חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

• תתקיים במזכירות "יהל" בתחילת שנת הלימודים. לנוחיותכם, גביית שכר הלימוד ניתן גם להקדים ולשלם לפני תחילת הלימודים באמצעות כרטיס אשראי. • התשלום יחושב לפי קורס ובהתאם להרשמתכם לקורסים. • מסך עלות הקורס. הנחה זו 10% הנחה של מקורס שלישי ואילך, תינתן ללומד תקפה לקורסים הסמסטריאליים בלבד (לא כולל סדנאות וקורסים קצרים). • יש לסיים את תשלומי שכר הלימוד עד השבוע השלישי של שנת הלימודים, לאחר • היעדרות מפעילות, לא תזכה את הנרשם בהחזר שכ"ל או בהפחתת תשלום. במקרים מיוחדים, יש לפנות בכתב למזכירות "יהל" וכל מקרה ייבחן לגופו במוסדות העמותה. (לא כולל קורסים קצרים) שכר הלימוד סמסטר ראשון / מחצית א' (לא כולל קורסים קצרים) נוספים! ₪ 50 השבוע השלישי, יחויב המשלם בדמי איחור של • שימו לב! על ביטול השתתפות, יש להודיע בכתב למזכירות "יהל".

לתלמידי חוץ

לתושבי ״ מטה אשר״ חברי העמותה

מסלול בחירה

₪ 100

₪ 100

דמי הרשמה

₪ 400

₪ 330

שכר לימוד קורס סמסטריאלי

₪ 800

₪ 660

שכר לימוד לשיעור כפול

₪ 800

שכר לימוד לשני קורסים סמסטריאלים ₪ 660

₪ 550

₪ 450

שכר לימוד קורס אוריינות דיגיטלית (שיעור כפול)

הקורסים והסדנאות בתשלום נפרד

קורסים קצרים וסדנאות

שימו לב! • – כרטיס אשראי, מזומן וצ'קים. ניתן לחלק את התשלום באשראי אמצעי התשלום .21 - דצמבר 21 תשלומים שווים בין החודשים אוקטובר 2 - ובצ'קים ל • לחודש. 25 : את הצ'קים יש לרשום לפקודת: עמותת הוותיק ותאריך פירעון • הרשמתך לקורסים (ימים א'-ג'), תיכנס לתוקף רק לאחר תשלום דמי ההרשמה. • דמי ההרשמה לא יקוזזו משכר הלימוד. • דמי ההרשמה לא יוחזרו, גם למי שביטל את השתתפותו בקורסים.

) יותאם לתכנית שנפרסם בהמשך השנה. 2022 התשלום לסמסטר השני (מפברואר

25

Made with FlippingBook Annual report maker