חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

’—˜ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž—Š ˜ƒ—’ƒ…ƒ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ …ƒŠ ‚Ž—‚ ˆ—ŒŠ ƒ˜ƒ~ –ƒŒ—Šƒ ˜ƒŠ‡’‚ …ƒŠ ‡‡Š “ŠŒƒŒ

˜ƒ—’ƒ…ƒ ˜ƒ‡ƒŠ‡’

—ƒ

œ€ ‹ƒ‡ ‹‡‡•˜‡ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž— ˜…‡˜’ ˜~–•Š ‡€‡€…‚ ƒ–‡~‚ ‡–‰ ‹‡’ƒŒ‚ ‹Šƒ~ ‹‡ƒŒ” ’ƒŒ ~–‡’— ƒ ‡ŠƒŒ ~ ‹ƒ‡ …˜’‡˜ Š‚‡  ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž—

–ƒ†•ƒ~

–ŒƒŽ ˜Š‡…˜  ƒŒ‡Š‚ –‰— ‡ŒƒŠ—˜ ˜~ ‹‡‡Š —‡ Š‡€–‰ ‹‡ƒŒ‡Š‚

–ŒƒŽ

‹‡’ƒŒ‚ ‹Šƒ~ ‚ ‹ƒ‡ ‹‡‡•˜‡ •‡˜ƒƒ‚ ˜˜ƒŒ Š— ‡˜Ž—‚ ƒ–‡~‚ ƒ~ƒ‡ ‹‡†–’ ‹‡ŽŒ„ƒŒ ‹‰Šƒ‰ ‡–‰  ‹ƒ‡ ƒ € ‹ƒ‡Œ ‚‰ƒŽ… ˜—’ƒ € ‹ƒ‡ ‹‡ƒŒ‡ŠŠ ‚–„… Š‚‡ ‹‡ƒŒ‡Š ‹‡Œ‡‡•˜Œ ~Š ‚—’ƒ…‚ ‡Œ‡ ‡Ž—‚ –†ŒŠ ˜ƒŒ—–‚‚ ˜ƒ…˜’Ž חנוכה שמח ומלא אור!

–Œ”

Š‡€–‰ ‹‡ƒŒ‡Š‚

–~ƒŽ‡

שנה אזרחית טובה לכולנו !

Š‡€–‰ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ~ ‹ƒ‡ Š‡…˜Œ ‡Ž—‚ –†Œ‚ ‚ ‹ƒ‡ ƒ—~– –†Œ ‹ƒ‡

–~ƒ–’

Š‡€–‰ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ‡Ž—‚ –†ŒŠ ƒŒ‡Š‚ –‰— ‡ŒƒŠ—˜ ˜~ ‹‡‡Š —‡ פורים שמח! ~ ‹ƒ‡  ~ ‹ƒ‡Œ ’ ˜—’ƒ Š‚‡ ‹‡ƒŒ‡Š ‹‡Œ‡‡•˜Œ ~Š ‚—’ƒ…‚ ‡Œ‡  ‹ƒ‡ ‹‡ƒŒ‡ŠŠ ‚–„ פסח אביבי ושמח!

“–Œ

Š‡–’~

Š‡€–‰ ‹‡ƒŒ‡Š‚

‡~Œ

6.6  ‹ƒ‡  5.6 ~ ‹ƒ‡Œ ˜ƒƒ— ˜—’ƒ ... ƒ~ƒ‡ ‹‡†–’ : ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž— ‹ƒ‡ ƒ–‡~ חג שבועות שמח!

‡Žƒ‡

ƒ~ƒ‡ ‹‡†–’ : “‡• ˜‡Ž‰ƒ˜

‡Šƒ‡

ʬʤʩ ʺʥʨʬʧʤ ʩ ʴʲʥ ʭʩʶʥʬʩʠʬ ʭʠʺʤʡ ʺʩʰlzʥʺʡ ʭʩʰʥlzʣʲʥ ʭʩʩʥʰʩʹ ʥʰlzʺʩʩ שנת לימודים מוצלחת ופורייה לכולנו!

47

Made with FlippingBook Annual report maker