חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

‹‡‡… ˜ƒ‰‡–~Š ‡ŽŽ‡’ ‡Š‰Š‰ ƒŽ‰˜ ‚‡Ž’‚ƒ ƒ‚‚ •ƒ— ‹ ‚•‡ŒŒ ˜ƒ–‰‡‚ Š - ‡„ƒ– ‡ƒ• ‚…ŽŒ

‹‡–—•‚ ˜ƒ‰‡~ –ƒ’‡—Š ‡—Œ –ƒ• ˜ƒ–ƒ‚ ‡ ˜–ƒ—•˜‚ƒ ‡ƒŽ‡— ‚Š‡ƒŒ ˜‡†‡’–˜ƒ‰‡’ ˜‡€ƒŠƒ†Žƒ–€ ƒŒ ˜–ƒ’ ˜Ž‡ ‚…ŽŒ ˜‡‡Œ ‚Žƒ˜‚ ˜’ƒ•˜ : ‚—… ‹‡‡… ˜’ƒ•˜ ‹ƒ…˜ ‡Ž‡Œƒ ‡˜–… ‡˜‡’˜ ‡ŽŠ † ‚‡ŒŠ …–Œ ‚Žƒ˜ ˜ƒŒ ‹‡‡—Œ ‹‡Š‰ ‚Ž•‡ƒ ˜‡–ƒ –‚ ‚…’—Œ‚ ‡‡… ˜ƒ‡„‰–Œ ˜ƒ‡€ƒ •ƒ‡ –ƒ•‚ ˆƒ–~ …ƒƒ†Š ‹‡‡Œ‡†Ž‡~ ‹‡–—• ˜–‡”‡ Šƒ ‡˜…’—Œ‚ …–Œ ˜ƒŠ‚Ž˜‚‚ Š ƒŠ•‡‡— ƒŽŠ ˜ƒŠƒ€ ‡”‚Šƒ ‡~Ž˜ ‡Š ‚~Š ‡Œ‡†Ž‡~ …‡— ‘–ƒ• ƒŒŠ‡— ‹‡€—ƒŒƒ ‹‡Š‰ ˜ƒ‡‚‚ ˜~ —…Œ –‡€‚Š ˜ƒ‡’‡”‚ ˜~ Žƒƒ‰Š ˜ƒ–ƒŒŠ ˜ƒ–˜‚ ‡ ˜ƒ—‡Œ€ ƒƒ –…~Š ‚Ž‡˜ŽŠ –Œ˜‚Š ‡Š ‹€ ˜ƒ‡†ŽƒƒŠ–‚ Š –ƒŒ—Š 17:00-20:00 ˜ƒ—  ‡Œ‡ Š‚‡  ‹‡‡•˜˜ƒ ‹‡—€’Œ 8 ˜ŠŠƒ‰ ‚Ž‚ 18.10.21  ‹ƒ‡ ‚…‡˜’‚ • ‚‡Ž’‚ƒ ƒ‚‚ •ƒ— ‚–… –ƒ†•–‡ ‹‡‡†–’ ‹‡’ƒ€Šƒ ˜ƒ–…Š “ƒ‡ Š~–—‡ ‡Ž— –~ƒ˜ ‚Š‰Š‰ ƒ—~– –~ƒ˜ Š ‚‡Ž’‚ƒ ƒ‚‚ •ƒ— ‹‡–‡‰ ‹‡‡•’˜ ƒƒ€Œ ‚‡€ƒŠƒ†Žƒ–€ƒ ‹‡• Š‚ŽŒ ‹~‚ Š— ‹‡‡ŽŽ‡’‚ƒ ‹‡Š‰Š‰‚ ‹‡–€˜~‚ ‚Œ …‡ƒ ‚Œ˜‚ ‚Šƒ ‹‡‡…‚ ˜Š…ƒ˜ Š•Ž ”‡‰ "‚ƒ† ˜‡Š‰Š‰ ‚…ƒƒ– ‹‡‡… Š— ‚ŠŒƒ ‹‡Ž— 20 ƒŽŒ”Š …‡†Ž ”‡‰ ‹‡‡‡ ‹‡€—ƒŒ ŒŠŽ –ƒ•‚ ˆŠ‚Œ"ƒŽ˜…’—Œ –ƒƒ ƒŽ–ƒ ˜ƒ‡†‡Œ ˜ƒ†Š…‚ ‚—‡–’‚ –…~Š ‚ŽƒŽ ˜ƒŠ‚Ž˜‚ Š— ‹‡‡—Œ ‹‡†‡‚ –‡‰Ž ‹‡ŽŽ‡’‚ƒ ‘‰‚ ‹Šƒ Š— ˜ƒ–’ƒ ‚‡Œ•~ ƒ–•…Ž— ‡’‰ ˜ƒ‡ŽŽ‡’ ˜ƒ†Š…‚ ˜Š• ‹‡–ƒ—•‚ ‹‡‰‡Š‚˜ ‡Žƒ ˜‡Œ‚ ‚˜‡‰ ŒŠŽ‚ ‹ƒ—‡‡Š ˜ƒ‡—‡~ ˜ƒŒ‡—Œƒ ‹‡Š‡€–˜ ƒŽ˜Ž‡‡ ˜ƒŒŠ˜—‚‚ ˆŠ‚Œ 17:00-20:00 ˜ƒ—  ‡Œ‡ Š‚‡  ‹‡‡•˜˜ƒ ‹‡—€’Œ 8 ˜ŠŠƒ‰ ‚Ž‚ 18.10.21  ‹ƒ‡ ‚…‡˜’‚ …–‚ –ƒ‡”Š D 500 •‡˜ƒƒ‚ ˜˜ƒŒ ‡–…Š D 400 ‡ƒŽŒ‚ ˜ƒŠ ˜ƒŽ€–ƒ~Œ ˜ƒ‚ ‚Ž‡‡‚˜ ~Š ˜‡~Œ” ‚€‚‚ Š ƒŒ‡— ‹‰Œƒ•Œ ƒ…‡†‚ƒ ‹—–‡‚Š ƒŒ‡•‚ —~–Œ ‹‡Œ—–Ž‚ –’Œ ˜‡Ž˜ƒŒ –ƒ•‚ ˜…‡˜’ –ƒ•‚ Š— ƒ—~–‚ —€’Œ‚ ‡Ž’Š Š‚‡ ˜ƒ–‡‰„Œ ‹ƒŠ—˜‚ ‘–ƒ”Œ‚ ‚Œ—–‚‚ ‘ ‚Œ—–‚‚

…–‚ –ƒ‡”Š D 450 •‡˜ƒƒ‚ ˜˜ƒŒ ‡–…Š D 400 ‡ƒŽŒ‚ ˜ƒŠ ˜ƒŽ€–ƒ~Œ ˜ƒ‚ ‚Ž‡‡‚˜ ~Š ˜‡~Œ” ‚€‚‚ Š ƒŒ‡—

‹‰Œƒ•Œ ƒ…‡†‚ƒ ‹—–‡‚Š ƒŒ‡•‚ —~–Œ ‹‡Œ—–Ž‚ –’Œ ˜‡Ž˜ƒŒ –ƒ•‚ ˜…‡˜’ –ƒ•‚ Š— ƒ—~–‚ —€’Œ‚ ‡Ž’Š Š‚‡ ˜ƒ–‡‰„Œ ‹ƒŠ—˜‚ ‘–ƒ”Œ‚ ‚Œ—–‚‚ ‘ ‚Œ—–‚‚

21

Made with FlippingBook Annual report maker