאי בגנות, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו). ואח"כ ימשיך 'פסח שהיו אוכלין כו' מצה זו כו' מרור זה כו', (ע"פ דברי רבן גמליאל (במשנה שם), כל שלא אמר וכו') בכל דור ודור וכו' ואותנו הוציא משם כו' לפיכך עד גאל ישראל (גם זה במשנה שם, ובעמק ברכה שם מבאר, שזה אינו חלק ממצות סיפור יציאת מצרים, אלא הקדמה להלל ותחילת ההלל). שאר כל נוסח ההגדה הוא "מנהג שנהגו כל ישראל מדורות הראשונים" (כך פותח הרמב"ם את סדר ההגדה: נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא).

. נשמת אברהם סי' תע"ה 22 . חוט השני פסח פ"יז ס"ק יא' 23 11 ' . הגדה של פסח הלילה הזה עמ 24 . שו"ת יביע אומר חלק ג' סימן י"ט 25 . שו"ת חזון עובדיה סימן ד 26 4 . עיין לקמן בהערה 27

1 . כנ"ל הערה 28

7

כללי

מקרא:

ליד שם כל תרופה מופיעה הצורה המתייחסת לתרופה וכו'. OINT ,CAP ,TAB המותרת בפסח, כגון: (ראו את משמעות הסימונים בפיסקה שכותרתה "מקרא"). תרופות שלא צוין לידן שום סימן – מותרות בכל הצורות הקיימות. זריקות, פתילות, תכשירי חוקן, טיפות עיניים ואוזניים, משחות חיצוניות לעור, משאפים לסוגיהם, מדבקות לעור וסוגי יוד - מותרים לשימוש גם אם אינם מופיעים ברשימת התרופות. תרופות שאינן מופיעות ברשימה - אינן מכילות בהכרח מרכיבי חמץ. אי ההופעה נובעת מחמת ספק שקיים לגבי רכיבים המיוצרים במפעל זה או אחר. מי שזקוק לתרופות שצורתן הנוזלית בעייתית לפסח, רצוי שיכין לפני הפסח (אם יש) את אותן התרופות בצורות אחרות המותרות, כפי שהן מופיעות ברשימה. ככלל, יש להעדיף תמיד אם אפשר את הצורות היבשות, כדורים או קפסולות על פני הסירופ. פוסקי דורנו מרנן ורבנן שליט"א, חוזרים ומדגישים כי חולים הזקוקים לתרופות בפקודת הרופאים, ואין צורך לומר בחולים שיש בהם חשש סכנה ח"ו, חייבים להמשיך ולקחת את התרופות, גם תרופות שיש בהם חשש חמץ ואסור להם ל"החמיר" על דעת עצמם. ויטמינים ותוספי מזון: במדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית, מופיעה רשימה של מאות ויטמינים ותוספי מזון. יש לעיין ברשימה כדי לוודא כשרות הויטמין או/ו תוסף המזון. כמו כן, ניתן לקבל מענה טלפוני בימים א׳-ה׳, 02-6700200 : , בטל 11:00-14:00 בין השעות התרופות מופיעות גם בשמם הלועזי. לתשומת לבכם, ייתכן ולרשימת התרופות בחוברת זו יתווספו תרופות נוספות המותרות לשימוש בפסח. יש להתעדכן ולברר במענה הטלפוני. ניתן לברר כשרות התרופות לפסח גם לפי שם התרופה 073-2490578 : או הברקוד בטל

. קפס

כמוסה (קפסולה)

CAPS.

. קפל

קפליות

CAPL .

טיפ.

טיפות

DROP

משא.

משאפים

INH./INHAL.

ג'ל.

ג'לי

GEL .

נוז.

נוזל תמיסה/תחליב

LIQ/LOT.

לוז.

לכסניות (סוכריות גרון)

LOZ.

. משח

משחה

OINT./CR.

אבק.

אבקה

POW./PWDR.

ספר.

ספריי-תרסיס

SPR .

פת.

פתילה/נר

SUP.

. סיר

סירופ

SYR.

כדור

TAB.

טבל.

. דרז

דרז'ה

DRAGS.

. תמי

תמיסה

SOL.

תרח.

תרחיף

SUSP .

. גרנ

גרנולה/גרגירים

GRAN .

מרפאות מאוחדת ומוקדי החירום עומדים לשירותכם בחג ובחוה״מ. לפרטים נוספים *3833

8

A

- טבל. אלרג'י-קאר

- טבל. אקטוס מ”ג. 15/30/45

ALLERGY -CARE - TAB ALLERGYX - TAB 10 mg

ACTOS - TAB 15/ 30/45mg

- טבל. X אלרג'י מ”ג. 10

אבקויר לאמיבודין - טבל. תרו

ABACAVIR LAMIVUDINE TARO - TAB

- טבל. אציקלו-וי כל המינונים טבל. אדסירקה מ”ג 20 אדרל כל הסוגים - טבל. - טבל. אדמפאס כל המינונים - קפל. (לא אדקס ליקוג'ל קפס) אדקס פורטה - קפל. - קפס. CD אדיזם כל המינונים - 0.04% אדולן תמיסה - קפס. אדבגרף כל המינונים מ”ג. 5 . - טבל אריוס - תמיסה. ארובנט - טבל. אגנוקסטון מ”ג 0.5 . - קפס אגרילין מ”ג. 2 . - טבל אהיסטון קומפ. - טיפ. אהיסטון - קפס. אקטיפרין - קפס. אקינזאו - טבל. אלדקטון מ”ג 25 - טבל. \ קפל אלדולור אלנדרונאט טבע מ”ג. 10/70 . - טבל - טבל. אלנדרובניר - טבל. XL אלפו-קל ER אלפוזוסין מ”ג. 10 . - טבל טבע - טבל. אלקסולב מ”ג 2 . - טבל אלקרן 0.5/1/5 . - גרנ אלקינדי מ”ג - טבל. אלדומין - טבל. אלדוספירון - קפס. אלצנזה - טיפ.\ספר. אף-קאר טבל. - אפיניטור כל המינונים - קפס. אגרנוקס - גרנ. אגיוקור - גרנ. אגיולקס

ACYCLO -V TAB ALL DOSAGES

10/25 . - טבל אלרסוז מ”ג. - טבל. אלופורינול מ”ג 100/300

ALLERSOOTHE - TAB 10/25 mg ALLOPURINOL - TAB 100/ 300 ALLORIL - TAB 100/ 300 mg ALNASE - DROP \ SPRAY ALOGLIPTIN - TAB 6. 25/ 12.5/25 mg ALOGLIPTIN & METFORMIN - TAB ALL DOSAGES ALOGLIPTIN & PIOGLITAZONE - TAB ALL DOSAGES ALPHA D3 - CAPS 0.25/ 1 MCG ALPHA D -3 - DROP ALPHAPRESS - TAB ALPRALID - TAB ALL DOSAGES ALPROX - TAB ALL DOSAGES ALRIN - DROP \ SPRAY ALRIN BABY SALT - SOL AMANDIN - TAB 100 Mg AMANTADINE LEVEL - CAPS 100 mg AMANTADINE STADA - TAB 100 mg AMARYL - TAB ALL DOSAGES AMBIEN CR - TAB 6. 25/ 12.5 mg AMBRISENTAN TEVA - TAB 5/10 mg AMILORIDE TEVA - TAB AMIOCARD - TAB 200 mg AMIODACORE - TAB mg AMITRIPTYLINE - TABE 10/25 mg AMLODIPINE PHARMASWISS - TAB ALL DOSAGES AMIAS - TAB ALRIN FOR KIDS - SPR ALUNBRIG -TAB

- טבל. אביליפיי כל המינונים

ABILIFY - TAB ALL DOSAGES

ADCIRCA TAB 20 mg

ADDERALL ALL TYPES - TAB

- טבל. SK אבירטרון מ”ג 250 אבירטרון טבע - טבל. 100 . - טבל אביטרן מ”ג - טבל. אביטרקסט - טבל. אברול - סיר. אברולט - טבל. אבסטרל כל המינונים ** - קפל. \ טבל. אקמול אקמול פוקוס - קפל. - קפל. אקמול נייט אקמול צינון & - קפל. שפעת יום אקמול צינון & - קפל. שפעת לילה אקמול צינון - קפל. קלאסיק יום - קפל. אקמול טו גו

ABIRATERONE SK - TAB 250 mg ABIRATERONE TEVA - TAB

- טבל. אלוריל מ”ג 100/300

ADEMPAS - TAB ALL DOSAGES ADEX - CAPL (NOT LIQI-GEL CAPS)

- טיפ.\ משאף אלנאז

ABITREN - TAB 100mg

- טבל. אלוגליפטין מ”ג * 6.25/12.5/25 אלוגליפטין עם - טבל. מטפורמין כל המינונים * אלוגליפטין עם - טבל. פיוגליטזון כל המינונים * - קפס. * D3 אלפא - טיפ. * D-3 אלפא - טבל. אלפאפרס - טבל. אלפרליד כל המינונים - טבל. אלפרוקס כל המינונים - טיפ.\תרסיס אלרין אלרין מי מלח - תמי. לתינוקות - אלרין לילדים ספר. - טבל. אלונבריג מ”ג 100 . - טבל אמנדין - קפס. אמאנטאדין מ”ג 100 - טבל. CR אמביאן מ”ג 6.25/12.5 אמבריסנטן טבע מ”ג 5/10 . - טבל אמילוריד טבע - טבל. - טבל. אמיאוקרד מ”ג 200 - טבל. אמיודקור מ”ג 200 - אמיטריפטילין מ”ג 10/25 . טבל אמלודיפין - טבל. פארמהסוויס כל המינונים - טבל. אמיאס אמנטאדין - טבל. סטאדה - טבל. אמריל כל המינונים

ADEX FORTE - CAPL

ABITREXATE - TAB

ABROL - TAB

ADIZEM CD - CAPS ALL DOSAGES

ABROLET - SYR

ABSTRAL - TAB ALL DOSAGES ACAMOL - CAPL \ TAB ACAMOL FOCUS - CAPL ACAMOL NIGHT - CAPL ACAMOL TO GO - CAPL ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY - CAPL ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT NIGHT - CAPL ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY - CAPL

ADOLAN 0.04% - SOL

ADVAGRAF - CAPS ALL DOSAGES AERIUS - TAB 5 mg AEROVENT SOLUTION 20M -29G AF -CARE - DROP\SPR AFINITOR - TAB ALL DOSAGES AGGRENOX - CAPS AGIOCUR - GRAN AGIOLAX - GRAN AGNUCASTON - TAB AGRYLIN - CAPS 0.5 mg AHISTON - TAB 2 mg AHISTON COMPOUND - DROP

אקמול צינון קלאסיק לילה - קפל.

ACAMOL TSINUN CLASSIC NIGHT - CAPL

אקמולי פורטה בטעם תותי מ”ג. 250 - סירופ פרוטי אקמולי בטעם מ”ג. - סירופ 125 פירות - טבל. ** אקריזקס

ACAMOLI FORTE TUTTI -FRUTTI FLAVOUR - SYR 250 Mg ACAMOLI FRUIT FLAVOR - SYR 125Mg

AKTIFERRIN - CAP AKYNZEO - CAPS ALDACTONE - TAB 25 mg

ACARIZAX - TAB ACERIL - TAB ALL DOSAGES

- טבל. אסריל כל המינונים - טבל. אצטוסל מ”ג 300

ALDOLOR - TAB \ CAPL

ALDOMIN - TAB

ACETOSAL - TAB 300 Mg ACROLIMUS - CAPS ALL DOSAGES ACROSE - TAB ALL DOSAGES

ALDOSPIRONE - TAB ALECENSA - CAPS ALENDRONATE TEVA - TAB 10/70 mg ALENDROVENIR - TAB ALFU -KAL XL - TAB ALFUZOSIN ER TEVA - TAB 10 mg ALKASOLVE - TAB ALKERAN - TAB 2 mg ALKINDI - GRAN 0.5/1 /5 mg

- קפס. אקרולימוס כל המינונים

- טבל. אקרוז כל המינונים

- טבליות אקטיק דחוסות על מקל. כל המינונים - טבל. אקטיבל - טבל. אקטונל

ACTIQ - TAB ALL DOSAGES

ACTIVELLE - TAB ACTONEL - TAB

אקטונל פעם מ”ג 150 . - טבל בחודש

ACTONEL ONCE A MONTH - TAB 150 Mg ACTONEL ONCE A WEEK - TAB

אקטונל פעם - טבל. בשבוע

- ספר. אלגרו

ALLEGRO - SPR

* לפי הוראת רופא חובה לקחת ** לברר אצל הרופא אם יש תחליף ולפי הוראת הרופא לקחת

9

- טבל., *ראה אספירין גם קרטייה, מיקרופירין, טבעפירין - טבל. 500 אספירין אספירין קרדיו - טבל. 2/5/10 . - טבל אסיול מ”ג.

אנאסטרוזול- מ”ג. 1 . - טבל טבע - טבל. אנדרוקור מ”ג 10/50 - קפס. אנדרוקסון - טבל. אנג'ליק - טבל. 75 אנטיגון - טבל. אנטורן - טבל. א-פרקין - תמי. אפטרין - אפיקסבן טבע מ”ג 2.5/5 . טבל אפו-מתילפנידאט מ”ג 20 . - טבל - משאף. אפובנט - טבל. אפרמיל מ”ג 30 - טבל. אקוודון - טבל. אראבה מ”ג 10/20/100 - טבלץ ארקו טבע כל המינונים - טבל. ארקוקסיה כל המינונים - טבל. אריספט מ”ג 5/10 - טבל. ארימידקס אריפיפרזול סנדוז מ”ג 5/10/15/20/30 . - טבל - כמוסות ערמוניה רכות ערמוניה פלוס - קפס. - טבל. * ארומזין - ארונל פורטה פסטה (שיניים), רק כשיש כיתוב כשר לפסח ולכל ימות השנה - אבק. ארסטין - טבל. אריפלי מ”ג. 5/10/15/30 50 טבל. ארטרוטק מ”ג 75 / - טבל. ארטופן מ”ג. 200/400 - טבל. אסאקול כל המינונים - קפס. אססנטין 5/10 . - טבל אסנטה מ”ג - קפס. 50 ארט

- אמלודיפין טבע מ”ג. 5/10 . טבל מ”ג 5/10 . - טבל אמלו

ASPIRIN - TAB,* See also CARTIA, MICROPIRIN, TEVAPIRIN ASPIRIN 500 - TAB ASPIRIN CARDIO - TAB ASSIVAL - TAB 2/5 /10 mg ATACAND - TAB ALL DOSAGES ATACAND PLUS - TAB ATARAX 25 Mg - TAB ATAZANAVIR TEVA - CAPS ALL DOSAGES ATOMIC - TAB ALL DOSAGES ATORVA - TEVA - TAB ALL DOSAGES ATORVASTATIN - TAB ALL DOSAGES ATOZET10 Mg - TAB ALL DOSAGES

ANASTROZOLE TEVA - TAB 1 mg

AMLODIPINE TEVA - TAB 5/10 mg

ANDROCUR - TAB 10/50 mg

AMLOW - TAB 5/10 mg

- קפס. אמוקסי

AMOXI - CAPS

ANDROXON - CAPS

אמוקסיצילין - וקלוולנט סנדוז טבל. כל המינונים אמוקסיצילין - וקלוולנט טבע טבל. כל המינונים אמוקסיצילין - קפס. ACCORD אמוקסיצילין - קפס. ATHLONE אמוקסיצילין 250/500 . - קפס סנדוז מ”ג אמוקסיצילין 500/875 . - טבל סנדוז מ”ג אמוקסיצילין טבע מ”ג 250/500 . - קפס אמוקסיקלאב מ”ג. 875 . - טבל טבע אמוקסי קאר - תרח. 250 פורטה אמוקסי קאר - קפס. 500 פורטה - אמפטמין מיקס טבל. כל המינונים - קפס. אמריקסל - טבל. אנאקרודין - ג’ל. אנאדנט - טיפ. אנסתטיק - טבל. אנאפרניל מ”ג 25 - אנאפרניל ס.ר. מ”ג 75 . טבל SR אנאפרניל - טבל. דיביטבס אנגרליד אורפא - קפס. - אנגרליד סנדוז מ”ג 0.5 - קפס - אנגרליד סינטון מ”ג 0.5 - קפס - אנגרליד טורנט מ”ג 1/0.5 - קפס

AMOXICILLIN & CLAVULANATE SANDOZ - TAB ALL DOSAGES AMOXICILLIN & CLAVULANATE TEVA - TAB ALL DOSAGES

ANGELIQ - TAB

ANTIGONE 75 - TAB

ANTURAN - TAB

- טבל. אטקנד כל המינונים

A -PARKIN TAB

- טבל. אטקנד פלוס

APHTARINE - SOL

AMOXICILLIN ACCORD - CAPS AMOXICILLIN ATHLONE - CAPS

מ”ג 25 אוטרקס - טבל.

APIXABAN TEVA - TAB 25/ 5 Mg APO METHYLPHENIDATE SR - TAB 20Mg

- אטאזנביר טבע קפס. כל המינונים

AMOXICILLIN SANDOZ - CAPS 250/500 mg AMOXICILLIN SANDOZ - TAB 500/875 mg AMOXICILLIN TEVA - CAPS 250/500 mg AMOXICLAV TEVA - TAB 875 mg AMOXY CARE FORTE 250 - SUSP AMOXY CARE FORTE 500 - CAPS AMPHET MIX (Amphetamine) - TAB ALL DOSAGES

- טבל. אטומיק כל המינונים

APOVENT - INH

APREMIL - TAB 30 mg

- טבע - טבל. אטורבה כל המינונים אטורבסטאטין - טבל. כל המינונים טבע מ”ג - טבל. 10 אטוזט כל המינונים

AQUADON - TAB

ARAVA - TAB 10/20 /100 mg ARCO - TEVA - TAB ALL DOSAGES ARCOXIA - TAB ALL DOSAGES ARESTIN SUBGINGIVAL - PWD ARICEPT - TAB 5/10 mg

- טבל. אטריפלה

ATRIPLA - TAB

- טבל. אטנט כל המינונים

ATTENT - TAB ALL DOSAGES ATZIRUT X - TAB AUBAGIO - TAB

- טבל. X עצירות

- טבל. אובגיו

- תרחיף אוגמנטין מ”ל * 5/ מ”ג 125/250/400 - טבל. אוגמנטין - BID אוגמנטין טבל. ES . - סיר אוגמנטין מ”ג * 600 - טבל. אוסטדו - טבל. אבנדמט

AUGMENTIN - SUSPENSION 1 25/250 /400 Mg/5 ML AUGMENTIN - TAB AUGMENTIN BID - TAB AUGMENTIN SYR. ES 600 mg

ARIMIDEX - TAB ARIPIPRAZOLE SANDOZE - TAB 5/10/ 15/ 20/30 mg

AMRIXAL - CAPS

ANACRODYNE - TAB

ANADENT - GEL

ARIPLY - TAB 5/10/ 15/ 30 mg

ANAESTHETIC - DRO ANAFRANIL - TAB 25 mg ANAFRANIL SR - TAB 75 mg

ARMONIA - SOFT CAPS

AUSTEDO - TAB

ARMONIA PLUS - CAPS. AROMASIN - TAB ARONAL FORTE - PASTE, Only when Marked: Kosher for Passover and all year ARTHROTEC - TAB 50/75 mg ARTOFEN - TAB 200/400mg ASACOL - TAB ALL DOSAGES ASASANTIN - CAPS ASENTA - TAB 5/10 mg ART 50 - CAPS

AVANDAMET - TAB

- טבל. אבנדיה - טבל. אבפרו - טבל. אבצינק - סיר. אבילק

AVANDIA - TAB AVAPRO - TAB AVAZINC - TAB AVILAC - SYR

ANAFRANIL SR DIVITABS - TAB

ANAGRELIDE ORPHA - CAPS ANAGRELIDE SANDOZ - CAPS 0.5 mg ANAGRELIDE SYNTHON - CAPS 0.5 mg ANAGRELIDE TORRENT - CAPS 0.5/1 mg ANAGRID - CAPS 0.5 mg ANASTROZOLE INOVAMED - TAB 1 Mg ANASTROZOLE MEDITEC - TAB 1 Mg ANASTROL - TAB

- סופטקפס. אבודרט

AVODART SOFT - CAPS

- קפס. אזניל

AZENIL - CAPS

מ”ל 5/ מ”ג 200 אזניל - סיר. * - טבל. * אזילקט

AZENIL 200 Mg /5 ML - SUSP

AZILECT - TAB

- אזיטרו טבע תרח. * אזיתרומיצין - קפס. אינובמד

AZITHRO TEVA - SUSP 200Mg/5ML

מ”ג 0.5 . - קפס אנגריד

- טבל. אנסטרול

AZITHROMYCIN INOVAMED - CAPS

אנסטרוזול מ”ג 1 . - טבל אינובמד אנסטרוזול מ”ג ** 1 . - טבל מדיטק

אזיתרומיצין טבע - אבקה ** ®

AZITHROMYCIN TEVA ® - POW

- טבל. אספקס

ASPEX - TAB

- טבל. אזופי

AZOPI - TAB

* לפי הוראת רופא חובה לקחת ** לברר אצל הרופא אם יש תחליף ולפי הוראת הרופא לקחת

10

C

B

- טבל. ביסולול

BISOLOL - TAB

ביסופרולול פומראט אינובמד - טבל. כל המינונים

BISOPROLOL FUMARATE INOVAMED - TAB ALL DOSAGES

- אוריאה 13 סי טבלייה

300 בי סיקס - טבל. - טיפ. 3 בייבי די - ג'ל בייבי גאם - טיפ. בייביזים - טבל. בקלוסל כל המינונים - טבל. בלוורסה - טבל. ברקלוד כל המינונים - קפס. בדרנול - דרז. ביקוניס

C13 UREA - TABLET

B SIX 300 - TAB

- טבל. קבסר

CABASER - TAB

BABY D3 - DROP BABY GUM - GEL BABYZIM - DROP BACLOSAL - TAB ALL DOSAGES BALVERSA - TAB ALL DOSAGES BARACLUDE - TAB - ALL DOSAGES BEDRANOL - CAPS BEKUNIS - DRAG BENAZEPRIL TEVA - TAB BEPANTHEN - OINT BEPANTHEN PLUS - CR BESPONSA - TAB BETA PROGRANE 80/160 mg - CAPS BETAHISTINE TEVA - TAB 16 mg BEKUNIS - TEA BELARA - TAB BELVIQ - TAB

- טבל. X ביטני - קפס. XL בלרון

BITNIX - TAB

- טבל. קבומטיקס - טבל. קבותרים - טבל.\ קפל. קדקס כל המינונים - טבל. כדואט - טבל. קלצילס טבל. קלמה יום- - טבל. קלמה לילה - אליקסיר קלמנרבין - טבל. קלמנרבין - קפס. קאלקוונס קאנדסרטן פלוס - טבל. טבע טבל. קנדור פלוס 12.5/16 מ”ג 8/16 . - טבל קנדור - קפס. קאנמס קפציטבין טבע מ”ג 150/ 500 טבל. קפסיטבין - טבל. אינובמד כל המינונים - קפסיטבין תרו מ”ג 500 . טבל - טבל. קפוסול - טבל. קפרלסה מ”ג. 100/300 - טבל. קפטימר מ”ג 250 קפטופריל טבע - טבל. קפס. קרביניב אר מ”ג 500 - טבל. קרדיקור - טבל. קרדילוק - טבל. קרדיופירין - טבל. קרדוראל קרדוקסין פורטה - טבל. 30% קרניטין - אלפא סיגמה תמי * - טבל. קרבדקסון כל המינונים - קרוודילול טבע מ”ג. 6.25/12.5 . טבל - טבל. קרבגלו - טבל. קרטיה

CABOMETYX - TAB CABOTRIM - TAB CADEX - TAB \ CAPL ALL DOSAGES

BLERONE XL - CAP

- טבל. בי-און כל המינונים - טבל. בונט

B -ON - TAB ALL DOSAGES

BONAT - TAB

CADUET - TAB

- טבל. בונדורמין - טבל. בונפוס - ג’ל. בונגלה - טבל. בונזסטה - טבל. בונסרין - בוסנטן סנדוז טבל. - טבל. בוסנטן תרו - בוסוליף טבע טבל. כל המינונים - קפס. ברפטובי בריינל (בריינאל) - טבל. נובולוג מ”ג. 20 . - טבל ברקסין - טבל. \ סיר. \ בריקלין תמי. \ משא. - טבל. ברילינטה מ”ג * 90 - טבל. ברינטליקס כל המינונים * - תמי. * בריביאקט טבל. בריביאקט כל המינונים ברומוקריפטין - טבל. פרופארם ברומוקריפטין - טבל. ראז ברונכולט פלוס - טבל. - טבל. ברוטיזולם מ”ג. 0.25 - קפס. ברוקינסה - טבל. ברליקס - טבל. בוסנטן כל המינונים

BONDORMIN - TAB BONEFOS - TAB BONJELA - GEL BONJESTA - TAB BONSERIN - TAB BOSENTAN SANDOZ - TAB BOSENTAN TARO - TAB BOSENTAN TEVA - TAB ALL DOSAGES BOSULIF - TAB ALL DOSAGES

CALCILESS - TAB CALMA DAY - TAB CALMA NIGHT - TAB CALMANERVIN - ELIXIR CALMANERVIN - TAB CALQUENCE 100 Mg - CAPS CANDESARTAN PLUS TEVA - TAB CANDOR PLUS TAB 16/12.5 CAPECITABINE TEVA TAB 150/ 500 mg CAPECITABINE INOVAMED - TAB ALL DOSAGES CAPECITABINE TARO - TABS 500 mg CAPHOSOL - TAB CAPRELSA - TAB 100/ 300 mg CAPTIMER - TAB 250 mg CAPTOPRIL TEVA - TAB CARBAGLU - TAB CARBINIB R - CAPS 500 mg CARDICOR - TAB CARDILOC - TAB CARDIOPIRIN - TAB CARDORAL - TAB CARDOXIN FORTE - TAB CARNITINE 30% ALPHA SIGMA - SOL CANDOR TAB 16/8 Mg CANEMES - CAPS

- תה בקוניס - טבל. בלרה - טבל. בלוויק

בנזפריל טבע - טבל. - משח. בפנטן

- קרם. בפנטן פלוס

BRAFTOVI - CAPS

- טבל. בספונסה בטא פרוגרן מ”ג - קפס. 80/ 160

BRAINAL NOVOLOG - TAB

BRALIX - TAB

בטאהיסטין טבע. מ”ג. 16 . - טבל

BREXIN - TAB 20 mg BRICALIN - TAB \ SYR \ SOL \ INH

- טבל. בטרן

BETAREN - TAB

סר 100 בטרן - טבל. - טבל. בטאנכול כל המינונים - טבל. בטיסטין - טבל. בטמיגה כל המינונים - טבל. בטנזול מ”ג 400 בזפיברט - טבל. בזפיברט ג'מפ מ”ג - טבל. 400 ביקאלוטמיד - טבל. אינובמד כל המינונים MBI ביקאלוטמיד מ”ג 50 . - טבל ביקאלטומיד- 50/150 . - טבל טבע מ”ג. - טבל. ביקטארווי - טבל. בילקסטן - טבל. בילטריסייד 500 ביודרוקסיל מ”ג - קפס. - טבל. ביקמיד

BETAREN 100 SR - TAB BETHANECHOL - TAB ALL DOSAGES

BRILINTA - TAB 90 Mg

BRINTELLIX - TAB ALL DOSAGES BRIVIACT - ORAL SOL BRIVIACT - TAB ALL DOSAGES BROMOCRIPTINE GENERIS PROPHARM - TAB BROMOCRIPTINE GENERIS RAZ - TAB BRONCHOLATE PLUS - TAB BROTIZOLAM TEVA - TAB 0.25 mg

BETISTINE - TAB

BETMIGA - TAB ALL DOSAGES

BETNESOL TAB

BEZAFIBRATE - TAB 400 mg BEZAFIBRATE JAMP - TAB 400 mg BICALUTAMIDE INOVAMED - TAB ALL DOSAGES BICALUTAMIDE MBI - TAB 50 mg BICALUTAMIDE -TEVA - TAB 50/150mg BICAMID - TAB BIKTARVY - TAB BILAXTEN - TAB BILTRICIDE - TAB BIODROXIL 500 Mg - CAPS

BRUKINSA - TAB BUCCOLAM - SOL 2.5/5/7.5 /10 mg BUDESON - CAPS BUDESON - GRAN

- תמי בוקולאם מ”ג. 2.5/5/7.5/10 - קפס. בודסון - גרנ * .בודסון

CARTIA - TAB

- בוטלביטל פרצטמול וקפאין - קפס.

BUTALBITAL - ASPARIN & CAFFEINE - CAPS

CARVEDEXXON - TAB - ALL DOSAGES CARVEDILOL TEVA - TAB 6. 25/ 12.5 mg

- קפס. בילווי כל המינונים

BYLVAY - CAPS ALL DOSAGES

11

קלונידין ER הידרוכלוריד - טבל. - טבל. קלוניריט קלופידוגרל טבע מ”ג. 75 . - טבל - טבל. קלופיקסול \ טיפות - טבל. קו-אמילוזיד - טבל.\ קודאברול סיר. / 500 קוד-אקמול - טבל. 10 קוד-אקמול - טבל. 15/ 325 קוד אקמול - טבל. פורטה קודאינפוספט - טבל. PCH קוד-גואיאקול - סיר. - טבל. קודיקל - טבל. קו-דיובאן - קפס. \ סיר. קודיביס - טבל. קולכיצין - טבל. \ קולדקס קפל. - אבק. קולסטיד - טבל. קולוטאל - קפס. קולפרמין - טבל. קומביויר - קפל. קומבודקס - טבל. קומפטאקט מ”ג. 850\15 200 . - טבל קומטן מ”ג * - טבל. קונסרטה - טבל. קונקור (אם) מ”ג. 5/10 - טבל. קונקור (קור) מ”ג. 1.25/2.5/5/10 - קפס. קופיקטרה מ”ג 15/25 - טבל. * קוראלאן - טבל. קורדמיל מ”ג 40/80 קורדילוקס סר - טבל. מ”ג 75 . - טבל קורוסן - דנטל ג'ל קורסודיל - טבל. קלוד - טבל. קופגוס

- קפס. כולבם כל המינונים - טבל. סיאליס - טבל. סיבאסן - טבל. סיבינקו כל המינונים - טבל. ציפרן - טבל. סילריל

- טבל. קזודקס מ”ג 150 - נקי שמן קיק - טבל. קטפלאם (קטאפלם)

CLONIDINE HYDROCHLORIDE ER - TAB

CHOLBAM - CAPS ALL DOSAGES

CASODEX - TAB 150 Mg

CIALIS - TAB

CASTOR OIL - PURE

CLONNIRIT - TAB

CIBACEN - TAB

CATAFLAM - TAB

CLOOD - TAB

CIBINQO TAB - ALL DOSAGES

- קפס. * סינו - טבל. * סינו

CLOPIDOGREL TEVA - TAB 75 mg

CEENU - CAPS CEENU - TAB

CIFRAN - TAB CILARIL - TAB

CLOPIXOL - TAB \ DROP

ספקלור טבע - טבל. - קפס. צפלור - קפס. צפדינר - תרח. * צפדינר - צפדינר סנדוז קפס. - צפדינר סנדוז תרח. *

CEFACLOR TEVA - TAB

- טבל. סילריל פלוס סילאזפריל פלוס מ”ג. 5 . - טבל טבע - סילאזפריל טבע מ”ג. 2.5/5 . טבל - טבל. סימידונה סימידונה פורטה - טבל. - סינאקלצט תרו טבל. כל המינונים - סינאקלצט טבע טבל. כל המינונים סינאקלצט - טבל. תרימה כל המינונים - טבל. ציפלוקס - טבל. ציפרלקס - טבל. ציפראמיל מ”ג 20/40 - טבל. ציפרודקס \ קפל. ציפרופלוקסצין - טבל. טבע מ”ג. 250/500/750 - טבל. סיפרוגיס - טבל. סירקדין ציטאלופראם מ”ג. 20 . - טבל טבע - טבל. קלארינז קלארינז רפטבס - טבל. קלריטרומיצין מ”ג. 250 . - טבל טבע

CILARIL PLUS - TAB CILAZAPRIL PLUS TEVA - TAB 5mg CILAZAPRIL TEVA - TAB 2.5/5 mg CIMIDONA - TAB CIMIDONA FORTE - TAB CINACALCET TARO - TAB ALL DOSAGES CINACALCET TEVA - TAB ALL DOSAGES CINACALCET TRIMA - TAB ALL DOSAGES

CO -AMILOZIDE - TAB CODABROL - TAB\ SYR

CEFALOR - CAPS CEFDINIR - CAP CEFDINIR - SUSP CEFDINIR SANDOZ - CAP CEFDINIR SANDOZ - SUSP

COD -ACAMOL 10/ 500 - TAB COD -ACAMOL 15/ 325 - TAB COD -ACAMOL FORTE TAB CODEINEFOSFAAT PCH - TAB

- קפס. צפורל

CEFORAL - CAPS

- קפס. (לא סיר.) צפוויט

CEFOVIT - CAPS (NOT SYR) CEFOVIT FORTE - CAPS (NOT SYR)

- צפוויט פורטה קפס. (לא סיר.) - טבל. צפוראקס - קפס. סלקוקס - קפס./טבל. סלספט - BAXTER סלטופ מ”ג * 25/50 . קפס - קפס. סלברה

COD -GUAIACOL SYR

CEFURAX - TAB CELCOX - CAPS CELEBRA - CAPS

CODICAL - TAB CO -DIOVAN TAB

CIPLOX - TAB

CODIVIS - CAPS \ SYR COLCHICINE - TAB COLDEX - TAB \ CAPL COLESTID - POW COLOTAL - TAB COLPERMIN - CAPS

CIPRALEX - TAB

CELLCEPT - CAPS/TAB CELLTOP BAXTER - CAPS 25/50 mg CELSENTRI - TAB CEMIDIN - CAPL CEMIDIN - TAB CEPADONT - SOL CERAZETTE - TAB CERDELGA - CAPS CEREBONIN - TAB 120 Mg CEROXIM - TAB CERTICAN DISPERSIBLE TAB ALL DOSAGES

CIPRAMIL - TAB 20/40 mg CIPRODEX - TAB \ CAPL CIPROFLOXACIN TEVA - TAB 250/500 /750 mg

- טבל. סלסנטרי - קפל. סמידין - טבל. סמידין - תמי. ספדונט - טבל. סרזט - קפס. סרדלגה

COMBIVIR - TAB

CIPROGIS - TAB CIRCADIN - TAB

COMBODEX - CAPS COMPETACT - TAB 15\850 mg

CITALOPRAM TEVA - TAB 20 mg CLARINASE - TAB CLARINASE REPETABS - TAB CLARITHROMYCIN TEVA - TAB 250 mg

מ”ג - טבל. 120 צרבונין

COMTAN - TAB 200 Mg

- טבל. סרוקסים

CONCERTA - TAB

- טבל. מסיסות סרטיקן - כל המינונים - טבל. סרטיקן - טבל. צ'מפיקס צ'רקודט בלי - תרח. סורביטול חומצה כנודאוקסיכולית - קפס. לדאנט כנודאוקסיכולית חומצה לדיאנט - קפס. - טבל. כמידרם

CONCOR (AM) - TAB 5/10 mg CONCOR (COR) - TAB 1. 25/2.5/5 /10 mg

CERTICAN - TAB CHAMPIX - TAB

- טבל. קלסטאון - טבל. קלסטאון מ”ג. 800 - טבל. כלומיד - טבל. קלומיפן

CLASTEON - TAB

CLASTEON - TAB 800 mg

CHARCODOTE WITHOUT SORBITOL - SUSP CHEMIDERM - TAB CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT - CAPS

COPEGUS - TAB COPIKTRA - CAPS 15/ 25 mg CORALAN - TAB CORDAMIL - TAB 40/80 mg

CLOMID - TAB

CLOMIFENE - TAB 30/50 mg CLOMIPHENE MEDO - TAB CLONEX - TAB 0.5 /2 mg

- טבל. קלומיפן מדו

0.5/2 . - טבל קלונקס מ”ג. קלונידין - טבל. הידרוכלוריד

CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT - CAPS

CORDILOX SR - TAB

CLONIDINE HYDROCHLORIDE - TAB

COROSAN - TAB 75 mg CORSODYL - DENTAL GEL

- כלורפרומאזין מ”ג 25/50 . טבל

CHLORPROMAZINE - TAB 25/50 mg

* לפי הוראת רופא חובה לקחת ** לברר אצל הרופא אם יש תחליף ולפי הוראת הרופא לקחת

12

- טבל. דקסמטזון

- דסטיניב קלונמל טבל. כל המינונים - טבל. EG דסטיניב כל המינונים - KRKA דסטיניב טבל. כל המינונים - דסטיניב מיילאן טבל. כל המינונים - דסטיניב סנדוז טבל. כל המינונים - דסטיניב סינטון טבל. כל המינונים - טבל. דסטיניב תרו כל המינונים - דסטיניב טבע טבל. כל המינונים

- טבליות קורטימנט לשחרור מושהה קורטיזון אצטט - טבל. - טבל. קוטליק - טבל. קוטיאסר

DEXAMETHASONE - TAB DEXAMOL - CAPL DEXAMOL COLD DAY CARE - CAPL DEXAMOL COLD NIGHT CARE - CAPL DEXAMOL KID - SYR RASPBERRY FLAVOR SUGAR FREE DEXAMOL KID - SYR RASPBERRY FLAVORS DEXAMOL PLUS - CAPL DEXAMOL PM - CAPL DEXAMOL SINUS DAY - CAPL DEXAMOL SINUS NIGHT - CAPL DEXILANT - CAPS ALL DOSAGES DEXIMUNE CAPS ALL DOSAGES DEXMETHYLPENIDATE HYDROCHLORIDE - TAB DEXMETHYLPHENIDATE ER - CAPS ALL DOSAGES DEXSOL - ORAL SOL DEZACOR - SUSP DEZACOR - TAB 6/30 mg DIABINESE - TAB DIABITEX - TAB DIACEREIN TEVA - CAPS 50 mg

DASATINIB CLONMEL - TAB ALL DOSAGES DASATINIB EG - TAB ALL DOSAGES DASATINIB KRKA - TAB ALL DOSAGES DASATINIB MYLAN - TAB ALL DOSAGES DASATINIB SANDOZ - TAB ALL DOSAGES DASATINIB SYNTHON - TAB ALL DOSAGES DASATINIB TARO - TAB ALL DOSAGES DASATINIB TEVA - TAB ALL DOSAGES DAURISMO - TAB ALL DOSAGES

CORTIMENT - TABLETS PROLONGED RELEASE CORTISONE ACETATE - TAB

- קפל. דקסמול דקסמול קולד - קפל. יום דקסמול קולד - קפל. לילה

COTELLIC - TAB COTIASAR - TAB COUMADIN - TAB

- טבל. קומדין - קפס. קראון

- סיר. דקסמול קיד טעם פטל ללא סוכר - סיר. דקסמול קיד טעם פטל בלבד

CREON - CAPS

- גרנ. קראון מיקרו מ”ג 100 קרסמבה - קפס.

CREON MICRO - GRAN CRESEMBA 100 Mg - CAPS CRESTOR - TAB CRIXIVAN - CAPS CUFENCE - TAB 200 Mg CUPRIMIN - CAPS 250 mg CUPRIPEN - CAPS CURATANE 5/10/20/40 mg - CAPS CURE E.P (PHD) BETTER - DRO CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE ACTAVIS - TAB CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE TEVA - CAPS CYCLOSPORIN - SOFT CAPS CYMBALTA - CAPS ALL DOSAGES

דקסמול פלוס - קפל.

- טבל. קרסטור - קפס. קריקסיון

- קפל. PM דקסמול דקסמול סינוס - קפל. יום דקסמול סינוס - קפל. לילה - קפס. דקסילנט כל המינונים - קפל. דקסימון כל המינונים * דקסמתילפנידאט - טבל. הידרוכלוריד דקסמתילפנידאט - קפס. כל המינונים ER - תרח. * דקסול - טבל. * דזקור - טבל. דזקור מ”ג 6/30 - טבל. דיאבינייז - טבל. דיאביטקס - דיאסרים טבע מ”ג. 50 . קפס - קפס. דיאקומיט - תרח. * דיאקומיט - טבל. דיאמילה 2/5/10 דיאזפאם מ”ג - טבל. - קפס. דיבנילין - קפס. דיבנזיראן - טבל. דיקלקטין דיקלופנאק פוטסיום טבע - טבל. דיקלופנק סודיום - ג’ל. - טבל. דידורנל - טבל. דיפיקליר דיגוקסינ/ה קרן- - טבל. פארמה - טבל. דיאנה - קפס. דיאטרים - טבל. דיאז

מ”ג 200 . - טבל קיופנס

- טבל. דאוריזמו כל המינונים

- קפס. קופרימין מ”ג 250 - קפס. קופריפן - קפס. ** קיורטן

- ג'ל דקפינול

DECAPINOL - GEL

דפראסירוקס - טבל. כל המינונים טבע - דפירוקס דקסל כל המינונים

DEFERASIROX TEVA - TAB ALL DOSAGES DEFIROX DEXCEL - TAB ALL DOSAGES

- טיפ. בטר EP קיור

- טבל. דקינט

ציקלובנזאפרין הידרוכלוריד - טבל. אקטביס

DEKINET - TAB

- טבל. דלסטריגו כל המינונים

DELSTRIGO - TAB ALL DOSAGES

ציקלובנזאפרין הידרוכלוריד טבע - קפס. - ציקלוספורין כמוסות רכות * - קפס. סימבלטה כל המינונים

- תמי. דנטין

DENTIN - SOL

- סיר. * דפלפט

DEPALEPT - SYR

- טבל.\תמי. דפלפט - טבל. דפלפט כרונו דפאלפט כרונו - טבל. SR 3 . - טבל דפיקסול מ”ג * - דרז. דפרקסאן 10/40 . - טבל דראלין מ”ג.

DEPALEPT - TAB\SOL DEPALEPT CHRONO - TAB DEPALEPT CHRONO SR - TAB

- טבל. ציפרון

CYPRON - TAB

- אבקה ציסטדן לתמיסה - כמוסות ציסטגון מ”ג 50 מ”ג 150 קשות - טבל. ציטוטק

DEPIXOL - TAB 3 mg

CYSTADAN - POWDER FOR SOLUTION CYSTAGON - HARD CAPS 150 Mg 50 Mg

DIACOMIT - CAPS DIACOMIT - SUSP DIAMILLA - TAB

DEPREXAN - DRAG DERALIN - TAB 10/40 mg

CYTOTEC - TAB D

- טבל. דסקובי

DESCOVY - TAB

DIANE - TAB

מ”ג 1.65 . - טבל דזרניל

DESERNIL - TAB 1.65 mg DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE - TAB 25 mg DESLORATADIM CTS - TAB

DIATRIM - CAPS

- דביגאטרן טבע מ”ג 75/150 . קפס

DABIGATRAN TEVA - CAPS. 75/150 Mg DAKLINZA - TAB ALL DOSAGES

DIAZ - TAB

דסיפראמין / טבל. דסיפרמין מ”ג 25

- טבל. דקלינזה כל המינונים - קרם דקטרין

DIAZEPAM 2/5 /10 Mg - TAB DIBENYLINE - CAPS DIBENZYRAN - CAPS DICLECTIN - TAB DICLOFENAC POTASSIUM TEVA - TAB

DAKTARIN - CR

דסלוראטדין כצט - טבל. דסלוראטדין טבע - טבל.

- קפס. C דאלאצין 500 . - טבל דלירספ מק"ג

DALACIN C - CAPS DALIRESP - TAB 500 MCG

DESLORATIDINE TEVA - TAB DESLORATIDINE TRIMA - TAB

דסלוראטדין - טבל. תרימה

- קפס. דאנול

DANOL - CAPS

- טבל. דאראפרים מ”ג 25 דרונאביר טבע - טבל. - דסטיניב אקורד טבל. כל המינונים

DARAPRIM - TAB 25 mg

- דסמופרסין טבע מ”ג. 0.1/0.2 . טבל

DESMOPRESSIN TEVA - TAB 0.1/0.2 mg DETRUSITOL SR - CAPS

DICLOFENAC SODIUM - GEL

DARUNAVIR TEVA - TAB ALL DOSAGES DASATINIB ACCORD - TAB ALL DOSAGES

SR דטרוסיטול - קפס.

DIDRONEL - TAB DIFICLIR - TAB DIGOXIN/A KERN PHARMA - TAB

דקסאקורט פורטה

DEXACORT FORTE

13

- טבל. אנלפרי כל המינונים

DR דולוקסטין מ”ג 30/60 . - קפל טבע דולוקסטין סנדוז - קפל. - SK דולוקסטין מ”ג 30/60 . קפל טבל. דופלקס 10/160 - ו 5/160 5/80- ו - קפס. דוטאסטמד דוטסטריד תרו - קפס. דוטאסטריד טבע - קפס. - קפס. דואודרט - טבל. דופסטון - טבל. איזלקס - טבל. אביקסה - טבל. אדרונקס - טבל. אדוראנט - טבל. אפיאנט כל המינונים * - קפס. אפמודי כל המינונים - אבק. אג פלוס - טבל. אלטרול - טבל. אלטרולט אלטריפטן - טבל. אינובמד מ”ג 20/40 - קפס. XR אפקסור - טבל. די-ויט

- טבל. דיגוקסין-צרי

ENALAPRI - TAB ALL DOSAGES ENALAPRIL - TAB 5/10/20 mg

DULOXETINE DR TEVA - CAPS 30/60 mg DULOXETINE SANDOZ - CAPS ALL DOSAGES DULOXETINE SK - CAPS 30/60 mg DUODART - CAPS DUPHASTON - TAB DUPLEX TAB 5/160 & 10/160 & 5/80 DUTASTAMED - CAPS DUTASTERIDE TARO - SOFT CAPS DUTASTERIDE TEVA - SOFT CAPS EDRONAX - TAB EDURANT - TAB EFEXOR XR - CAPS EFFIENT - TAB ALL DOSAGES EFMODY M.R - CAPS ALL DOSAGES ELATROL - TAB 25 mg ELATROLET - TAB 10 mg ELETRIPTAN INOVAMED - TAB 20/40 mg ELETRIPTAN TRIMA - TAB ALL DOSAGES EGG PLUS - POW D -VIT - TAB E EASYLAX - TAB EBIXA - TAB

DIGOXIN -ZORI TAB DILANTIN - SUSP DILATAM - TAB - 30/60 mg DILATAM 120 SR - TAB 120mg DILATAM 240 CD - TAB DILTIAZEM TEVA - TAB 30/60 mg DIMETHYL FUMARATE GLENMARK - CAPS 120/240 mg DIMETHYL FUMARATE MEDOMIE - CAPS 120/240 mg DIMETHYL FUMARATE MYLAN - CAPS 120/240 mg DIMETHYL FUMARATE TEVA - CAPS 120/240 mg DIMITONE - TAB DIOVAN - TAB DIPENTUM - CAPS DISEPTYL - SUSP DISEPTYL FORTE - CAPL DISOTHIAZIDE - TAB DISTAMINE - TABS 1 25/250 mg DONEPE TEVA - TAB ALL DOSAGES DONEPEZIL DEXCEL - TAB 23 mg DONEPEZIL TEVA - TAB 5/10mg DIULO - TAB

- תרחיף * דילנטין - טבל. דילטאם מ”ג 30/60

- טבל. אנאלפריל מ”ג. 5/10/20 - דרז. אנציפלמד - אבק. * אנדארי

ENCYPALMED - DRAG

- SR 120 דילטאם מ”ג. 120 . טבל CD 240 דילטאם - טבל. - דילטיאזם טבע מ”ג. 30/60 . טבל דימתיל פומרט - קפס. גלנמארק מ”ג 120/240 דימתיל פומרט 120/240 . - קפס מדומי מ”ג דימתיל פומרט 120/240 . - קפס מיילאן מ”ג דימתיל פומרט 120/240 . - קפס טבע מ”ג - טבל. דימיטון - טבל. דיובאן - קפס. דיפנטום - תרח. דיספטיל דיספטיל פורטה - קפל. - טבל. דיזותיאזיד – - טבל. דונפה טבע כל המינונים - דונפזיל דקסל מ”ג. 23 . טבל - טבל. דונפזיל טבע מ”ג. 5/10 - טבל. דופיקר - טבל. דופטלט כל המינונים - טבל. דוסטינקס - טבל. * דובאטו - טבל. דיסטמין מ”ג 250\125 - טבל. דיאולו

ENDARI ORAL - POWDER ENDOXAN - TAB

- טבל. אנדוקסן

אנטקפון מדוכמי - טבל. * טבל. - אנטאבניר מ”ג 0.5/1 אנטקאביר סנדוז - טבל. - קפס. אנטוקורט - טבל. אנטרסטו כל המינונים - טבל. אנטומין - קפס. אפאנוטין טבל. אפקלוזה – - תמי. * אפידיולקס אפלרנון - טבל. פארמהטן מ”ג 25/50 - אפלרנון טבע טבל. - קפס. ארדוטין - טבל. ארגמיסול - קפס. אריוודג' - טבל. ארלידה ארלוטיניב - טבל. אקטביס מ”ג 25/100/125 ארלוטיניב מיילאן מ”ג 150 . - טבל - ארלוטיניב סנדוז מ”ג 25/100/125 . טבל - ארלוטיניב תרו מ”ג 25/100/150 . טבל - ארלוטיניב טבע טבל. כל המינונים - טבל. אריתרו טבע מ”ג. 250/500 - טבל. ארייתרוצין ארלוטיניב - טבל. רמדיקה כל המינונים אנטקאביר - טבל. אס.קיי. - טבל. אפיביר - טבל. אפלרנון - טבל. אפלרנון

ENTACAPONE MEDOCHEMIE - TAB ENTEAVENIR TAB - 0.5/1 mg ENTECAVIR SANDOZ - TAB ENTOCORT - CAPS ENTRESTO - TAB ALL DOSAGES ENTUMIN - TAB EPANUTIN - CAPS EPCLUSA - TAB EPIDIOLEX - SOL ENTECAVIR SK - TAB

EPIVIR - TAB

EPLERENONE GREENSTONE - TAB

EPLERENONE NORMAN - TAB

EPLERENONE PHARMATHEN - TAB 25/50 mg EPLERENONE TEVA - TAB ERDOTIN - CAPS ERGAMISOL - TAB ERIVEDGE - CAPS

אלטריפטן - טבל. תרימה כל המינונים

ERLEADA - TAB

ERLOTINIB ACTAVIS - TAB 25/100/125 mg

DOPICAR - TAB

2.5 . - טבל אליקוויס מ”ג. 5 , מ”ג

ELIQUIS - TAB 2.5/5 mg

DOPTELET - TAB ALL DOSAGES

- טבל. אלה

ELLA - TAB

ERLOTINIB MYLAN - TAB 150 Mg ERLOTINIB REMEDICA - TAB ALL DOSAGES ERLOTINIB SANDOZ - TAB 25/100/125 mg ERLOTINIB TARO - TAB 25/100/150 mg ERLOTINIB TEVA - TAB ALL DOSAGES ERYTHRO TEVA - TAB 250/500 mg ERYTHROCIN - TAB ESBRIET - CAPS 267 mg

DOSTINEX - TAB DOVATO - TAB

- קפס. אלמירון מ”ג 100

ELMIRON - CAPS 100 mg ELTROXIN - TAB ALL DOSAGES EMEND - CAPS EMETICS - CAPS EMILY - TAB 20 mg EMTRICITABINE/ TENOFOVIR TEVA - TAB

- טבל. אלטרוקסין כל המינונים

- טבל. דוברי

DOVERI - TAB

- טבל. דוקסלוק

DOXALOC - TAB

- קפס. אימנד

- קפס. דוקסיביוטיק קפס. – 100 דוקסי - טבל. דוקסילאמין

DOXIBIOTIC - CAPS DOXY 100 - CAPS DOXYLAMINE - TAB DOXYLIN - TAB \ CAPS

- קפס. אימטיקס מ”ג. 20 . - טבל אמילי אמטריציטבין/ טנופוביר טבע - טבל. אמטריביר טבע - טבל. *

- טבל. \ דוקסילין קפס. - טבל. * דורנקור

DRONCOR - TAB

EMTRIVIR TEVA - TAB

- קפס. דולוקס טבע מ”ג 30/60

DULOX TEVA - CAPS 30/60 mg

- טבל. אנלדקס

ENALADEX - TAB

- קפס. אסברייט מ”ג 267

* לפי הוראת רופא חובה לקחת ** לברר אצל הרופא אם יש תחליף ולפי הוראת הרופא לקחת

14

Made with FlippingBook Digital Publishing Software