מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

השלמת מפגשים חסרים

במפגשים

או אחרת

להשלים היעדרות ממפגשים בהשתלמות

הנחיית משרד החינוך ניתן לא

י"עפ .א

המרצה או בהשתלמות זהה בשנת לימודים . אחרת או זו

פרטניים / הרכז אצל

. השעות

ללמוד בשתי השתלמויות המתקיימות באותם התאריכים ובאותן

.ב משתלם יוכל לא

הזכות לצבירת שעות השתלמות

3 .

על מנת שההשתלמות תוכר המשתלם צריך לעמוד בתנאים הבאים :

י סעיף 1)

1 . נוכחות "עפ( מלאה

2 . השתתפות פעילה במפגשים

3 . הגשת עבודת סיכום וקבלת ציון .

4 . הגשת עבודה

1 . משתלם שלא יגיש עבודת סיכום תישלל ממנו הזכות לצבירת שעות השתלמות ( כאילו לא השתתף

בהשתלמות .)

2 . משתלם לא יוכל לצבור רק את השעות שנכח בפועל , ללא עבודה .

3 . משתלם שלא נכח בכל – 80% משעות ההשתלמות , או משתלם שנעדר יותר -מ 20% ממפגשי

ההשתלמות לא יוגש לאישור גם אם יגיש עבודה .

4 . על כל משתלם להגיש עבודה באופן עצמאי ( לא ניתן להגיש עבודה בזוגות .)

5 . העבודה המוגשת צריכה להיות תואמת להוראות ולדרישות העבודה כפי שהוצגו על - ידי המרצה

בתחילת ההשתלמות .

6 . משתלם אשר קיבל ציון נכשל בעבודה לא יהיה זכאי לקבלת גמול השתלמות .

7 . במקרה ונמצאה זהות בין עבודות ( עדות להעתקה של עבודה או חלקים ממנה ) יקבלו העבודות

הזהות ציון נכשל .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker