חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

‹‡–”• ‹‡–ƒ•ƒ ˜ƒ– –…Œ † ˜‡˜‡‡ƒƒ… ‚Ž † ˜ƒ‡‚Š ˜‡—‡Š— ‚Žƒ

.M.A ˆ– ˜–ƒŒ † ˜ƒ~Ž ˜‰‡–Œ ŒŽ‡Š ‚ŒŽ ‚…ŽŒ‚ ‚‡ƒ † ‡~—Œ Šƒ‚‡Ž

‚”ƒŒ‚ ‡Œƒ…˜ ‹‡…ƒ‡Œƒ ‹‡Žƒ— † ‡–˜~ ƒŒ‡‡•˜‡— ‹‡—€’Œ 8 ˜ŠŠƒ‰ ‚–‚ ‹‡–Œƒ ˜ƒ–ƒŒ˜ ~—ƒŽ ‚‡‚˜ ˜ƒŠ‡’‚ ‚Ž—‚ † ƒŽ‡Š ‚‡—…ƒ ‚— ‡’‰ ˜ƒ’ƒ˜Š ‚—•‚ƒ ˜ƒŽŽƒ˜‚ ˆƒ˜ ‹ƒ•ŒŠƒ ‚ŽƒŠ ‹‡–ƒ—•‚ ‹‡Ž‰˜ ‚Š‡ —€’Œ Š‰ ƒŽŠ— ƒŽ‡ ‚Ž˜—Œ ~ƒ‚— ‡’‰ †‚ ˜~ ‹ƒ—ŽŠ —ƒ…Š ˜ƒ~–Š ˜ƒŽŒ„‚ ‹‡’˜˜—ŒŠ ƒŽ˜‡ † ‹‡—€’Œ‚ €–Šƒ€ Š Š€–‚ ‡Œƒ‡ ‡Š ~‚‡ ŠŠ ˜––ƒ—Œ‚ –‰ 22 Š‡–’~ 21 –ŒƒŽ ‹‡—ƒ…  ‡Œ‡ ƒŒ‡‡•˜‡ ‹‡—€’Œ‚ 12:30-09:00 ˜ƒ—‚ ‡ —€’Œ‚ ƒŒŠ ˆƒŒ —~–Œ ƒŒ–ƒ’‡ —€’Œ‚ ˜ƒƒ•Žƒ ‹ƒ•‡Œ‚ ‚”ƒŒ‚ ‡Œƒ…˜ ƒ‡‚‡ ‹Šƒ‰ƒ  ‹ƒ‡ ‚Ž‚ ˜…‡˜’ ‹—€ Š— ‚–•ŒŠ ‹‡‡’ƒŠ… ‹‡‰‡–~˜ ŠŠƒ‰ ‹‡—€’Œ‚ ‡‰‡–~˜ 22.12.21 8.12.21 24.11.21 10.11.21 27.10.21 6.4.22 23.3.22 9.3.22 2.3.22 16.2.22 2.2.22 19.1.22 5.1.22 ‹‡–Œƒ ˜ƒ–ƒŒ˜ ‡ƒŽ‡— Š ˜ƒŽŽƒ˜‚ ‹‡—€’Œ ƒŠ‡— ‹‡Ž‰˜‚ ‡ ‚—… ‚…‡Œ”Š ‚Œ–˜Œ ‘–ƒ…Š ƒ‡˜‚ƒ ƒ‡˜Š ƒŒƒ•Œ ‚Ž’Œ “‡•‚—‰ : ˜ƒŽƒ ‡’ƒŠ‡ –‚‚ ˜~ —€ƒ’ –ƒ—‡Œ‚—‰ …ƒ˜’‚ ‹‡Š –ƒ Š…Ž‚—‰ ‹‡~˜Œ‚ ‹ƒ•Œ‚ ˜–‡…ƒ ‚‡Ž ƒƒ ‡–’Š ‚‡‡‚Ž …–’‚—‰ –‡‚ ‚–ŒŠ –‡‚ ‚Œ ‡ Š —€’Œ‚ ƒ˜ƒ~Š ‡‡…‡ƒ ‡ƒ…‡‡ ~ƒ‚ † —€’Œ‚ Œ„‡— ‚Œ ƒ‡ ~Š ƒ–‚— ƒŒ‰ƒ † ‚~‡Š’ƒ ˜ƒŽŽƒ˜‚ –˜ƒ‡ƒ : ‚Žƒ–ƒ•‚ ˜ƒŠ€Œ •ƒŽ ˜ƒ…’— ‚ƒƒ•˜ QDDPDOLQ#ZDOOD FR LO Š ~ƒƒ 0547768344 Š† ‚ŒŽ Š~ ˜ƒŽ’Š –—’~ ˜ƒ†Š˜‚ƒ ‚Š~— Š‰

…–‚ –ƒ‡”Š D 600 •‡˜ƒƒ‚ ˜˜ƒŒ ‡–…Š … — 560 ‡ƒŽŒ‚ ˜ƒŠ — 100 ƒ Šƒ‡† ˜ƒŠ ‡ƒŽ’ ‹ƒ•Œ ‡ Š ‹‡ƒ ‹‡Šƒ‡†Š ‘–†”‚Š ˜‡Ž ˜ƒŽ€–ƒ~Œ ˜ƒ‚ ‚Ž‡‡‚˜ ~Š ˜‡~Œ” ‚€‚‚ Š ƒŒ‡—

‹‰Œƒ•Œ ƒ…‡†‚ƒ ‹—–‡‚Š ƒŒ‡•‚ —~–Œ ‹‡Œ—–Ž‚ –’Œ ˜‡Ž˜ƒŒ –ƒ•‚ ˜…‡˜’ –ƒ•‚ Š— ƒ—~–‚ —€’Œ‚ ‡Ž’Š Š‚‡ ˜ƒ–‡‰„Œ ‹ƒŠ—˜‚ ‘–ƒ”Œ‚ ‚Œ—–‚‚ ‘ ‚Œ—–‚‚ Š‚‡ ˜ƒ–‡‰„ŒŠ ˜‰ ‡ƒ‚Š —‡ ˆ˜ƒ’˜˜—‚ Šƒ†‡ Š

40

Made with FlippingBook Annual report maker