מכבי - ממבט ראשון - מגזין מקצועי על עיניים - מרץ 2020

א: נמ"ג ביניים - תמונת צבע של דרוזן בינוניים 2 תמונה וגדולים, חלקם מתמזגים תמונה 2 א : נמ " ג ביניים - תמונת צבע של דרוזן בינוניים וגדולים , חלקם מ

משקעים אילו קרויים דרוזן והם עשויים לגרום להחלשות .RPE והדקקות של ה- שלבי המחלה ) Early AMD מחלה מוקדמת - ( מיקרון) 63 או דרוזן קטנים (מתחת ל- RPE כוללת המצאותשינויי מיקרון). הסיכוי להתקדמות 63-125( או מספר דרוזן בינוניים שנים והסיכוי 5 במשך 1% לשלב מתקדם של המחלה הינו כ- שנים. 10 לאחר 15% להתקדמות להופעת דרוזן גדולים הינו במרבית המקרים לא יהיו כל סמפטומים ואם יהיו הם עשויים לכלול קושי באבחנה בעוצמת צבעים או אור וירידה קלה מאד ) 1 (תמונה בראייה.

במקולה RPE : נמ"ג מוקדם - דרוזן קטנים ושנוי 1 תמונה תמונה 1 : נמ " ג מוקדם - דרוזן קטנים ושנוי RPE במקולה

של דרוזן בינוניים OCT ב: נמ"ג ביניים - תמונת 2 תמונה וגדולים, חלקם מתמזגים תמונה 2 ב : נמ " ג ביניים - תמונת OCT של דרוזן בינוניים וגדולים , חלקם מתמזגים

) Intermediate AMD מחלת הביניים - ( מיקרון) מרובים או דרוזן אחד 63-125( כוללת דרוזן בינוניים .RPE מיקרון). ייתכנו אזורי הדקקות 125 גדול לפחות (מעל ל- 18% הסיכוי להתקדמות לשלב מתקדם של המחלה נע בין שנים (בהתאם למעורבות המחלה בעין אחת 5 לאחר 26% ל- או שתי עיניים). בשלב זה החולים עשויים להיות סמפטומטים וזאת בהתאם לנרחבות המחלה ויכולים לדווח על שינוי בראייה עם קושי בהבחנה בצבעים, בהסתגלות לחושך, הופעת תמונה מעוותת עם ראיית קוים עקומים ולא ישרים, או פגמים בשדה ) 2 (תמונה הראייה. ) Advanced non Neovascular AMD מחלה מתקדמת יבשה – ( ושכבת קולטני האור RPE הדקקות ואבדן שכבת תאי ה- שמעליו באזורים מרכזיים, קרוי ניוון גאוגרפי. בנוסף, יתכנו שנוי ודרוזן מסביב לאזור ההדקקות. הסיכוי להתקדמות לשלב RPE 5 לאחר 22%-50% מתקדם יבש או רטוב בעין השנייה הינו שנים. במידה ויש מעורבות של הפובאה (המרכז של המקולה) אז תיתכן פגיעה משמעותית בראייה עם אבדן שדה ראייה מרכזי ופגיעה בקריאה, כתיבה, ראייה לרחוק וזיהוי פרצופים. ) 3 (תמונה ) Advanced Neovascular AMD נמ”ג רטוב - ( מכלל חולי הנמ”ג וגורמת 10%-15%- צורת מחלה זו קיימת בכ ממקרי אבדן הראייה הקשורים במחלה. הפגיעה 90% לכ- בשכבות הרשתית החיצונית בשלבי המחלה ה”יבשה” גורמת VEGF - Vascular Endothelial לשחרור חומרים כגון המזרז צמיחת כלי דם חדשים בדמית. Growth Factor

: נמ"ג מתקדם - ניוון גיאוגרפי הנוצר על ידי 3 תמונה ושכבת קולטני האור RPE הדקקות ואבדן שכבת תאי ה- שמעליו עם חשיפה של כלי הדם בדמית שמתחתיה. מסביב לאזור ההדקקות יש דרוזן בינוניים וגדולים, חלקם בוהקים מונה 3 : נמ " ג מתקדם - נוון גיאו רפי הנוצר על ידי הדקקות שכבת תאי ה RPE ושכבת קולטני האור שמעליו עם חשיפה ש הדם בד ית שמתחתיה . מסביב לאזור ההדקקות יש דרוזן בי וגדולים , חלקם בוהקים .

7

2020 מרץ

Made with FlippingBook Publishing Software