חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

ניתן להירשם באמצעות אתר העמותה www.vatik.org.il

+ 60 דף הרשמה לסדנאות במסגרת התוכנית אפ 4.10.21 ההרשמה עד

שם פרטי ______________________משפחה _______________________ ____________ (מלא) ________________ תאריך לידה ספרות) 9( מס’ תעודת זהות כתובת _____________________________ מס’ טלפון _______________ כתובת דוא"ל: ______________________@________________________ טלפון___________________________________ + איש קשר לשעת חירום

הקורסים שבחרתי (יש לסמן את בחירתך במשבצת המתאימה) 20/10/21 : מפגשים. פתיחה 8 .' עם ורד אריאל ימי ד התפתחות והתחדשות בתקופת התבונה 20/10/21 : מפגשים. פתיחה 8 .' עם הילה חן. ימי ד מיינדפולנס 18/10/21 : מפגשים. פתיחה 8 .' עם קובי רוזין. ימי ב תכנון כלכלי פיננסי לאריכות חיים 18/10/21 : מפגשים. פתיחה 8 .' עם עינת פורת ימי ב שיפור איכות הקשרים והתקשורת בין הדורות 1 . ידוע לי כי הקורסים מתקיימים אחה״צ וההגעה עצמאית ללא הסעות מאורגנות. 2 . ידוע לי כי ההרשמה לקורס מחייבת אותי בתשלום שכר לימוד בהתאם לנוהל (ראו פירוט העלויות בהתאם לכל קורס). 20-21 ׳ בעמ 3 . ידוע לי כי על ביטול השתתפותי בקורס עלי להודיע בכתב למזכירות "יהל", לא יאוחר מהמפגש השני של הקורס. . היעדרות מפעילות לא תזכה את הנרשמים בהחזר שכר לימוד. במקרים מיוחדים יש לפנות 4 בכתב למזכירות יהל וכל מקרה יבחן לגופו במוסדות העמותה.

חתימה_________________ שם:_________________

למשלוח הטפסים: 04-9563196 ’ את טופסי ההרשמה ניתן לשלוח בפקס מס ניתן לסרוק את הטופס החתום ולשולחו בדוא”ל לכתובת: b_yahel@zahav.net.il

פרוט הקורסים בעמודים הבאים

19

Made with FlippingBook Annual report maker