יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

.1.9.23 שנת הפעילות תשפ״ג תפתח ב- יתכנו שינויים בתוכניות המוצעות. קיום הפעילות מותנת במספר המשתתפים. תנאי תשלום והרשמה על פי חוזה ההתקשרות. ליוני שלאחר מכן )להלן: שנת פעילות(. תקופת ההשתתפות בקייטנה היא כפי שמתפרסם מעת לעת ע"י החברה. 30 לספטמבר ועד 3 שנת הפעילות מתחילה. מיום הנרשם מסכים ומצהיר כי ידוע לו כי החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכנית של החוגים ו/או הקורסים ו/או הקייטנה )להלן: הפעילות(, ככל שידרש וכי לא תהא לנרשם ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, ואם תהיינה כאלו הרי שכל האמורים לעיל מוותרים עליהן מראש ובכתב זה. דמי ההרשמה לא יוחזרו לנרשם במקרה של ביטול ההרשמה בפעילויות בהם שולמו. 31.03 במחירי הקייטנות, כפי שייקבע בהמשך ובלבד שההרשמה לקייטנה תבוצע עד 20% - יהנו מהנחה של 30.06 - אשר משלמים ומשתתפים עד 31.10 הנרשמים לחוגי המתנ“ס עד בכל שנה. אין הדברים אמורים לגבי קייטנות בית הספר של החופש הגדול. היה והמשתתף ביטל/ה את ההשתתפות בתקופה הרלוונטית, ההנחה לקייטנה תבוטל והמשתתף יחיוב להפרשים שבין עלות הקייטנה כפי שתפורסם מעת לעת, לגבי התשלום אותו שילם מראש . התשלום התשלום לפעילות החברה יעשה באמצעות: מזומן, המחאה ובכרטיסי אשראי לסוגיהם. בפני הנרשם לחוג קיימות שתי אפשרויות תשלום: תשלום מראש לכל שנת הפעילות. תשלום ראשון עבור המחצית הראשונה של שנת הפעילות הכוללת את החודשים ספטמבר עד ינואר )כולל(, ותשלום שני עבור המחצית השניה של שנת הפעילות הכוללת את החודשים פברואר ועד יוני )כולל(. אפשרות זו אינה קיימת בחוגים בהם נדרש אחרת )ספורט ומכללת אתא למשל(. שילם הנרשם מראש את מלוא המחיר עבור השתתפותו בפעילות החברה לאורך כל שנת הפעילות, באחד מאופני התשלום האמורים, לרבות המחאות דחויות, יהא המחיר ששילם, המחיר הסופי הנדרש לפעילות, ולא ידרש לתוספת תשלום בגין עלית מחירי הפעילות עקב התייקרותם. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות המשתתף בפעילות לשאת בתשלומים הנובעים מהשתתפותו בפעילות ואשר אינם חלק ממחיר הפעילות. (, יעלה מחיר הפעילות שאליו נרשם בשיעור העלאת תוספת יוקר במשק ו/או כל תוספת אחרת שתקבע 4.2.2 בחר הנרשם לשלם עבור השתתפותו בפעילות באפשרות השניה דלעיל ) במשק ו/או ע"י הנהלת החברה, והנרשם ישא בכל שינוי שיחול במחיר הפעילות כפי שתורה לו מזכירות החברה. מחירי הפעילות יתפרסמו במזכירות החברה בחודשים אוגוסט וינואר. הנרשם ישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג/קורס פחות מחודש, או בקייטנה באופן חלקי, למעט במקרים המצויינים .8.6 דלהלן ב- הנרשם מתחייב לא לבטל ו/או לשנות את הוראת התשלום, לרבות ביטול הרשאה לחיוב חשבון בנק, ביטול המחאות וביטול הוראת חיוב על-פי כרטיסי אשראי, מבלי שהודיע על כך להנהלת החברה וקיבל את הסכמתה מראש ובכתב. שינוי הוראה ו/או ביטול המחאה שלא קבלה את רשות החברה )בכתב( תטופל בהליך צ'קים חוזרים להלן. ימים 7 החברה רשאית להפסיק את השתתפות הנרשם בפעילות כאשר אינו עומד בתשלום כלשהו לחברה עבור הרשמה ו/או השתתפות בהם, זאת לאחר שניתנה לנרשם התראה על כך מראש. חוגים וכיתות לימוד שמספר המשתתפים אינו עובר את הסף שנקבע להם - לא יופעלו, והחברה תהיה זכאית לבטלם לאחר מתן הודעה לנרשמים. בכל מקרה ששיעור יבוטל על ידי החברה, החברה תדאג להחזירו במועד אחר לחלופין. האמור אינו חל על שיעורים ופעילויות החלות בחגים רשמיים. החברה זכאית להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות של הנרשם. הרחקה ו/או הפסקת השתתפות הנרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות לא תזכה את הנרשם בכל החזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה ו/או ההרחקה. מפגשים בחודש. באם מתקיים מפגש חמישי, התושב לא יחוייב בו, והוא יהיה על חשבון שיעורים מבוטלים ע“י החברה ואלה החלים בתקופת חגים ומבוטלים 4 בסיס החישוב החודשי הוא ל עקב כך. הרשמה ותנאי תשלום ( צהרונים למעט ) אתא בקרית ותרבות חינוך מוסדות לחברת

1 2 3 3.1

.4

4.1 4.2

4.2.1 4.2.2

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 .5 .6 .7 .7.1

101

Made with FlippingBook Online newsletter creator