עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ד 2023-2024

שכר הלימוד לקורסים סימסטריאליים לימים א׳ - ג׳

מחיר לקורס סימסטריאלי לתלמידי חוץ

מחיר לקורס סימסטריאלי לחברי העמותה

₪ 500 ₪ 500 ₪ 460 ₪ 420 ₪ 380 ₪ 340

₪ 480 ₪ 480 ₪ 440 ₪ 400 ₪ 360 ₪ 320

קורס אחד קורס שני

קורס שלישי קורס רביעי קורס חמישי קורס שישי

* קורס כפול יחושב כשני קורסים. ש"ח. 100 * בניגוד לשנים עברו, לא יגבה תשלום נפרד נוסף בעבור דמי הרשמה בסך

נוהל החזרים בשכר לימוד • תלמיד הנרשם לקורס/ים והגיע לשני מפגשים ראשונים ואינו מעוניין להמשיך, ש"ח בלבד. 100 יעדכן זאת במזכירות יהל ויחויב ב- • היעדרות ממפגשים מכל סיבה שהיא לא תזכה את הנרשם בהחזר או הפחתת התשלום אלא במקרה של ביטול קורס עפ"י הנוהל המפורט בהמשך. • במקרה של ביטול השתתפות בקורס יש למלא במועד הביטול "טופס ביטול השתתפות" הנמצא במזכירות יהל. • במקרה של הפסקה זמנית רצופה של חודשיים ומעלה במהלך סימסטר עקב בעיה רפואית בלבד יש להגיש מכתב למזכירות יהל בצירוף אסמכתא רפואית והעניין יישקל בהנהלת העמותה.

בכל מקרה של ביטול או הפסקה זמנית החזר שכר הלימוד יחושב בהתאם לנוהל החזרים פנימי של העמותה בהתייחס למועד הגשת הטופס. בקשה בדיעבד לא תתקבל!

19

Made with FlippingBook Digital Publishing Software